Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Prehľad zmien v slovenskej legislatíve 2021│eBook

10 júna 2021
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Prinášame vám komplexný prehľad najvýznamnejších zmien v slovenskej legislatíve, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2021.

V eBook-u nájdete užitočné informácie, pomocou ktorých sa zorientujete v aktuálnych daňových, účtovných, mzdových a  iných legislatívnych zmenách.

Novinky zavedené od roku 2021 sa týkajú zmien v oblasti e-commerce, rozšírenia CFC pravidiel na fyzické osoby, daňovej rezidencie, mikrodaňovníkov, DAC6, zvýšenia minimálnej mzdy a odvodov, spresnenia domácej práce a telepráce, a ďalších významných zmien.

Stiahnite si náš Prehľad legislatívnych zmien na Slovensku 2021 a zorientujte sa v najdôležitejších legislatívnych zmenách, ktoré môžu ovplyvniť váš biznis v roku 2021 alebo si prečítajte viac o jednotlivých oblastiach nižšie.

Stiahnite si náš Prehľad legislatívnych zmien na Slovensku 2021

DPH

Zníženie základu dane, ak sa pohľadávka dodávateľa stala nevymožiteľnou

Od 1.1.2021 sa do zákona zaviedla možnosť opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Uvedené sa týka dodaní tovaru a služby v tuzemsku, v cene ktorých bola platiteľom dane uplatnená daň.

Pohľadávky sa považujú za nevymožiteľné na daný účel, napr. ak ide o pohľadávky vymáhané v exekučnom konaní, pohľadávky voči odberateľom v konkurznom konaní, v procese oddlženia, prípady, kedy odberateľ zanikol alebo zomrel.

Pohľadávka, alebo jej časť s hodnotou nepresahujúcou 300 EUR vrátane dane sa stáva nevymožiteľnou po uplynutí 12 mesiacov od lehoty splatnosti pohľadávky, ak platiteľ dane preukáže, že v rámci svojej bežnej obchodnej činnosti uskutočnil kroky, ktoré smerujú k vymoženiu pohľadávky.

Platiteľ dane nebude môcť vykonať opravu základu dane, napr. pri dodaní tovarov a služieb osobám s osobitným vzťahom k platiteľovi dane, teda osobám s úzkymi obchodnými, pracovnými a rodinnými väzbami s platiteľom dane, pri ktorých je vysoká pravdepodobnosť spoločne koordinovaného obchodného konania.

Ak dôjde po vykonaní opravy základu dane k prijatiu akejkoľvek platby v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou, je platiteľ dane povinný vykonať opravu zníženého základu dane, a to vo výške, ktorá zodpovedá základu dane a dani vypočítanej z prijatej platby. Uznanie opravy základu dane u dodávateľa je podmienené vyhotovením a odoslaním opravného dokladu.

Možnosť opravy základu dane sa vzťahuje aj na prípady, ak platiteľ dane dodá tovar a služby, pri ktorých sa osobitne ustanovuje základ dane (predaj služieb cestovného ruchu, dodanie  použitých tovarov, starožitností, zberateľských predmetov a umeleckých diel) a zákazník príp. tretia osoba mu za plnenie nezaplatí alebo zaplatí len čiastočne.

Obdobie, v rámci ktorého platiteľ dane môže opraviť základ dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty je 3 roky.

Vývoz tovaru

Od 1.1.2021 sa zaviedla možnosť platiteľa dane preukázať odoslanie alebo prepravu tovaru, ktorý dodáva do miesta určenia na území tretích štátov, v prípadoch:

 • kedy podľa colných predpisov môže platiteľ dane podať ústne colné vyhlásenie na colný režim vývoz alebo
 • v prípade vykonania úkonu považovaného podľa colných predpisov za colné vyhlásenie na colný režim vývoz,

aj inými dôkazmi. Podľa colných predpisov dôkazom môže byť napríklad doklad o zaplatení, exemplár príjemcom potvrdeného dodacieho listu a iné.

Poskytovanie služieb a predaj tovaru na diaľku (e-commerce)

Zmena pojmu „zásielkový predaj“

Od 1.7.2021 sa pojem „zásielkový predaj“  nahradí pojmom „predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie“ a pojmom „predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov“.

Predaj tovaru na diaľku na území EÚ

Miestom dodania tovaru bude ten členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru pre zákazníka skončí (tzv. členský štát spotreby).

Prahová hodnota 10 000 EUR pre uplatnenie výnimky:

 • Ako podpora mikro-podnikov, ktoré  obchodujú na území Európskej únie. Táto prahová hodnota sa uplatňuje aj na dodávky telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb, ak sú poskytnuté nezdaniteľnej osobe.
 • Ak má podnikateľ sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko iba v jednom členskom štáte a celková hodnota tovarov predávaných na diaľku, a zároveň hore uvedených digitálnych služieb poskytnutých do iného členského štátu, ako je ten, v ktorom je podnikateľ usadený, nepresiahne v prebiehajúcom kalendárnom roku a ani v predchádzajúcom kalendárnom roku hodnotu 10 000 EUR bez dane, bude podnikateľ oprávnený zdaňovať poskytovanie takýchto služieb daňou členského štátu, v ktorom má sídlo a pri predaji tovaru na diaľku do iného členského štátu daňou členského štátu, v ktorom sa preprava tovaru začína.
 • Ak podnikateľ spĺňa všetky podmienky pre zdaňovanie predaja tovaru na diaľku v členskom štáte, kde sa začína preprava tovaru, a zdaňuje služby v členskom štáte, kde je usadený, sa však môže rozhodnúť pre administratívne náročnejšie zdaňovanie tovaru v členskom štáte skončenia prepravy tovaru k zákazníkovi a zdaňovanie služieb v členskom štáte usadenia zákazníka.

Predaj tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z územia tretích štátov

Miesto dodania sa určí v závislosti od skutočnosti, či je členský štát dovozu zhodný s členským štátom skončenia odoslania alebo prepravy. Ak tomu tak nie je, je miestom dodania tovaru členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava ku kupujúcemu skončí (tzv. členský štát spotreby).

V prípade, že sa tovar predáva na diaľku a dováža sa do toho istého členského štátu, ako je členský štát skončenia odoslania alebo prepravy, miesto dodania tovaru je v tomto členskom štáte len v prípade, že dodávateľ uplatňuje na takéto predaje tovaru osobitnú úpravu („one stop shop“) podľa § 68c. Ak dodávateľ na takéto dodania zmienenú osobitnú úpravu nepoužije, miesto dodania sa určí podľa základného pravidla a daň sa vyberie výlučne pri dovoze tovaru.

Nová fikcia dodania tovaru od 1.7.2021

Ak zdaniteľná osoba uľahčuje dodanie tovaru na území EÚ uskutočnené zdaniteľnou osobou neusadenou na území EÚ prostredníctvom využitia elektronického rozhrania, považuje sa za osobu, ktorá tieto tovary od dodávateľa prijala a sama ich kupujúcemu dodala.

Zákonná fikcia pri predaji tovaru konečnému zákazníkovi prostredníctvom online platformy bude z ekonomického pohľadu jedna transakcia považovaná na účely DPH za dve transakcie, pričom osobitne sa určí miesto dodania pre dodanie tovaru dodávateľom platforme a osobitne pre dodanie tovaru platformou zákazníkovi. Preprava sa priradí k dodaniu tovaru touto zdaniteľnou osobou konečnému zákazníkovi a zároveň dodanie tovaru pôvodným dodávateľom tejto zdaniteľnej osobe na území EÚ bude oslobodené od DPH s nárokom na odpočítanie dane.

Ak zdaniteľná osoba uľahčuje predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov v zásielkach s vlastnou hodnotou nepresahujúcou 150 EUR prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania, rovnako bude platiť fikcia, že táto zdaniteľná osoba tovar prijala a dodala.

Dovoz zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 EUR

Od 1.7.2021 sa ruší oslobodenie od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 EUR.

Dobrovoľné osobitné úpravy „one-stop-shop“ (OSS)

Dobrovoľná schéma jedného kontaktného miesta bude od 1.7.2021 platiť pre viaceré služby poskytované nezdaniteľným osobám, ktorých miesto dodania je v členskom štáte spotreby, ako aj na predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ a určité tuzemské dodania tovaru. Zavádza sa aj možnosť uplatnenia OSS pri niektorých dodaniach tovaru na diaľku z tretích štátov.

Osoby uplatňujúce osobitné úpravy jedného kontaktného miesta budú podávať iba jedno daňové priznanie v jednom členskom štáte EÚ za všetky dodania v celej EÚ.

Podrobnejšie informácie o osobitných úpravách pri OSS a zmenách v DPH nájdete TU alebo v našom eBooku o zmenách v DPH platných od 1.7.2021 TU.

Daň z príjmov

Registrácia na daň z príjmov

Registrácia daňovníkov z úradnej moci sa posunula z 1.1.2021 na 1.1.2022 z technických dôvodov zo strany finančnej správy a jednotlivých registrov. Súčasný spôsob registrácie tak bude v platnosti až do 31.12.2021.

Okrem toho sa od 1.1.2021 dopĺňa povinnosť registrácie daňovníkov, ktorí majú oprávnenie na podnikanie udelené v inom štáte, avšak z titulu existencie miesta skutočného vedenia v SR sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou v SR.

Žiadosť o ročné zúčtovanie

Od 1.1.2021 môže zamestnanec požiadať o ročné zúčtovanie ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a ktorý mu vyplácal zdaniteľnú mzdu počas zdaňovacieho obdobia.

Zmeny pri uplatnení daňových zvýhodnení zamestnanca

Od 1.1.2021 zákon upravuje, že ak sa zamestnancovi skončilo zamestnanie, na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka prihliadne zamestnávateľ poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom sa zamestnancovi skončilo zamestnanie, ak vo vyhlásení zamestnanec neuvedie inak.

Preddavky na daň

V prípade preddavkov na daň z príjmov právnických osôb sa od 1.1.2021 vypustila povinnosť dorovnania preddavkov na daň platených od začiatku nasledujúceho zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania v prípade, že na základe podaného daňového priznania vyplýva daňovníkovi platiť na nasledujúce zdaňovacie obdobie vyššie preddavky na daň.

Správca dane od 1.1.2022 bude posielať všetkým daňovníkom (fyzické aj právnické osoby) oznámenie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov.

Rozšírenie príjmov nerezidentov, ktoré sa považujú za príjmy zo zdroja v SR

Za príjem daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdroja v SR sa považuje aj  príjem z predaja virtuálnej meny, ak úhrada plynie od daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky.

Rozšírenie CFC pravidiel na fyzické osoby

Za účelom obmedzenia vyhýbania sa daňovej povinnosti a s cieľom zdaniť v SR podiely na zisku (dividendy) zo zahraničnej spoločnosti alebo subjektu, ktorých príjmy neboli zdanené aspoň minimálnou úrovňou efektívnej sadzby dane alebo majú sídla v nespolupracujúcich štátoch sa od 1.1.2022 budú vzťahovať pravidlá CFC aj na fyzické osoby. Pôvodne sa navrhovalo zmenu prijať už od 1.1.2021, avšak nakoniec bola táto zmena schválená s neskoršou účinnosťou od 1.1.2022.

Uplatnením CFC pravidiel sa v SR zdania podiely na zisku (dividendy) z CFC spoločnosti (kontrolované zahraničné spoločnosti) už v momente ich potenciálneho nároku daňovníka fyzickej osoby.

Uplatňujú sa sadzby dane ako pri zdanení podielov na zisku, t. j. 7 % resp. 35 % v prípade nespolupracujúcich krajín. Zaplatenú daň si bude môcť daňovník započítať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach pri zdanení skutočne vyplatených dividend.

Podrobnejšie informácie o novele zákona z pohľadu fyzických osôb nájdete TU.

Reverzné hybridné subjekty

V súvislosti s implementáciou Smernice Rady (EÚ) 2017/952 (tzv. smernica ATAD 2) sa do zákona o dani z príjmov doplnila legislatívna úprava týkajúca sa reverzného hybridného subjektu. Zaviedla sa aj definícia transparentnej spoločnosti.

V zmysle prijatých ustanovení zákona o dani z príjmov pre reverzný hybridný subjekt sa príjmy (výnosy) pripadajúce na zahraničných (nerezidentných) spoločníkov spĺňajúcich kritérium 50 % a viac vo vzťahu k transparentným spoločnostiam budú zdaňovať na úrovni transparentnej spoločnosti sadzbou dane z príjmov právnických osôb vo výške 21 %, ak tieto príjmy (výnosy) nerezidenta nie je možné zdaniť prostredníctvom stálej prevádzkarne v SR podľa § 16 ods. 3, alebo podľa § 16 zákona o dani z príjmov a príjmy (výnosy) nebudú zdanené ani v štáte rezidencie nerezidenta, ani v zahraničí.

Výnimku z uplatnenia tohto ustanovenia majú subjekty kolektívneho investovania, ktoré majú široký okruh podielnikov, kde je rozptýlené vlastníctvo fondu, pri ktorom nemá žiaden podielnik kontrolný podiel, diverzifikované portfólio cenných papierov a podliehajú regulácii v oblasti ochrany investora v Slovenskej republike.

Ustanovenia týkajúce sa daňového režimu reverzného hybridného subjektu sa prvýkrát uplatnia v zdaňovacom období, ktoré sa začína najskôr 1.1.2022.

Úprava daňovej rezidencie

Od 1.1.2021 sa zo zákona o dani z príjmov vypustila výnimka z daňovej rezidencie pre fyzické osoby, ktoré denne prekračujú hranice Slovenskej republiky za účelom výkonu závislej činnosti v Slovenskej republike a ktoré by za iných okolností boli v Slovenskej republike daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Cieľom je, aby sa daňová rezidencia takýchto fyzických osôb určovala podľa rozhraničovacích kritérií v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia.

Okrem toho sa spresňuje definícia miesta skutočného vedenia právnickej osoby pre účely určenia daňovej rezidencie. Za miesto skutočného vedenia sa považuje také miesto, kde sa vytvára alebo prijíma väčšina obchodných a riadiacich rozhodnutí za právnickú osobu ako celok bez ohľadu na to, kto tieto rozhodnutia prijíma.

Podrobnejšie informácie o zmenách v zákone o dani z príjmov nájdete TU.

Nový inštitút „mikrodaňovníka“

Od roku 2021 je v SR účinný nový inštitút tzv. „mikrodaňovníka“, ktorého hlavným cieľom je podpora MSP. Mikrodaňovníkom sa rozumie FO – podnikateľ, resp. ŠZČO alebo PO, ktorej zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu 49 790 EUR. Definícia súčasne obsahuje aj negatívne vymedzenie, napr. pre závislé osoby uskutočňujúce kontrolovanú transakciu.

Na daňovníkov, ktorí majú postavenie „mikrodaňovníka“, sa vzťahujú viaceré zvýhodnenia, ako napr.

 • Zvýhodnený režim pri odpisovaní hnuteľného majetku
 • Zvýhodnený režim pre daňové opravné položky
 • Výhodnejšie pravidlá pre umorovanie daňových strát

Podrobnejšie informácie o inštitúte „mikrodaňovníka“ nájdete TU.

DAC6 – Oznamovacia povinnosť cezhraničných opatrení

Oznamovaným cezhraničným opatrením je každé cezhraničné opatrenie, ak spĺňa aspoň jeden charakteristický znak uvedený v prílohe č. 1a zákona č. 442/2012 Z. z. v platnom znení. Prvé oznamovacie povinnosti musia byť splnené do 31.1.2021 a do 28.2.2021 v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu zavedenými v období od júna 2018 do decembra 2020.

Informácie oznamuje povinná osoba Finančnému riaditeľstvu SR, a to elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy a elektronického štruktúrovaného formulára Oznámenie DAC6.

Vo vzťahu k novým opatreniam od 1.1.2021, je povinná osoba povinná podať informácie do 30 dní od sprístupnenia, pripravenia alebo zavedenia oznamovaného opatrenia a následne do 30 dní od posledného dňa kalendárneho štvrťroka, ak má sprostredkovateľ od predloženia poslednej správy k dispozícii nové informácie.

Daňový úrad je pri nesplnení vyššie uvedenej povinnosti oprávnený uložiť pokutu do 30 000 EUR.

Podrobnejšie informácie o oznamovacej povinnosti cezhraničných opatrení nájdete TU.

Upustenie od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie

Upúšťa sa od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie za nezaplatenie alebo neodvedenie dane, rozdielu dane alebo preddavku na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, v zákonom stanovenej lehote a výške, pokiaľ ich daňový subjekt zaplatí alebo odvedie najneskôr do 30. júna 2021.

Podrobnejšie informácie o nariadení o opustenia od vyrubenia úroku z omeškania nájdete TU.

Daň z motorových vozidiel

Zmena pre ťahače a návesy

Zaviedla sa nová príloha k zákonu č. 1a, ktorá už pevne stanovuje sadzby dane zvlášť pre ťahače a návesy. Pre každý ťahač a náves bez potreby návesovej jazdnej súpravy bude uplatnená najbližšia nižšia sadzba dane pre príslušnú kategóriu. Súčasne sa zrušilo povinné párovanie ťahačov a návesov do návesových jazdných súprav za účelom uplatnenia najbližšej nižšej sadzby dane.

Úprava ročnej sadzby dane

Zaviedlo sa zvýhodnené upravovanie ročnej sadzby dane podľa veku vozidla pre vozidlá kategórií M2, M3, N3. Sadzba dane pre tieto vozidlá sa:

 • znižuje o 50% počas prvých 36 mesiacov od dátumu prvej evidencie vozidla,
 • znižuje o 40% počas nasledujúcich 36 mesiacov,
 • znižuje o 30% počas nasledujúcich 36 mesiacov,
 • znižuje o 20% počas nasledujúcich 36 mesiacov,
 • znižuje o 10% počas nasledujúcich 12 mesiacov,
 • od 157. mesiaca sa používa ročná sadzba dane.

Pre vozidlá kategórie O4 sa ročná sadzba dane znižuje o 60% bez ohľadu na vek vozidla.

Podrobnejšie informácie o dani z motorových vozidiel nájdete TU.

Účtovníctvo

Nové kritériá pre overenie individuálnej účtovnej závierky

Balík nových opatrení „lex korona” spôsobil aj zmenu zákona o účtovníctve, v časti dotýkajúcej sa § 19 Overovanie účtovnej závierky audítorom.

Od roku 2021 majú spoločnosti povinnosť auditu v prípade splnenia dvoch z troch kritérií dve po sebe nasledujúce účtovné obdobiaa to:

 • čistý obrat presahujúci sumu 6 000 000 EUR,
 • brutto hodnota majetku presahujúca sumu 3 000 000 EUR,
 • počet zamestnancov presahujúci 40.

Od roku 2022 sa tieto limity ešte zvýšia.

Zmeny v postupoch účtovania dotácií v zmysle opatrenia MFSR č. 23054/2002-92 od 1.1.2021

Zákonom č. 349/2020 Z. z. s účinnosťou od 9. decembra 2020 sa zmenil zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „zákon č. 71/2013 Z. z.”), na úhradu nájomného v ďalšej vlne pandémie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19.

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné. Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke MH SR.

V § 52a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len: „postupy účtovania PÚ”) sa dopĺňa odsek 8, podľa ktorého v účtovníctve nájomcu na základe oznámenia o schválení dotácie (v súlade so zákonom č. 71/2013 Z. z.) sa účtuje predpis dotácie na nájomné na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo vecnej a časovej súvislosti so vzniknutými nákladmi na nájomné. Suma, v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa, sa účtuje na ťarchu účtu 321 – Dodávatelia a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu. V účtovníctve prenajímateľa sa suma, v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa, účtuje v prospech vecne príslušného účtu pohľadávok a so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

Zmeny v účtovaní goodwillu v roku 2021

S účinnosťou od 31.12.2020 (Opatrenie č. MF/011805/2020-74) sa spresňuje druhá veta v § 37 ods. 11 postupov účtovania, ktorá upravuje výpočet goodwillu pri zlúčení, ak zanikajúca účtovná jednotka má podiel v nástupníckej účtovnej jednotke, pričom nejde o zlúčenie, pri ktorom vznikajú podľa Obchodného zákonníka vlastné akcie alebo vlastné obchodné podiely (nejde o zlúčenie podľa § 26 ods. 7 postupov účtovania).

V tomto prípade sa goodwill účtuje ako rozdiel medzi reálnou hodnotou podielu pripadajúceho na účtovnú hodnotu majetku a záväzkov v nástupníckej účtovnej jednotke a hodnotou vlastného imania nástupnickej účtovnej jednotky, ktorá pripadá na podiel zanikajúcej účtovnej jednotky v nástupníckej účtovnej jednotke.

Zmeny v účtovaní nevymožiteľných pohľadávok od 1.1.2021

S účinnosťou od 1.1.2021 (Opatrenie č. MF/011805/2020-74) sa v § 52 ods. 11 postupov účtovania ustanovuje spôsob účtovania: – zníženia DPH, ak po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľná podľa § 25a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 344/2020 Z. z. Takéto zníženie DPH sa účtuje na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na účet pohľadávok; – opravy odpočítanej DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa § 53b citovaného zákona. Takáto oprava odpočítanej DPH sa účtuje na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na účet záväzkov.

Mzdy a odvody

Minimálna mzda

Nariadením vlády Slovenskej republiky sa zvyšuje minimálna mzda z 580 EUR na 623 EUR od 1.1.2020. Zvyšuje sa aj hodinová minimálna mzda z 3,333 EUR na 3,580 EUR za hodinu.

Zvýšenie minimálnej mzdy vedie aj k nárastu minimálneho mzdového nároku, ktorý záleží od stupňa náročnosti práce. Zvýšenie minimálnej mzdy tiež ovplyvnilo výšku príplatkov za mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, pracovnú pohotovosť, prácu v sobotu a prácu v nedeľu.

Rovnako sa zvyšuje nezdaniteľná časť daňovníka na 375,95 EUR mesačne. Zvyšuje sa aj maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie od 1.1.2021 na sumu 7644 EUR.

Zmena výšky daňového bonusu na dieťa

1.1.2021 – 30.6.2021

 • 46,44 EUR – dieťa do 6 rokov
 • 23,22 EUR – nezaopatrené dieťa nad 6 rokov

1.7.2021 – 31.12.2021

 • 46,44 EUR – dieťa do 6 rokov
 • 39,47 EUR – dieťa nad 6 do 15 rokov
 • 23,22 EUR – nezaopatrené dieťa nad 15 rokov

Viac informácií o minimálnej mzde a príplatkov nájdete TU.

Iné významné legislatívne zmeny

Gastrolístky a finančný príspevok na stravovanie

Od 1.3.2021 je možné finančný príspevok na stravovanie poskytovať širšiemu okruhu zamestnancov, s výnimkou tých, ktorým zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa.

Zamestnávateľovi vzniká od marca povinnosť umožniť svojim zamestnancom vybrať si medzi stravným lístkom alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Viac informácií gastrolístkoch a finančnom príspevku na stravovanie nájdete TU.

Domácka práca a telepráca

Novela Zákonníka práce platná od 1.3.2021 priniesla spresnenie podmienok domáckej práce a telepráce. Ak zamestnanec vykonáva prácu, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti vo svojej domácnosti, ide o domácku prácu, resp. teleprácu, ak ju vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku.

Spresnili sa aj povinnosti zamestnávateľa ohľadom opatrení, ktoré má pri takejto forme výkonu práce zamestnancom prijať a rozšírili sa aj na domácku prácu. Povinnosťou na strane zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu je povinnosť bezodkladne informovať zamestnávateľa o technických problémoch, ktoré mu znemožňujú vykonávať prácu.

Viac informácií o domáckej práci a telepráci nájdete TU.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram