Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nariadenie o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a sankcií | News Flash

26 februára 2021

Vláda SR  schválila 24.2.2021 Nariadenie o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie za nezaplatenie alebo neodvedenie dane, rozdielu dane alebo preddavku na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, v zákonom stanovenej lehote a výške, pokiaľ ich daňový subjekt zaplatí alebo odvedie najneskôr do 30. júna 2021.

Ak by bol daňovému subjektu do tohto dátumu povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, úrok, ktorý by sa mu mal vyrubiť do dňa ich povolenia, sa taktiež neuloží. Treba si však uvedomiť, že toto nariadenie sa nevzťahuje na úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach a taktiež na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.Nariadenie súčasne upravuje, že daňovému subjektu nebude uložená pokuta za nepodanie daňového priznania, prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti v ustanovenej lehote, ktorej posledný deň spadá do obdobia od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, pokiaľ si túto zákonnú povinnosť daňový subjekt splní najneskôr do 30. júna 2021. Rovnako sa to však nevzťahuje na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V poslednom bode Nariadenie ustanovuje, že daňovému subjektu nebude uložená pokuta vo výške 100% rozdielu na preplatku na dani, ktorý daňovníkovi mohol vzniknúť podaním daňového priznania k dani z príjmov v termíne od 1.1.2020 do 30.09.2020 a to v prípade ak v tomto daňovom priznaní vykázal preplatok vyšší než ktorý mal v daňovom priznaní správne uviesť. Ak daňovému subjektu už bol uplatnený daňový preplatok vrátený, v tom prípade, ak daňový subjekt vráti rozdiel, o ktorý si preplatok znížil, rovnako sa upustí od sankcie.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram