Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Týka sa osobitný odvod v regulovaných odvetviach po 1.1.2024 aj vás?

26 januára 2024
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

K novele zákona č. 235/2012 Z.z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach v z.n.p. (ďalej len “Zákon”) sa schyľovalo už dlhšiu dobu a finálne sa ju podarilo zákonodarcom schváliť až v rámci balíka Lex konsolidácia koncom roka 2023. Pred jej prijatím boli zdôrazňované najmä dopady na bankový sektor, ktorý sa svojimi ziskami podieľa na financovaní štátneho rozpočtu vo vysokej miere, avšak zmeny sú podstatne ďalekosiahlejšie.

Stiahnuť PDF

Aká je najdôležitejšia zmena?

Najpodstatnejšou zmenou v tomto Zákone je rozšírenie okruhu regulovaných osôb. Od 1.1.2024 sa tento Zákon vzťahuje okrem doterajších subjektov podnikajúcich napr. v oblasti energetiky, elektronických komunikácií, farmácie, poštových služieb, atď., aj na všetky osoby alebo organizačné zložky zahraničných osôb, ktoré vykonávajú činnosť na základe povolenia vydaného alebo udeleného NBS. Súčasne regulovaná osoba predpokladá, že sa bude tejto regulovanej činnosti venovať počas celého odvodového obdobia.

V Zákone sú príkladom uvedené niektoré druhy povolení, ktoré NBS udeľuje, napr. pre banky, subjekty kolektívneho investovania a poisťovne. V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že sa jedná o príklady, a teda regulovanou osobou môže byť od 1.1.2024 akákoľvek osoba, ktorá má udelené akékoľvek povolenie vydané NBS. Z tohto dôvodu by sme chceli zdôrazniť, že sa jedná o celú škálu činností, napr. bankovníctvo, poisťovníctvo, obchodovanie s cennými papiermi, kolektívne investovanie, poskytovanie dôchodkového sporenia, finančné sprostredkovanie, poskytovanie spotrebiteľských úverov, poskytovanie platobných služieb a podnikanie s devízami, atď.

Aké je odvodové obdobie a kedy majú regulované odvody splatnosť?

Odvodovým obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom má regulovaná osoba oprávnenie na výkon regulovaných činností. Ak ste sa stali regulovanou osobou od 1.1.2024 a súčasne vám vzniká aj povinnosť platiť tento odvod, do 31.1.2024 ste povinný doručiť správcovi odvodu oznámenie, v ktorom uvediete výsledok hospodárenia za účtovné obdobie rok 2022, a súčasne aj určíte koeficient ako pomer regulovaných výnosov (príjmov) v celkovým výnosom (príjmom) za rok 2022. V rovnakej lehote je potrebné tento odvod aj zaplatiť. Zaplatené odvody budú následne podliehať aj zúčtovaniu v nadväznosti na výsledok hospodárenia dosiahnutý v roku 2024.

Kedy vám vzniká povinnosť platenia osobitného odvodu?

Osobitný odvod sa vzťahuje na tie regulované osoby, ktoré dosiahli v sledovanom účtovnom období výsledok hospodárenia pred zdanením 3 000 000 EUR.

Pre osoby, ktoré sa považujú za regulované od 1.1.2024 sa uplatňujú prechodné ustanovenia, ktoré spresňujú, že regulovanej osobe podľa §3 ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona vzniká povinnosť platiť osobitný odvod od januára 2024, ak jej výsledok hospodárenia pred zdanením za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie pred 1.januárom 2024 dosiahol minimálne sumu 3 000 000 EUR. Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa považuje obdobie, za ktoré vznikla povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku a predložiť ju s daňovým priznaním v lehote do 31.12.2023. V prípade, ak je účtovné obdobie zhodné s kalendárnym rokom, sa bude jednať o účtovné obdobie roka 2022.

Regulovaná osoba však odvod neplatí, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 1 000 EUR.

Ako určíte základ odvodu?

Vo všeobecnosti je základom odvodu je výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný za to účtovné obdobie, v ktorom regulovaná osoba má oprávnenie na výkon činnosti v regulovanej oblasti. Tento základ sa vynásobí koeficientom určeným podielom výnosov (príjmov) z regulovanej činnosti k celkovým výnosom (príjmom).

Aká je sadzba odvodu a ako ho vypočítať?

Regulované osoby podnikajúce v oblasti bankovníctva použijú pre výpočet odvodu na rok 2024 sadzbu 0,025. Na všetky ostatné regulované osoby sa vzťahuje sadzba odvodu v hodnote 0,00363. Regulovaný odvod vypočítate násobkom základu odvodu a príslušnej sadzby odvodu.

Ak si nie ste istý, či sa máte po 1.1.2024 považovať za regulovanú osobu z titulu vydaného povolenia NBS, zadajte svoj obchodný názov alebo IČO na tejto stránke a preverte si, či máte vydané takéto povolenie.

V prípade, že sa domnievate, že sa vašej spoločnosti môže od roku 2024 týkať povinnosť osobitného odvodu v regulovaných odvetviach, a radi by ste získali ďalšie informácie, naši daňoví odborníci vám radi poskytnú poradenstvo v tejto oblasti. 

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram