Transfer pricing

Transferové oceňovanie patrí pod oblasť medzinárodného zdaňovania, ktorá v uplynulých rokoch nadobúda stále viac na význame. Spoločnosti so skupinovou štruktúrou stále častejšie čelia daňovým kontrolám zameraným na transferové oceňovanie, ktorých cieľom je preveriť, či transakcie realizované medzi spriaznenými osobami (t.j. prepojenými personálne, ekonomicky alebo inak) spĺňajú atribúty nezávislého obchodného vzťahu. Spoločnosti majú v tejto súvislosti dve základné povinnosti, a to uplatniť pre účely dane z príjmov také ceny pri kontrolovaných transakciách, ktoré sa nelíšia od tých, ktoré by boli dohodnuté pri nekontrolovaných transakciách, a viesť o použitých cenách transferovú dokumentáciu, v ktorej musia použité ceny obhájiť. Tieto povinnosti sa viažu na všetkých podnikateľov a neexistuje momentálne  žiadne oslobodenie pre menších podnikateľov alebo živnostníkov.

Problematike a službám v oblasti transferového oceňovania sa u nás venuje osobité oddelenie daňových poradcov, ktorí disponujú praktickými znalosťami a  skúsenosťami s nastavením stratégie transferového oceňovania a s prípravou dokumentácie pre slovenské aj veľké medzinárodné spoločnosti s radovo desiatkami transakcií.

Poskytneme vám komplexné služby a poradenstvo v oblasti transferového oceňovania:

 • Preverenie vnútroskupinových transakcií a identifikácia možných rizík
 • Revízia zmluvných vzťahov v rámci skupiny
 • Plánovanie stratégie transferového oceňovania na základe stanovených cieľov
 • Príprava transferovej dokumentácie
 • Vypracovanie odvetvových porovnávacích štúdií pre jednotlivé transakcie
 • Príprava a revízia tzv. APA nárokov
 • Zabezpečenie schválenia aplikovanej metódy transferového oceňovania daňovým úradom
 • Zastupovanie spoločnosti pri daňových kontrolách zameraných na transferové oceňovanie

V rámci prípravy dokumentácie k transferovému oceňovaniu sa zameriavame najmä na:

 • Zber údajov a dát v súčinnosti s klientom
 • Určenie požadovaného rozsahu dokumentácie k transferovému oceňovaniu (úplná, základná, skrátená)
 • Určenie kontrolovaných transakcií so spriaznenými osobami – zhodnotenie jednotlivých transakcií a určenie primeranej úrovne zoskupovania
 • Funkčná a riziková analýza
 • Analýza porovnateľnosti (benchmarking) – Disponujeme licenciou ku komerčnej databáze Amadeus, ktorú využívame za účelom nájdenia externých porovnateľných údajov
 • Identifikácia prípadného rizika z pohľadu transferového oceňovania a návrh nápravných riešení
TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE

Prečítajte si všetky dôležité informácie o transferovom oceňovaní, o tom, aké sú metódy v transfer pricingu, čo všetko zahŕňa potrebná dokumentácia, či aké sú pokuty.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram