Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Konsolidačný balíček a jeho dopad na daň z príjmov a zdravotné odvody

18 decembra 2023

Vláda Slovenskej republiky predstavila 4. decembra 2023 konsolidačný balíček, ktorým chce zlepšiť stav verejných financií. V našom News Flash sme sa zamerali na to, aký dopad budú mať navrhované zmeny na daň z príjmov a zdravotné odvody pre rok 2023 a 2024.

Stiahnuť PDF

Zmeny pre mikrodaňovníkov

Do konca roka 2023 je mikrodaňovník definovaný ako fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 EUR a daňovník, ktorý je právnickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 EUR.

Mikrodaňovníkom súčasne nie je daňovník,

 • ktorý je závislou osobou a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
 • na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
 • ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

Od roku 2024 sa hranica zdaniteľných príjmov mikrodaňovníka zvýši na 60 000 EUR.

Daňové výhody mikrodaňovníka zostávajú zachované a zahŕňajú zvýhodnené podmienky pre odpisovanie hmotného majetku, zvýhodnené pravidlá odpočtu daňovej straty, zavedenie možnosti tvorby daňových opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam v súlade s účtovnými predpismi, zvýhodnené odpisovanie pohľadávok a príslušenstva či použitie 15% sadzby dane z príjmov.

Znížená sadzba dane z príjmov

Okrem mikrodaňovníkov si budú môcť uplatniť 15% sadzbu dane z príjmov aj fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti, resp. právnické osoby, ktoré budú mať zdaniteľné príjmy do 60 000 EUR.

Zmena hranice pre uplatnenie 15% sadzby dane sa použije prvýkrát v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1. januára 2024, t. j. v prípade daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok najskôr v zdaňovacom období, ktoré začína v priebehu kalendárneho roka 2024.

Sadzba dane z dividend

V rámci konsolidačného balíčka verejných financií bolo navrhnuté zvýšenie sadzby dane z dividend zo 7% na 10%. Toto zvýšenie by sa malo vzťahovať na zisky za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1. januára 2023.

V prípade podielov na likvidačnom zostatku uvedené zvýšenie nastáva, ak vstúpi spoločnosť alebo družstvo do likvidácie najskôr 1. januára 2023, pričom však k výplate týchto podielov na likvidačnom zostatku došlo až po 31. decembri 2023. Podobne sa postupuje aj pri vyrovnacích podieloch.

V Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.12.2023 zasadal Výbor pre kultúru a médiá a popri navrhnutých zmenách napr. ohľadne financovania Matice Slovenskej sa objavila aj zmena, ktorá navrhuje, aby sa toto zvýšenie začalo uplatňovať až na zisky za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1.1.2024.

Zmeny v ESOP

Zavádza sa, že oslobodenie do výšky 500 EUR, resp. oslobodenie pri predaji akcií, ktoré sú obchodované na regulovanom trhu po jednom roku držby sa neuplatní na akcie / obchodné podielyktorých nadobudnutie bude oslobodené z titulu „ESOP úpravy“.

Charitatívna reklama

V navrhovanom konsolidačnom balíčku sa rozširuje definícia subjektov, ktoré môžu v oslobodenom režime prijímať charitatívnu reklamu a síce o „účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizácie s medzinárodným prvkom, Slovenský Červený kríž a subjekty výskumu a vývoja,“. Zároveň sa novými opatreniami zvyšuje jej maximálna suma z 20 000 EUR na 30 000 EUR za rok.

Minimálna daň právnických osôb

Minimálna daň právnických osôb je povinnosťou každej právnickej osoby, ktorá vykázala za zdaňovacie obdobie daňovú povinnosť nižšiu ako výška minimálnej dane ustanovenej pre jednotlivého daňovníka podľa výšky jeho zdaniteľného príjmu (alebo daňovej straty).

Výška minimálnej dane závisí od výšky zdaniteľných príjmov (výnosov) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie a počíta sa nasledovne:

 • 340 EUR, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) nepresiahli sumu 50 000 EUR,
 • 960 EUR, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) presiahli sumu 50 000 EUR, ale nepresiahli sumu 250 000 EUR,
 • 1 920 EUR, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) presiahli sumu 250 000 EUR, ale nepresiahli sumu 500 000 EUR,
 • 3 840 EUR, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) presiahli sumu 500 000 EUR.

Ak má daňovník najmenej 20% z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov kolegov so zdravotným postihnutím bude výška daňovej licencie znížená na polovicu.

Kladný rozdiel medzi minimálnou daňou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň najviac v 3 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola táto minimálna daň zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu minimálnej dane právnickej osoby.

V prípade kratšieho zdaňovacieho obdobia (napr. pri prechode z kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak alebo zdaňovacie obdobie do dňa vstupu do likvidácie alebo konkurzu) sa výška minimálnej dane znižuje úmerne podľa počtu mesiacov tohto zdaňovacieho obdobia.

Daňovník, ktorému zanikol nárok na započítanie zaplatenej minimálnej dane z dôvodu, že uplynula ustanovená 3-ročná doba, stráca nárok na jej vrátenie. Nárok na jej vrátenie zaniká aj daňovníkovi, ktorý sa ruší bez likvidácie, a to ku dňu zrušenia bez likvidácie, a daňovníkovi vstupujúcemu do konkurzu alebo likvidácie ku dňu vstupu do tohto režimu.

Výnimky z platenia minimálnej dane sa vzťahujú na:

 • daňovníka, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol (okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie),
 • neziskové organizácie a o. s.,
 • daňovníka, ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
 • daňovníka napr. po vstupe do likvidácie, konkurzu atď.,
 • daňovníka, ktorým je pozemkové spoločenstvo, ak dosahuje len príjmy z činností podľa osobitného predpisu so zdaniteľnými príjmami (výnosmi) neprevyšujúcimi sumu 10 000 EUR,
 • daňovníka počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bolo daňovníkovi doručené oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti.

Prechodné ustanovenie k minimálnej dani právnických osôb

Daňovníci, ktorí sa rušia s likvidáciou alebo na ktorých bol vyhlásený konkurz v priebehu roka 2024, nebudú musieť platiť minimálnu daň za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu týchto udalostí.

Daňovníci, ktorí v roku 2024 menia zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, budú musieť zaplatiť minimálnu daň za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny spolu s minimálnou daňou za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie.

Zdravotné poistenie

Výška sadzby zdravotného poistenia sa na strane SZČO resp. samoplatiteľa zvyšuje zo 14% na 15% resp. z 10% na 11% u zamestnávateľa. Výška sadzby dane u zamestnancov zostáva nezmenená, a teda jej výška je 4%.

Upozorňujeme, že dňa 12.12.2023 zasadal Výbor Národnej rady SR pre zdravotníctvo, ktorý navrhol pozmeňujúci návrh, že zvýšenie sadzby pre zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnú osobu a samoplatiteľa sa navrhuje iba v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027 ako prechodné opatrenie majúce za cieľ stabilizáciu verejných financií.

Ak potrebujete poradiť ako sa navrhované konsolidačné opatrenia dotknú vášho podnikania, napíšte nám na .

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram