Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Úprava transferovej ceny na medián | News Flash

8 apríla 2024
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Úprava transferovej ceny na medián je už možná pri daňovej kontrole za rok 2023

V decembri 2022 schválila NRSR novelu Zákona o dani z príjmov, ktorej ustanovenia priniesli úpravy aj v oblasti cezhraničných daňových vzťahov, konkrétne spresnenie, doplnenie a úpravu pravidiel v oblasti tuzemského a cezhraničného transferového oceňovania.

Účinnosť novely od 01.01.2023 znamená, že tieto zmeny sa prvý krát aplikujú za zdaňovacie obdobie 2023. Správca dane môže už v apríli 2024 zaslať daňovým subjektom oznámenie o otvorení daňovej kontroly za zdaňovacie obdobie 2023. Preto je táto téma aktuálna.

Stiahnite si článok ako PDF

Aká bola jedna z najväčších zmien?

Jednou z najväčších zmien v oblasti transferového oceňovania bolo uzákonenie možnosti pre správcu dane použiť pri dorubení dane po daňovej kontrole zameranej na transferové oceňovanie  štatistickú metódu, ktorou je určenie strednej hodnoty (medián) zo zistených nezávislých porovnateľných hodnôt.

Čo je zámerom tejto úpravy v zákone?

Zámerom tejto úpravy v zákone o dani z príjmov bolo zabezpečenie právnej istoty jednak na strane správcu dane, ako aj na strane daňovníka. Do zákona o dani z príjmov sa doplnil postup správcu dane v situáciách, kedy ceny použité daňovým subjektom v transakcii so závislou osobou nezodpovedajú princípu nezávislého vzťahu, predovšetkým keď hodnota použitá daňovým subjektom je mimo nezávislého intervalu porovnateľných nezávislých hodnôt. Tento rozdiel správca dane pri daňovej kontrole určí podľa strednej hodnoty (mediánu) zistených nezávislých porovnateľných hodnôt

Koho sa doplnenie zákona o dani z príjmov týka?

Predmetné doplnenie zákona o dani z príjmov sa týka najmä daňovníkov, ktorí nemajú transferové ceny (resp. ziskové ukazovatele) určené v súlade s princípom nezávislého vzťahu a ceny sa nachádzajú mimo intervalu porovnateľných nezávislých hodnôt, resp. vnútrokvartilového rozpätia.

Daňovník má však stále možnosť presvedčiť správcu dane o tom, že vzhľadom na okolnosti kontrolovanej transakcie je vhodnejšie použiť inú hodnotu v rámci intervalu nezávislých porovnateľných hodnôt.

Ako dospieť k intervalu porovnateľných nezávislých hodnôt?

Transferové oceňovanie sa zaoberá cenami medzi závislými (prepojenými) osobami, ktoré medzi sebou uskutočňujú transakcie. Ak tieto ceny nie sú určené na trhovej úrovni, o rozdiel sa musí upraviť základ dane z príjmov. Tento rozdiel sa zisťuje na základe porovnania kontrolovaných (závislých) transakcií s porovnateľnými nekontrolovanými (nezávislými) transakciami.

Porovnateľnosť kontrolovaných a nekontrolovaných transakcií sa v praxi zabezpečuje prostredníctvom analýzy porovnateľnosti, resp. benchmarkingovej štúdie.

Čo táto úprava zákona  znamená v praxi?

Nižšie sme si pre Vás pripravili príklad a tri modelové situácie, ktoré vysvetľujú  dopady tejto úpravy  zákona.

Daňový subjekt (slovenská spoločnosť A) je zmluvným výrobcom potravinárskych výrobkov pre svoju materskú spoločnosť v Rakúsku  (rakúska spoločnosť B).

Pre túto transakciu daňový subjekt zvolil metódu čistého obchodného rozpätia aplikovanú na nákladoch a transferová cena bola určená pomocou ukazovateľa čistej ziskovej prirážky vo výške 2,5 %, ktorá sa pripočíta k celkovým nákladom priraditeľným tejto transakcii.

V zmysle Usmernenia MF SR k dokumentácii transferového oceňovania má slovenská spoločnosť A povinnosť pripravovať úplnú dokumentáciu, t. j. na preukázanie správnosti nastavenia transferových cien pripravuje a predkladá aj analýzu porovnateľnosti.

V slovenskej spoločnosti prebieha daňová kontrola za zdaňovacie obdobie 2023 zameraná na transferové oceňovanie. Daňový subjekt – spoločnosť A bol vyzvaný na predloženie dokumentácie k transferovému oceňovaniu, súčasťou ktorej je aj analýza porovnateľnosti.

Prvá situácia

⇒ Daňový subjekt počas celej doby daňovej kontroly nepredložil správcovi dane analýzu porovnateľnosti. Za účelom zistenia správnej výšky ziskovej prirážky správca dane vypracoval svoju vlastnú analýzu porovnateľnosti, na základe ktorej vypočítal vnútrokvartilové rozpätie ziskových prirážok od 3 % do 6,5 % s mediánom 4,5 %.

⇒ Zisková prirážka vypočítaná daňovým subjektom vo výške 2,5 % sa nenachádza v rámci vnútrokvartilového rozpätia.  Správca dane na základe § 18 ods. 1 a § 17 ods. 5 písm. a) zákona o dani z príjmov upravil ziskovú prirážku daňového subjektu na hodnotu 4,5 %, t. j. na medián.

Druhá situácia

⇒ Daňový subjekt počas daňovej kontroly predložil správcovi dane analýzu porovnateľnosti, na základe ktorej vypočítal vnútrokvartilové rozpätie ziskových prirážok od 2,1 % do 7 % s mediánom 5 %.

⇒ Správca dane preveril analýzu daňového subjektu. V analýze nenašiel významné chyby a analýzu daňového subjektu akceptoval.

⇒ V tomto prípade správca dane na základe § 18 ods. 1 a § 17 ods. 5 písm. a)  zákona o dani z príjmov akceptoval ziskovú prirážku daňového subjektu vo výške 2,5 %, nakoľko spadá do ním určeného  rozpätia ziskových prirážok (2,1 % – 7 %).

Tretia situácia

⇒ Daňový subjekt počas daňovej kontroly predložil správcovi dane analýzu porovnateľnosti, na základe ktorej vypočítal vnútrokvartilové rozpätie ziskových prirážok od 2,1 % do 7 % s mediánom 5 %.

⇒ Správca dane preveril analýzu daňového subjektu. V analýze našiel významné chyby a analýzu daňového subjektu neakceptoval. Vypracoval svoju vlastnú analýzu s výsledkom od 3,1 % do 6,5 % s mediánom 5 %.

⇒ Daňový subjekt predložil správcovi dane relevantné ekonomické argumenty, na základe ktorých  urobil úpravu transferového oceňovania.  Zisková prirážka po úprave predstavovala hodnotu 3,1 %.

⇒ Správca dane na základe § 18 ods. 1 a § 17 ods. 5 písm. a) zákona o dani z príjmov v tomto prípade neupravil ziskovú prirážku na medián 5% ale upravil ziskovú prirážku na 3,1 %, nakoľko akceptoval  ekonomické argumenty daňového subjektu.

⇒ V prípade dorubenia rozdielu dane z dôvodu porušenia princípu nezávislého vzťahu medzi spriaznenými osobami je potrebné počítať aj s vyššími sankciami, uvedenému priestupku prislúchajú sankcie vo výške 6-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (min.20%) p.a. kalkulovanej zo sumy dorubeného rozdielu dane.

V prípade, že sa domnievate, že sa vašej spoločnosti môže týkať povinnosť spracovania transferovej dokumentácie vrátane analýzy porovnateľnosti, alebo máte pochybnosť ako správne nastaviť transferovú cenu aby spadala do intervalu porovnateľných hodnôt a radi by ste získali ďalšie informácie, naši odborníci v oblasti transferového oceňovania vám radi poskytnú poradenstvo v tejto oblasti. 

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram