Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Inštitút „mikrodaňovníka“ od roku 2021 | News Flash

8 decembra 2020
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Od roku 2021 začne byť v SR účinný nový inštitút tzv. „mikrodaňovníka“, ktorého hlavným cieľom je podpora MSP. Mikrodaňovníci získajú určité daňové výhody v porovnaní s ostatnými daňovníkmi. Upozorňujeme, že postavenie mikrodaňovníka môže daňovník nadobudnúť prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce sa najskôr 1.1.2021.  Napr. daňovníci s hospodárskym rokom začínajúcim 1.12.2020 si budú musieť počkať ďalších 12 mesiacov.

Stiahnuť PDF

Kto je mikrodaňovník

Mikrodaňovníkom sa pritom bude rozumieť FO – podnikateľ resp. ŠZČO alebo PO, ktorej zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu 49 790 eur.  Zdaniteľným príjmom (výnosom) sa pritom rozumie príjem (výnos), ktorý nie je od dane oslobodený resp. vylúčený z predmetu dane. Oslobodeným príjmom (výnosom) sú napr. dotácie označované ako „prvá pomoc“. Upozorňujeme, že uplatnenie režimu nie je závislé od toho, či daňovník je alebo nie je platiteľom DPH.

Na strane druhej bez ohľadu na vyššie uvedené za mikrodaňovníka sa nebude považovať daňovník, ktorý je závislou osobu a ktorý realizuje kontrolovanú transakciu za príslušné zdaňovacie obdobie, alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár (pri oddlžení FO), resp. ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, s výnimkou úmrtia.

Podmienka dodržania neexistencie kontrolovanej transakcie

Za najproblematickejšie považujeme práve podmienku dodržania neexistencie kontrolovanej transakcie, keďže prakticky kontrolovanou transakciou môže byť napr. aj odmena vyplatená konateľovi – spoločníkovi v jednoosobovej s. r. o..  Existuje tak predpoklad, že veľká skupina daňovníkov bude vylúčená z daného inštitútu aj keď podmienky dosahované zdaniteľného príjmu (výnosov) za zdaňovacie obdobie splní. Podľa nášho názoru bude treba buď zmenu zákona, resp. metodické usmernenie, keďže nepredpokladáme, že cieľom zákonodarcu bolo až tak prísne trestať akýkoľvek závislý vzťah a kontrolovanú transakciu daňovníka.

Daňovým oblasťami, v ktorých môže mikrodaňovník uplatniť zvýhodnenie bude oblasť daňových odpisov, umorovania daňových strát, tvorby opravných položiek a odpisov k pohľadávkam. Podľa nášho názoru sa nesprávne interpretuje možnosť využívania 15% sadzby dane z príjmov od roku 2021 len tzv. skupinou mikrodaňovníkov. Máme zato, že predmetnú sadzbu dane si bude môcť uplatniť každá FO – podnikateľ, SZČO resp. PO so zdaniteľnými príjmami (výnosmi) do výšky 49 790 eur. Samozrejme z povahy definície mikrodaňovníka, pod túto sadzbu dane budú spadať aj mikrodaňovníci, ale podľa nás aj iní daňovníci, ktorí napr. neprejdú testom kontrolnej transakcie.

Daňové odpisy

Mikrodaňovník bude môcť majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 (napr. spotrebná elektronika, počítače, komunikačné zariadenia, autobusy atď.) s výnimkou osobného  automobilu so vstupnou cenou 48 000 eur a viac odpisovať najviac počas doby odpisovania podľa príslušnej odpisovej skupine (0. skupina =  najviac 2 roky, 1. skupina = najviac 4 roky, 2. skupina = najviac 6 rokov, 3. skupina = najviac 8 rokov, 4. skupina = najviac 12 rokov) v ním určenej sume, najviac do výšky vstupnej ceny.

Treba upozorniť, že zvýhodnený režim sa nebude dať uplatniť napr. na odpisovanie bytov, kancelárskych priestorov atď., teda majetkov zaradených do 5. resp. 6. odpisovej skupiny. Limitom bude aj moment nadobudnutia majetku, keďže zvýhodnený režim sa môže použiť na majetok nadobudnutí od 1.1.2021 a neskôr. Následne bude platiť, že podmienkou na využitie zvýhodneného odpisovania bude to, že pôjde o majetok zaradený do užívania, resp. zaradený do obchodného majetku v priebehu toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník splnil ustanovené podmienky mikrodaňovníka. Následne nebude dôležité, či tieto podmienky splní aj v nasledujúcich rokoch, keďže zvýhodnený režim uplatní pri tomto majetku až do uplynutia doby jeho odpisovania.

Upozorňujeme, že mikrodaňovník nebude môcť prerušiť daňové odpisy u majetku odpisovaného zvýhodneným spôsobom, na strane druhej má relatívnu voľnosť v stanovení výšky daňového odpisu pre príslušné zdaňovacie obdobie do uplynutia doby odpisovania.

Rovnako sa na mikrodaňovníka v prípade prenájmu majetku nebude vzťahovať limit daňových odpisov do výšky príjmov (výnosov) z prenájmu. Platí to však len pre majetok zaradený do odpisových skupiny 0 až 4, pričom u mikrodaňovníka FO musí byť prenajímaný majetok zaradený v obchodnom majetku.

Umorovanie daňových strát

Na rozdiel od bežného daňovníka si mikrodaňovaník bude môcť uplatniť daňovú stratu do výšky celého vyčísleného základu dane v zdaňovacom období, v ktorom si chce jej odpočet uplatniť. Platí pritom, že v zdaňovacom období, v ktorom si uplatňuje odpočet sa musí považovať za mikrodaňovníka. Skutočnosť, či v zdaňovacom období, za ktorý bola strata vykázaná, bol alebo nebol mikrodaňovníkom v tomto prípade nie je dôležitá. Treba upozorniť, že zvýhodnený postup bude môcť uplatniť mikrodaňovník až v prípade straty vykázanej za zdaňovacie obdobia, ktoré začínajú najskôr 1.1.2021.

Opravné položky a odpisy pohľadávok

Mikrodaňovníci účtujúci v sústave podvojného účtovníctva si budú môcť uplatniť za daňový výdavok tvorbu opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam a príslušenstvu pohľadávky zahrnutých do zdaniteľných príjmov a to v súlade s účtovníctvom. Nebudú musieť počítať tzv. časové testy. Pozor, neplatí to na pohľadávky nadobudnuté postúpením alebo pohľadávku, ktorú možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi. Okrem toho existuje ešte jeden limit a síce, že zvýhodnený režim je možné použiť na tvorbu opravnej položky k pohľadávke a príslušenstvu pohľadávky zahrnutých do zdaniteľných príjmov v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník mikrodaňovníkom.

Aktuálne schválenou novelou od roku 2021 sa upravilo, že u mikrodaňovníka bude možné uplatniť za daňový výdavok odpis pohľadávky do výšky tvorby opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok do výšky, v akej by ju zaúčtoval do nákladov v súlade s účtovníctvom.  Predmetný daňový odpis sa pritom prvýkrát bude môcť použiť na odpis pohľadávky alebo príslušenstva k pohľadávke, ku ktorému došlo v zdaňovacom období, v ktorom je daňovník považovaný za mikrodaňovníka a ide o odpis pohľadávky alebo príslušenstva k pohľadávke zahrnutých do zdaniteľných príjmov v zdaňovacom období, v ktorom je daňovník považovaný za mikrodaňovníka rovnako.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram