Politika ochrany súkromia

Accace (ďalej označované aj ako „my“ v príslušnom tvare) je proaktívny konzultačný a outsourcingový partner, ktorý premosťuje priepasť medzi potrebami a riešeniami. Kombináciou inteligentnej a efektívnej technológie s holistickým prístupom poskytujeme klientom všestrannú starostlivosť a pristupujeme k ich záležitostiam ako svojim vlastným.

Všeobecné upozornenie

Táto webová stránka má výlučne informatívny charakter.

Accace nie je zodpovedný a nepreberá zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku využitia, referencií alebo spoliehania sa na akékoľvek informácie uvedené na tejto webovej stránke. Keďže informácie uvedené na webovej stránke môžu byť predmetom ďalších napríklad legislatívnych zmien, nemôžeme garantovať, že všetky informácie sú správne, kompletné alebo aktuálne. Všetky informácie a materiály na stiahnutie dostupné prostredníctvom našej webovej stránky boli pripravené za účelom všeobecného usmernenia v danej záležitosti a nepredstavujú prispôsobené odborné poradenstvo. Okrem toho, pretože legislatíva sa neustále mení, niektoré informácie mohli byť po zverejnení materiálu upravené a Accace nenesie žiadnu zodpovednosť a nezodpovedá za žiadne potenciálne riziká alebo škody spôsobené podniknutím krokov založených na informáciách tu uvedených. Hoci tieto môžu zahŕňať odkazy poskytujúce priamy prístup k iným internetovým zdrojom, vrátane webových stránok, Accace nezodpovedá za presnosť alebo obsah informácií obsiahnutých na týchto stránkach.

Odkazy z webu Accace na webstránky tretích strán nepredstavujú podporu Accace týchto subjektov alebo ich produktov a služieb. Zobrazovanie reklám a informácií o produktoch alebo službách na webovej stránke nepredstavuje podporu spoločnosťou Accace a spoločnosť Accace neskúma tvrdenia žiadneho inzerenta. Informácie o produkte sú založené výlučne na materiáloch získaných od dodávateľov.

Aké osobné údaje získavame prostredníctvom našej webstránky?

Osobné údaje od vás získavame len v prípade, že ste sa zaregistrovali k odberu nášho newslettera, zaregistrovali sa na podujatie, kontaktovali nás niektorým z dostupných spôsobov (prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailom, telefonicky), odpovedali na prieskum alebo reagovali na inzerovanú pracovnú pozíciu. Pri vyplnení kontaktného formuláru na našej webstránke môžete byť požiadaný, aby ste zadali vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo pracovné údaje (o spoločnosti, pozícii, záujmoch), svoju požiadavku v textovej podobe, váš životopis a pod.

Upozornenie týkajúce sa newsletterov: V prípade, ak už viac od nás nebudete chcieť dostávať novinky, máte kedykoľvek možnosť  odhlásiť sa z ich odberu prostredníctvom odkazu, ktorý nájdete na konci každého nami odoslaného emailu.

Naša spoločnosť využíva cookies za účelom pochopenia a uloženia vašich preferencií pre budúce návštevy. Niektoré súbory cookies sa tiež používajú na analýzu návštevnosti našej webstránky a vyhodnocovania správania návštevníkov, tak aby sme prispôsobili stránky užívateľským preferenciám. Našu webovú stránku si však viete prezerať aj anonymne.

Cookies

Naša webová stránka, tak ako všetky profesionálne webové stránky, využíva cookies pre lepšiu a jednoduchšiu užívateľskú skúsenosť. V nasledujúcom texte vám vysvetlíme, čo sú cookies, aké je ich využitie a ako ich môžete nastaviť podľa vašich preferencií.

Čo sú cookies?

Cookie je malý textový súbor odoslaný webovou stránkou (prostredníctvom prehliadača), ktorý sa automaticky ukladá do počítača užívateľa počas interakcie s webovou stránkou. Súbory cookies boli navrhnuté tak, aby boli spoľahlivým mechanizmom pre webové stránky, ktorý im pomáha zapamätať si aktivitu používateľov, teda informácie, ktoré pomôžu majiteľovi webstránky vykonať relevantné vylepšenia (obsah, rozloženie) podľa preferencií používateľov.

Druhy cookies

V závislosti od trvania:

V závislosti od vlastníka cookies:

Ako môžete spravovať nastavenia cookies?

Nastavenia cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo cookies úplne vymazať buď zmenou vašich Individuálnych preferencií súkromia alebo priamo vo vašom prehliadači:

Apple Safari

Google Chrome

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera browser

Existuje taktiež možnosť odmietnuť alebo úplne zablokovať cookies, ale musíte si byť vedomý, že to môže ovplyvniť funkčnosť alebo obsah webovej stránky, ako aj mnohých ďalších webových stránok, ktoré navštevujete.

Prístup tretej strany

Údaje, podľa ktorých by bolo možné návštevníkov webstránky identifikovať, nepredávame, nevymieňame alebo inak neposkytujeme tretím stranám. To sa nevzťahuje na tretie strany, ktoré nám poskytujú služby súvisiace s prevádzkovaním našich webstránok, zabezpečovaním iných služieb pre klientov, pokiaľ tieto strany súhlasia s tým, že budú tieto informácie spracúvať a uchovávať ako dôverné. Máme povinnosť sprístupniť vaše informácie tretím stranám, ak sa domnievame, že uverejnenie je potrebné z hľadiska dodržiavania zákonov, presadzovania pravidiel našich webstránok alebo ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti nás alebo iných. Údaje, ktorými sa návštevníci nedajú identifikovať, však môžu byť sprístupnené iným stranám na účely marketingu, reklamy a pod.

Naše GDPR  prehlásenie

  1. Spoločnosť Accace Management s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – Ružinov, IČO: 35 873 639, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 30464/B (ďalej ako „Accace Management“), a
  2. spoločnosť Accace k. s., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – Ružinov, IČO: 35 839 350, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č.: 510/B (ďalej ako „Accace k. s.“)

(spoločne ďalej ako „Accace“) spracúvajú tieto skupiny osobných údajov:

Accace spracováva osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679  zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

V zmysle Nariadenia spoločnosť Accace prijala príslušné technické a organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov a práv osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú (ďalej ako “dotknutá osoba”). Spoločnosť Accace je povinná dotknutej osobe poskytnúť detailné informácie o spracúvaní osobných údajov, aby splnila povinnosť, ktorú definuje Nariadenie.

Accace k. s. ako prevádzkovateľ môže získavať a spracúvať osobné údaje na nasledovné účely:

Marketing

Účel: zasielanie našich newsletterov o dôležitých a zaujímavých novinkách týkajúcich sa biznisu, pozvánok na školenia a iných marketingových materiálov Accace

Právny základ: oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia), ktorým je poskytovať novinky v oblasti služieb, ktoré ponúkame, a to bývalým alebo súčasným klientom; alebo súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia) udelený dotknutou osobou, ktorá nie je naším klientom

Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, spoločnosť, pracovná pozícia, e-mail, telefónne číslo, záujmy (krajiny, oblasti biznisu, typ materiálov/komunikácie), ďalšie údaje, ktorá užívateľ zadá do príslušného okna správy

Prijímatelia: žiadni

Prenos do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uloženia: po dobu trvania udeleného súhlasu (najviac 5 rokov, ak nebol odvolaný) alebo po dobu trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho ukončení (v prípade klientov/partnerov/dodávateľov)

Dotknuté osoby: kontaktné osoby klientov a potenciálnych klientov spoločnosti Accace a iných jednotlivcov, ktorí majú záujem o zasielanie našich materiálov (newsletterov, pozvánok, informačných a iných marketingových materiálov, kariérnych a biznisových príležitostí)

Uchádzači o zamestnanie

Účel: uchovávanie záznamov o neúspešných uchádzačoch o zamestnanie

Právny základ: súhlas (čl. 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: údaje uvedené v životopise a iných sprievodných dokumentoch

Prijímatelia: poskytovatelia služieb zefektívňujúcich náborový proces, len za účelom uskutočnenia pohovoru a vedenia záznamov o ňom

Prenos do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uloženia: po dobu trvania udeleného súhlasu (najviac 2 roky, ak nebol odvolaný)

Dotknuté osoby: uchádzači o zamestnanie

KYC (Know Your Client)

Účel: plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z legislatívy upravujúcej ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu

Právny základ: plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia), najmä zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaní terorizmu v znení neskorších predpisov

Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, rodné číslo, príp. dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu, príp. ďalšie osobné údaje vyžadované v zmysle osobitného právneho predpisu uvedeného vyššie

Prijímatelia: riaditeľstvo finančnej správy, orgány činné v trestnom konaní, poskytovatelia právnych služieb

Prenos do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uloženia: počas zmluvného vzťah a 5 rokov po jeho ukončení

Dotknuté osoby: štatutárne orgány, prokuristi, kontaktné osoby a konečný užívatelia výhod klientov prevádzkovateľa

Zmluvná dokumentácia

Účel: vedenie evidencie fyzických osôb, s ktorými bola uzatvorená zmluva, kontaktných osôb / štatutárov v prípade zmlúv s právnickými osobami a fyzických osôb, ktorým bola udelená plná moc

Právny základ: zmluva (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia), oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia), ktorým je spracúvať kontaktné údaje zamestnanca alebo štatutára klienta na účely komunikácie pri plnení zmluvného vzťahu

Rozsah osobných údajov: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, pracovná pozícia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo a e-mail, dátum narodenia, typ a číslo občianskeho preukazu alebo pasu, bankový účet, podpis

Prijímatelia: daňové úrady, súdy, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, banky, dodávatelia administratívnych služieb v priestoroch prevádzkovateľa

Prenos do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uloženia: počas zmluvného vzťah a 11 rokov po jeho ukončení resp. po nevyhnutnú dobu, ktorá je potrebná na účel, na ktorý boli získané a/alebo ktorú vyžaduje zákon

Dotknuté osoby: zamestnanci / štatutári obchodného partnera, fyzické osoby, s ktorými bola uzatvorená zmluva alebo ktorým bola udelená plná moc, kontaktné osoby klienta

Pošta

Účel: vedenie evidencie prijímateľov a odosielateľov poštových zásielok

Právny základ: oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia), ktorým je byť informovaný o dátume odoslanej a prijatej pošty, vrátane odosielateľa a prijímateľa s cieľom chrániť práva a právne záujmy prevádzkovateľa

Rozsah osobných údajov: titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mail

Prijímatelia: dodávatelia administratívnych služieb v priestoroch prevádzkovateľa

Prenos do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uloženia: 5 rokov po uzatvorení evidencie za kalendárny rok

Dotknuté osoby: fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia poštových zásielok

Webová stránka

Účel: prevádzkovanie funkčnej webovej stránky a jej obsahu a služieb

Právny základ: oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia), ktorý spočíva v nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov dotknutých osôb pre účely prevádzkovania našej webovej stránky a jej riadneho fungovania

Rozsah osobných údajov: osobné údaje, ktoré prehliadač dotknutej osoby automaticky prenáša na náš server a ktoré sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru, t.j. IP adresa počítača, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL), použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém počítača, ako aj meno prevádzkovateľa prístupu na internet

Prijímatelia: žiadni

Prenos do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uloženia: po dobu otvorenia webovej stránky

Dotknuté osoby: fyzické osoby – návštevníci webovej stránky

Kontaktný formulár

Účel: zabezpečenie možnosti komunikácie medzi návštevníkmi webovej stránky a prevádzkovateľom

Právny základ: oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia), ktorým je vybavenie požiadavky dotknutej osoby prípadne iného dôvodu, pre ktorý ste nás kontaktovali

Rozsah osobných údajov: meno a priezvisko, telefónne číslo, email, pracovná pozícia, zamestnávateľ / spoločnosť, obsah správy

Prijímatelia: spoločnosti patriace do skupiny Accace schopné poskytnúť požadované služby

Prenos do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uloženia: po dobu vybavovania požiadavky zaslanej cez kontaktný formulár, ak sa v súlade s iným účelom spracúvania nevyžaduje dlhšia doba uloženia

Dotknuté osoby: fyzické osoby – návštevníci webovej stránky, ktoré zaslali akúkoľvek správu cez kontaktný formulár

Ďalšia komunikácia s dotknutou osobou

Účel: zabezpečenie nevyhnutnej komunikácie s dotknutou osobou za účelom prijímania a vybavovania žiadostí, podnetov, sťažností a reklamácií súvisiacich so službami poskytovanými prevádzkovateľom

Právny základ: plnenie zmluvy a predzmluvný vzťah (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia), plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia), najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Nariadenia a Zákona, oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia), ak komunikáciu nie je možné podriadiť pod žiadny z predchádzajúcich právnych základov, ktorým je riadne zaevidovanie a vybavenie žiadosti, sťažnosti alebo podnetu dotknutej osoby

Rozsah osobných údajov: meno a priezvisko, telefónne číslo, email, pracovná pozícia, zamestnávateľ / spoločnosť, obsah komunikácie, resp. zaslanej požiadavky

Prijímatelia: spoločnosti patriace do skupiny Accace schopné poskytnúť požadované služby

Prenos do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uloženia: po dobu vybavovania reklamácie, sťažnosti, žiadosti alebo iného podnetu a 3 roky od ich vybavenia, pokiaľ sa nevyžaduje ich dlhšie uchovávanie z dôvodov overiteľnosti vybavenia reklamácie, žiadosti alebo sťažnosti, prípadne z dôvodu zákonných dôb uchovávania údajov

Dotknuté osoby: fyzické osoby – poverení zamestnanci / štatutárne orgány klientov, alebo potenciálnych klientov, iní odosielatelia / adresáti komunikácie s prevádzkovateľom

Uplatňovanie nárokov prevádzkovateľa

Účel: uplatňovanie a vymáhanie nárokov, ktoré prevádzkovateľovi vzniknú z porušenia občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestnoprávnych predpisov, a to tak v konaní pred súdmi alebo príslušnými správnymi orgánmi

Právny základ: účel spracúvania zlučiteľný s vyššie uvedenými účelmi spracúvania

Rozsah osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, email, pracovná pozícia, zamestnávateľ / spoločnosť, obsah vzájomnej komunikácie, okolnosti vzniku škodovej udalosti, prípadne spôsobenia ujmy na právach a oprávnených záujmoch prevádzkovateľa

Prijímatelia: právni zástupcovia, súdy

Prenos do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uloženia: počas trvania súdneho konania a 11 rokov po jeho právoplatnom skončení

Dotknuté osoby: fyzické osoby – poverení zamestnanci / štatutárne orgány klientov, alebo potenciálnych klientov, iné osoby zainteresované v sporovej udalosti

Oznamovanie trestných činov

Účel: plnenie zákonnej povinnosti oznámiť spáchanie trestného činu a spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní

Právny základ: účel spracúvania zlučiteľný s vyššie uvedenými účelmi spracúvania

Rozsah osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, email, pracovná pozícia, zamestnávateľ / spoločnosť, obsah vzájomnej komunikácie, okolnosti spáchania trestného činu

Prijímatelia: právni zástupcovia, súdy, orgány činné v trestnom konaní

Prenos do tretej krajiny: neuskutočňuje sa

Doba uloženia: počas trvania trestného konania a 11 rokov po jeho právoplatnom skončení

Dotknuté osoby: fyzické osoby – poverení zamestnanci / štatutárne orgány klientov, alebo potenciálnych klientov, iné osoby zainteresované v alebo dotknuté trestným činom

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba tieto práva:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas na spracovanie osobných údajov.

Kontaktná osoba:

Tatiana Valentová, Data Protection Officer
E-mail: 

Zmeny: Accace si vyhradzuje právo na zmeny tohto prehlásenia, kedykoľvek to bude potrebné, najmä avšak nie výlučne, z dôvodov pravidelného prehodnocovania kvality bezpečnosti a ochrany osobných údajov, zosúlaďovania s platnou legislatívou ako aj neustáleho zlepšovania informovanosti o spracúvaní osobných údajov.

Nastavenia cookies

Tu môžete kedykoľvek aktualizovať vaše nastavenia ochrany osobných údajov (cookies):

Zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov a súborov cookies | História nastavení ochrany osobných údajov | Odvolať súhlasy

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram