Spoznajte náš tím

MANAŽMENT
DAŇOVÝ TÍM
ÚČTOVNÝ TÍM
MZDOVÝ TÍM
ACCOUNT MANAŽMENT TÍM
BRAND TÍM
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Peter Pašek
Partner | Managing Director


Peter Pašek

Partner | Managing Director

Peter je certifikovaným daňovým poradcom a partnerom slovenskej pobočky spoločnosti Accace. Špecializuje sa na lokálne dane, transakčné poradenstvo, medzinárodné daňové plánovanie a okrem daní aj na oblasť finančného poradenstva a oceňovania firiem.

Počas svojej mnohoročnej praxe participoval na mnohých lokálnych aj cezhraničných reštrukturalizáciách vrátane predaja podnikov a zlúčení, nastavoval štruktúru transakcií a zastupoval firmy pri rokovaniach s investormi a tretími stranami.

Venuje sa tiež poradenstvu pre startupy a začínajúcich podnikateľov.


Michaela Salayová
Senior Tax Manager


Michaela Salayová

Senior Tax Manager

Michaela Salayová je certifikovaný daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Michaela vyštudovala odbor daňovníctvo na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Má za sebou viac ako 10 rokov skúseností v oblasti daňového poradenstva a v Accace pôsobí od roku 2017.

Špecializuje sa prioritne na daň z príjmov právnických osôb a DPH a vďaka predošlej 2,5-ročnej praxi v audítorskej spoločnosti aj na due diligence.

Od roku 2023 vedie daňový tím takmer 20 odborníkov v Accace Slovensko.


Barbora Juhásová
Tax Manager


Barbora Juhásová

Tax Manager

Barbora je daňová poradkyňa zapísaná v zozname daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov. V roku 2012 úspešne ukončila štúdium v odbore daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Už počas štúdia začala pracovať v spoločnosti Accace a v priebehu 11 rokov sa vypracovala na pozíciu Tax Manager.

Okrem štandardných daňových oblastí sa venuje aj automatizácii procesov a najväčšie portfólio jej klientov tvoria zahraničné spoločnosti, ktorým poskytuje najmä poradenstvo v oblasti DPH.


Martina Paprčková
Tax Manager


Martina Paprčková

Tax Manager

Martina vyštudovala daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a v súčasnosti je v spoločnosti Accace zodpovedná za komplexnú agendu fyzických osôb vrátane expatov. Má niekoľkoročnú prax vo väčšine daňových oblastí vrátane dane z príjmu a DPH.

Jej primárnym zameraním v oblasti fyzických osôb je poradenstvo v daňových otázkach spojených s prijímaním, vysielaním a zdaňovaním zamestnancov na Slovensku a v zahraničí a súvisiaca problematika sociálneho zabezpečenia.


Lea Balogová
Senior Transfer Pricing Specialist


Lea Balogová

Senior Transfer Pricing Specialist

Lea vyštudovala Ekonomickú univerzitu v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Momentálne sa na pozícii Senior Transfer Pricing Specialist venuje nastavovaniu stratégie transferových cien a riadi samostatný tím, ktorý sa zaoberá problematikou transferového oceňovania.

V rámci svojej praxe vypracovala desiatky dokumentácií pre transferové oceňovanie pre slovenské ale aj významné medzinárodné spoločnosti a svoje znalosti uplatňuje aj pri realizácii školení pre klientov a odbornú verejnosť, v rámci ktorých školila aj pracovníkov Finančnej správy SR.


Radka Pirošová
Accounting Manager


Radka Pirošová

Accounting Manager

Radka je skúsená odborníčka v oblasti účtovníctva, slovenských štandardov účtovania, ale aj medzinárodných štandardov (IFRS), ktoré sú jej hlavnou doménou. Má hlboké znalosti v tejto oblasti čoho dôkazom je členstvo v ACCA a poskytuje komplexné poradenstvo a služby IFRS našim medzinárodným klientom. Riadi účtovný tím s viac ako 40 zamestnancami, ktorý patrí momentálne medzi najväčšie v rámci Accace. Radka má taktiež bohaté skúsenosti s implementáciou klientov do rôznych účtovných softvérov ako je SAP, Microsoft NAV a Dynamics a s automatizáciou procesov tak, aby služby boli poskytované na mieru každému klientovi.


Gabriela Jakubcová
Payroll Manager


Gabriela Jakubcová

Payroll Manager

Gabriela sa primárne špecializuje na problematiku miezd a personalistiky. Má dlhoročné skúsenosti pri implementácii a nastavovaní mzdovej agendy nových klientov, no zároveň vie zefektívniť akýkoľvek proces či už existujúceho alebo začínajúceho klienta. Počas svojej kariéry prišla do kontaktu s mnohými mzdovými softwaremi a vie objektívne posúdiť, ktorý program je vhodný pre daného klienta. Znalosti v rámci spracovania miezd získala najmä pri procesovaní mzdovej agendy pre viac ako 6000 zamestnacov. Aktuálne stojí Gabriela na čele mzdového oddelenia, kde riadi tím takmer 30 mzdových účtovníkov a expertov. Zaoberá sa legislatívnymi zmenami, ktoré ďalej sprostredkováva nielen kolegom, ale organizuje aj školenia pre klientov.


Zuzana Krajčová
Payroll Manager


Zuzana Krajčová

Payroll Manager

Zuzana sa špecializuje na mzdovú agendu, o čom svedčia aj jej dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Spolu s Gabrielou vedie tím 30 mzdových účtovníkov a expertov, v rámci ktorého spoločne nastavujú mzdovú agendu a neustále hľadajú efektívne riešenia pre našich klientov. Medzi jej doménu patrí téma Ročné zúčtovanie dane. Má excelentný prehľad v programe Excel a skúsenosti so mzdovými software-mi, najmä Human. Sleduje meniacu sa legislatívu a o aktuálne poznatky sa delí počas vzdelávacích školení s klientmi i s kolegami. Jej snahou je vždy maximálne zefektívniť procesy ako na strane tímu, tak aj na strane klienta.


Simona Klučiarová
Senior Associate


Simona Klučiarová

Senior Associate

Simona je advokátkou zapísanou v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. V advokátskych kanceláriách získavala praktické skúsenosti už od roku 2009 a po úspešnom ukončení štúdia v odbore právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici následne získala aj titul JUDr. Po absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta zložila v roku 2018 advokátske skúšky s vyznamenaním. Počas svojho pôsobenia v advokácii nadobudla skúsenosti v oblasti občianskeho, obchodného, správneho aj trestného práva. Okrem všeobecného právneho poradenstva sa špecializuje aj na poradenstvo v oblasti GDPR, duševného vlastníctva a sporovú agendu. Spolupracujúcou advokátkou spoločnosti Accace je od roku 2019.


Miriama Podskubová
Senior Associate


Miriama Podskubová

Senior Associate

Miriama je skúsená právnička s viac ako desaťročnými skúsenosťami. Špecializuje sa na obchodné a pracovné právo s dôrazom na kybernetickú bezpečnosť, IT, ochranu dát a digitálne právo. V roku 2014 získala doktorát na Univerzite Komenského v Bratislave a neskôr aj titul LL.M. na Pražskom Busines Institute v oblasti medzinárodného obchodu. Je kvalifikovanou advokátkou Slovenskej advokátskej komory, ako aj absolventkou profesionálnej stáže v Edinburgu organizovanej prostredníctvom European lawyers association, ktorej je naďalej aktívnou členkou. Ako certifikovaná profesionálka na ochranu dát v Európskej únii (CIPP/e) s odbornými znalosťami, ktoré sú ďalej posilnené pôsobením v medzinárodných advokátskych kanceláriách, je tak skúseným právnym expertom.


Katarína Matejčíková
Senior Associate


Katarína Matejčíková

Senior Associate

Katarína je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Katarína úspešne vyštudovala odbor právo na Univerzite Komenského v Bratislave a v Nemecku absolvovala LL.M. štúdium so zameraním sa na medzinárodné a európske právo súkromné a verejné a medzinárodnú arbitráž. Má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti práva a špecializuje sa najmä na obchodné právo a právo obchodných spoločností, občianskeho právo, zmluvné právo, vrátane riešenia vzťahov s cudzím prvkom. Katarína má rovnako skúsenosti s právom nehnuteľností, exekučným právom, vymáhaním pohľadávok a zastupovaním klientov v súdnom, správnom a rozhodcovskom konaní. V spoločnosti Accace pôsobí od roku 2016.


Marcela Jašurková
Senior Associate


Marcela Jašurková

Senior Associate

Marcela je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2011 zložila advokátske skúšky a bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. V súčasnosti vykonáva advokátsku prax ako kvalifikovaná advokátka. V minulosti spolupracovala s významnými advokátskymi kanceláriami na Slovensku, vďaka čomu získala bohaté skúsenosti z rôznych právnych oblastí, najmä zo sporovej agendy, občianskeho práva, pracovného práva, mediálneho práva, obchodného práva, vrátane konkurzov a reštrukturalizácií, korporátneho práva vrátane fúzií a akvizícií, zmluvného práva, due diligence projektov s medzinárodným prvkom, stavebného práva, práva nehnuteľností, práva duševného vlastníctva a energetického práva. Ako advokátka poskytuje právne služby a právne poradenstvo pre domácich a zahraničných klientov.


crosschevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram