Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Transferové oceňovanie v roku 2024 I eBook

16 januára 2024
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Transferové oceňovanie je stále viac diskutovanou témou nielen vo svete, ale aj na Slovensku, kde každým rokom stúpa počet daňových kontrol práve v danej oblasti. Význam prípravy dokumentácie na Slovensku narástol aj vzhľadom na zmeny v slovenskej legislatíve, ktorá určuje povinnosť viesť dokumentáciu nie len medzi zahraničnými závislými osobami, ale aj medzi tuzemskými závislými osobami. V praxi to znamená, že ak ste napríklad konateľom v dvoch rôznych slovenských spoločnostiach, nemôžete realizovať transakcie medzi týmito spoločnosťami pre účely daní za ľubovoľné ceny, ale za ceny, ktoré by boli za porovnateľných podmienok dohodnuté medzi nezávislými osobami, inak vám môžu hroziť sankcie. Postup stanovenia ceny musí byť zdokumentovaný v rozsahu určenou príslušnou legislatívou.

V našom eBook-u sme zhrnuli všetky dôležité informácie o transferovom oceňovaní, o tom, aké sú metódy v transfer pricingu, čo všetko zahŕňa potrebná dokumentácia, či aké sú pokuty.

Stiahnite si náš eBook alebo si prečítajte viac nižšie

Uplatniteľné právne predpisy

 • Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (§§ 2/n-r, 17/5, 17/6, 17/7, 18, 18a)
 • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Finančný spravodajca č. 14/1997, 20/1999, 3/2002, kde bola uverejnená Smernica OECD pre transferové oceňovanie z roku 1995 a 1997 v slovenskom jazyku
 • Finančný spravodajca č. 1/2009, 8/2014, 5/2015, 7/2016, 12/2018, 12/2022 kde boli uverejnené usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k obsahu dokumentácie o transferovom oceňovaní.

Slovensko ako členský štát OECD a členský štát EÚ nasleduje Smernicu OECD pre transferové oceňovanie a Kódex správania EÚ pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní pridružených podnikov. Slovensko tiež pristúpilo k arbitrážnemu dohovoru EÚ, ktorým sa ustanovuje postup riešenia sporov, pri ktorých dochádza k dvojitému zdaneniu medzi podnikmi z rôznych členských štátov v dôsledku úpravy výnosov podniku smerom nahor z jedného členského štátu.

Princíp nezávislého vzťahu

Uplatnenie

Princíp nezávislého vzťahu  je založený na porovnaní podmienok, ktoré boli dohodnuté v akýchkoľvek obchodných alebo finančných transakciách medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by sa dohodli medzi nezávislými osobami v podobných obchodných alebo finančných transakciách za porovnateľných podmienok.

Pri porovnávaní sa berú do úvahy viaceré faktory, predovšetkým vlastnosti transferovaného majetku alebo služieb, ktoré zahŕňajú okrem iného napr. výrobu, montážne práce, výskum a vývoj, nákup a predaj, vykonávane funkcie a rozsah obchodných rizík, charakteristiku porovnávaného majetku alebo služby, zmluvné podmienky dohodnuté medzi stranami transakcie, ekonomické prostredie trhu a obchodná stratégia.

Podmienky sa môžu považovať za porovnateľné, ak nevznikol žiaden nesúlad alebo ak by takéto rozdiely kompenzovali iba malé úpravy.

Ak sa uplatňované ceny alebo podmienky v obchodných vzťahoch závislých osôb líšia od cien alebo podmienok používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom tento rozdiel znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu závislej osoby, má táto závislá osoba povinnosť upraviť o predmetný rozdiel základ dane.

Od 1. januára 2023 bol zákonom určený prah významnosti pre kontrolované transakcie (alebo skupinu kontrolovaných transakcií, ktoré môžu byť agregované), na ktoré sa vzťahuje úprava základu dane.

Za kvalifikovanú kontrolovanú transakciu sa považuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, v ktorom jedna alebo viac závislých osôb dosiahne v zdaňovacom období zdaniteľný príjem alebo daňovo uznateľné výdavky v sume vyššej ako 10 000 EUR. V prípade úverovej transakcie sa za kvalifikovanú transakciu považuje úver alebo pôžička s istinou nad 50 000 EUR.

Všeobecné pojmy

Pojem “závislá osoba” znamená – (1) blízka osoba, (2) osoba alebo subjekt s ekonomickými, personálnymi alebo inými väzbami, (3) osoba alebo subjekt, ktorý je členom konsolidovanej skupiny. * Pojmom “blízke osoby” sa rozumie blízka osoba podľa Občianskeho zákonníka.

* Pojem „subjekt“ bol predstavený v slovenskom Zákone o dani z príjmov 1. 1. 2008  a rozumie sa ním: “právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemajú právnu subjektivitu alebo iné právne usporiadanie, ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok”.

Účasť na “majetku” alebo “kontrole” znamená najmenej 25% priamy alebo nepriamy podiel, alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, alebo najmenej 25% podiel na zisku; ak nepriamy odvodený podiel presahuje 50%, všetky osoby alebo subjekty použité pri výpočte sa považujú za ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu.

Od 1. januára 2023 však dochádza k sprísneniu tejto definície v zmysle, že na účely výpočtu priameho podielu, nepriameho podielu alebo nepriameho odvodeného podielu, sa podiely blízkych osôb (napr. manželov) spočítavajú.

Pojem “iné prepojenie” znamená právny vzťah alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

Pod pojmom “ekonomické alebo personálne prepojenie” sa rozumie:

 • účasť osoby alebo subjektu na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu, alebo
 • vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej osoby alebo subjektu alebo
 • v ktorých má táto osoba, jej blízka osoba alebo subjekt priamy alebo nepriamy majetkový podiel.

Účasť na “vedení” znamená vzťah členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo ďalších obdobných orgánov právnickej osoby alebo subjektu k tejto právnickej osobe alebo k subjektu.

Od 1. januára 2023 sa rozširuje aj definícia ekonomického prepojenia v súvislosti so stálymi prevádzkarňami. Ekonomickým prepojením je tiež:

 • vzťah medzi daňovým rezidentom, ktorý je platcom daní a jeho stálou prevádzkarňou v zahraničí,
 • vzťah medzi daňovým nerezidentom a jeho stálou prevádzkarňou na Slovensku,
 • vzťah medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú považovaní za spriaznené osoby v zmysle vyššie uvedeného, ako aj vzájomný vzťah medzi týmito stálymi prevádzkarňami a takýmito daňovníkmi,
 • ako aj vzťah medzi jednotlivými stálymi prevádzkarňami daňovníka.

Dokumentácia

Obsah

Dokumentácia o transferovom oceňovaní predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňového subjektu pri kontrolovaných transakciách.

Dokumentácia o transferovom oceňovaní pozostáva zo všeobecnej a špecifickej časti.

Všeobecná časť obsahuje súbor informácií poskytujúcich celkový obraz o skupine závislých osôb.

Špecifická časť obsahuje konkrétne informácie týkajúce sa daňovníka a kontrolovaných transakcií, ktorých sa zúčastňuje.

Všeobecné pravidlá

Dokumentácia o transferovom oceňovaní by sa mala vypracovať za každú kontrolovanú transakciu osobitne alebo za každú skupinu kontrolovaných transakcií.

Dokumentácia by mala byť spracovaná v slovenskom jazyku. Avšak, od 1. januára 2023 môže byť zaslaná správcovi dane aj v cudzom jazyku. V takomto prípade, správca dane môže vyzvať daňový subjekt predložiť preklad do slovenčiny do 15 dní od doručenia výzvy.

Dokumentácia o transferovom oceňovaní sa spravidla vedie za každé zdaňovacie obdobie. V prípade, že nenastanú žiadne nové skutočnosti ovplyvňujúce spôsob stanovenia cien kontrolovaných transakcií, môže sa daňovník odvolať na informácie uvedené v dokumentácii za predošlé obdobie.

Termíny

Lehota na predloženie dokumentácie o transferovom oceňovaní je 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcom dane alebo finančným riaditeľstvom. Takáto výzva k dokumentácií o transferovom oceňovaní za príslušné obdobie môže  byť zaslaná najskôr v prvý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie. V dôsledku krátkej 15-dňovej lehoty odporúčame mať dokumentáciu pripravenú vopred.

Typy dokumentácie

Predmetné usmernenie súčasne rozlišuje s ohľadom na minimálny požadovaný rozsah:

Úplnú dokumentáciu

Základnú dokumentáciu

Skrátenú dokumentáciu

Povinnosť viesť dokumentáciu

Povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní minimálne v rozsahu úplnej dokumentácie sa počnúc zdaňovacím obdobím začínajúcim po 31.12.2017 vzťahuje na:

 • daňovníkov, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa IFRS (s určitými výnimkami), a to vo vzťahu k významným cezhraničným kontrolovaným transakciám;
 • daňovníkov, ktorí sa zúčastňujú na cezhraničnej kontrolovanej transakcii s hodnotou nad 10 mil. EUR za zdaňovacie obdobie;
 • daňovníkov, ktorí uskutočňujú významné transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu;
 • daňovníkov, ktorí sa zúčastňujú kontrolovaných transakcií, pri ktorých žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia;
 • daňovníkov, ktorí žiadajú o sekundárnu úpravu pri kontrolovanej transakcii v zmysle medzinárodných daňových zmlúv;
 • daňovníkov, ktorí majú kontrolované transakcie, pri ktorých bola podaná žiadosť o začatie mechanizmu riešenia sporov podľa medzinárodnej daňovej zmluvy;
 • daňovníkov, ktorí v zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani, a to vo vzťahu ku významným cezhraničným kontrolovaným transakciám.

V ostatných prípadoch je daňovník povinný viesť základnú dokumentáciu o:

 • cezhraničných kontrolovaných transakciách s ročnou hodnotou nad 1 mil. EUR,
 • nevýznamných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu;
 • významných cezhraničných kontrolovaných transakciách, pokiaľ ide o daňovníka s celkovými výnosmi z hospodárskej a finančnej činnosti za zdaňovacie obdobie nad 8 mil. EUR;
 • významných tuzemských kontrolovaných transakciách, pokiaľ daňovník uplatňuje úľavu na dani.

Pokiaľ sa o kontrolovanej transakcii nevypracováva úplná alebo základná dokumentácia, vedie daňovník minimálne skrátenú dokumentáciu (podľa vzoru pripraveného Ministerstvom financií Slovenskej republiky), s výnimkou určitých prípadov, kedy postačuje riadne uvedenie kontrolovaných transakcií v daňovom priznaní.

Možnosť viesť skrátenú dokumentáciu sa vzťahuje aj na vybrané subjekty verejnej správy, avšak len pre určité kontrolované transakcie.

Aj keď súčasťou minimálnych požiadaviek na základnú a skrátenú dokumentáciu nie je analýza porovnateľnosti, v prípade kontrolovaných transakcií, ktoré ovplyvňujú základ dane z príjmov a sú pre daňovníka významné, odporúčame na základe praktických skúseností aj takúto dokumentáciu rozšíriť o analýzu porovnateľnosti.

Metódy transferového oceňovania

Akékoľvek tradičné alebo iné metódy transferového oceňovania podľa Smernice  OECD o transferovom oceňovaní sa môžu použiť, pričom by sa mala uplatniť zásada najlepšej metódy. V prípade potreby je tiež možná aj kombinácia viacerých metód. Ak je to vhodné, slovenskí daňovníci môžu použiť aj iné metódy.

Metódy vychádzajúce z porovnávania ceny

Metóda nezávislej trhovej ceny – pri transakciách s hmotným majetkom, transakciách s nehmotným majetkom, finančných transakciách

Metóda zvýšených nákladov – pri transakciách, ktorých predmetom je výroba a predaj polotovarov alebo hotových produktov (tovarov alebo služieb), ktoré neobsahujú vysokú pridanú hodnotu

Metóda následného predaja – využíva sa najmä pri distributéroch produktov

Metódy vychádzajúce z porovnávania zisku

Metóda delenia zisku – v situáciách, keď sa jedná o vysoko integrované transakcie, keď zmluvné strany prispievajú v rámci transakcie unikátnym spôsobom alebo keď vlastnia hodnotný nehmotný majetok.

Metóda čistého obchodného rozpätia – v situáciách keď porovnateľné transakcie sa významne líšia vo funkciách.

Predbežné cenové dohody (APA)

Daňovník môže na Slovensku požiadať správcu dane o vydanie Predbežnej cenovej dohody (APA) – rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania – najmenej 60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa má uplatniť príslušná metóda. Týmto spôsobom si môže daňovník overiť, či je navrhovaná metóda ocenenia danej transakcie v súlade s princípom nezávislého vzťahu, a môže sa tak vyhnúť možným sporom. S APA sa môže schváliť iba metóda, nie samotné použité transferové ceny.

Správca dane vydá rozhodnutie o schválení metódy oceňovania platnej najviac na päť zdaňovacích období. Predlženie na ďalších päť rokov je možné v prípade, ak daňovník preukáže, že nedošlo k žiadnym zmenám v podmienkach, za ktorých bolo rozhodnutie vydané.

Výška poplatku bola s účinnosťou od 1.1.2017 zmenená a nezávisí už od hodnoty obchodného prípadu, ale stanovuje sa nasledovne:

Jednostranná APA
10,000 EUR

%
Dvojstranná a viacstranná
30,000 EUR

%

Od 1.1.2022, je zákonom stanovená výška poplatku znížená na polovicu pre toho daňovníka, ktorý je považovaný za vysoko spoľahlivého v čase podania žiadosti, a to na základe vyhodnotenia verejného indexu daňovej spoľahlivosti. Viac informácii o verejnom indexe daňovej spoľahlivosti, ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2022 nájdete v našom News Flash.

Znížená výška poplatku za APA v prípade vysoko spoľahlivých daňovníkov bude účinná až od prvého zaslania oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti.

Sankcie

3 000 EUR je maximálna výška pokuty v prípade nedodržania povinností súvisiacich s dokumentáciou o transferovom oceňovaní za nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy. Slovenské daňové úrady môžu navyše počas daňovej kontroly upraviť základ dane a dorubiť daň.

10 rokov je doba, za ktorú môže správca dane vyrubiť rozdiel dane od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, t.j. transferové oceňovanie môže byť predmetom daňovej kontroly až po dobu 11 rokov.

6x sadzba ECB alebo 20% p. a. (uplatní sa vyššia sadzba) je výška pokuty zo sumy dorubeného rozdielu dane, ktorá sa uplatní namiesto pokuty 10% alebo 3x sadzby ECB (môže sa uplatniť aj vyššia sadzba). S účinnosťou od 1.1.2017 sa sankcie pri porušení princípu nezávislého vzťahu medzi závislými osobami sprísnili. Prísnejšie sankcie budú uvalené na daňovníka, ktorý prostredníctvom transferového oceňovania úmyselne zníži základ dane alebo zvýši daňovú stratu.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
apartmentstar-halfuserstagmap-markerdownloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-rightplus-circlecircle-minus linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram