Due dilligence a transakčné poradenstvo

Pre dôkladné posúdenie rizík všetkých zúčastnených strán je potrebné pred každou transakciou vykonať dôslednú analýzu. Máme rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenstva pri projektoch kúpy a predaja podniku a podnikových reštrukturalizácií. Našou výhodou je unikátne spojenie daňovej, účtovnej a právnej expertízy pod jednou strechou, ktoré nám umožňuje spoľahlivo identifikovať všetky potenciálne riziká a navrhnúť optimálnu štruktúru transakcie.

Poradenstvo vo fáze plánovania transakcie

Pomôžeme Vám počas celého procesiu navrhovanej transakcie. Počas fázy prípravy a plánovania sa zameriavame najmä na identifikáciu potenciálnych rizík a poradenstvo počas akvizície, predaja a reštrukturalizácie skupiny spoločností. Súčasťou našich služieb je vypracovanie detailného implementačného plánu, ktorý zahŕňa odporúčaný postup pri vykonávaní potrebných aktivít súvisiacich s konkrétnou špecifickou transakciou.

Vypracovanie dokumentácie a nastavenie procesov

Náš tím zložený z daňových, účtovných a právnych expertov pre Vás vypracuje potrebnú dokumentáciu. Vieme zastrešiť celý proces predaja z projektového, finančného a právneho hľadiska, vrátane organizácie a zabezpečenia dátového priestoru, či asistencie pri rokovaní o cenách a stanovovaní podmienok transakcie.

Finančné , účtovné a daňové due diligence

Pri finančnom due diligence sa zameriavame na kľúčové finančné indikátory a analýzu finančných výkazov, výnosov, nákladov, majetku a záväzkov. Rozsah našich služieb závisí od konkrétnych požiadaviek.

Pri účtovnom due diligence sa zameriavame najmä na uplatnené metódy ocenenia, determináciu odpisových plánov, tvorbou opravných položiek k majetku, ktoré zobrazujú dočasné zníženie hodnoty majetku, analýzu časovej štruktúry pohľadávok a záväzkov, správnosť inventarizácie majetku a zásob, analýzu podsúvahových položiek, odložených daní a pod.

Pri daňovom due dliligence sa zameriavame na identifikáciu prípadných daňových rizík. Analyzujeme závery daňových úradov z prípadných daňových kontrol, plnenie povinností pri jednotlivých druhoch daní, predovšetkým dane z príjmov, analyzujeme transakcie z pohľadu DPH a skúmame aj ocenenie transakcií so závislými osobami pre účely daní.

Právne due diligence

Prostredníctvom vlastnej advokátskej kancelárie Accace Legal poskytujeme komplexné právne služby v oblasti due diligence, súčasťou ktorých je aj hĺbkový právny audit. Našou hlavnou výhodou je spojenie právnej, daňovej a účtovnej expertízy pod jednou strechou, čo nám umožňuje identifikovať všetky potenciálne riziká a navrhnúť optimálne štruktúrovanie transakcie.

Prečítajte si viac v sekcii Právne due diligence.

Post-transakčné služby

V rámci post-transakčných služieb Vám poradíme ako z daňového, právneho a finančného hľadiska efektívne integrovať novú akvizíciu do existujúcej štruktúry a pomôžeme Vám tak dosahovať plánované synergie.

Súčasťou našich post-transakčných služieb je implementácia medzipodnikových zmien, ako aj návrh vhodných spôsobov počiatočného financovania vzniknutej spoločnosti a čo najefektívnejšie prerozdelenie jej budúcich ziskov.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram