Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Osobou zodpovednou za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane oznamovateľov) je

Peter Pašek
zodpovedná osoba

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať:

Oznamovateľ môže požiadať o poskytnutie ochrany podľa § 3, § 5 a § 12 zákona o ochrane oznamovateľov v rámci trestného konania, konania o správnom delikte alebo môže požiadať o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram