Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Novinky v Daňovom poriadku od 1. 1. 2022

12 novembra 2021
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Dňa 27. 10. 2021 parlament schválil vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje okrem iných zákonov aj Daňový poriadok. Príslušný zákon dňa 8. 11. 2021 podpísala aj prezidentka SR a dňa 12. 11. 2021 bol zverejnený v Zbierke zákonov SR pod číslom 408/2021 Z. z.

Medzi najvýznamnejšie zavádzané opatrenia s účinnosťou od 1. 1. 2022 patria:

  • Hodnotenie daňových subjektov, tzv. verejný index daňovej spoľahlivosti;
  • Vylúčenie daňovo nespoľahlivých osôb;
  • Zníženie poplatkov za záväzné stanoviská;
  • Eliminácia administratívy zrušením „kartičiek“ o daňovej registrácii;
  • Zverejňovanie osobných účtov daňovníka;
  • Posunutie automatickej registrácie daňových subjektov.

Nižšie vám prinášame stručné informácie k zavádzaným opatreniam, ktoré by nemali uniknúť vašej pozornosti.

Stiahnuť PDF

Verejný index daňovej spoľahlivosti

Z doterajšej neverejnej formy hodnotenia daňových subjektov sa prechádza na transparentnú formu hodnotenia daňových subjektov – podnikateľov registrovaných na daň z príjmov. Daňové subjekty, ktoré si budú zodpovedne plniť svoje daňové povinnosti, budú odmeňované benefitmi. Naopak tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.

Daňový subjekt, ktorým je podnikateľ registrovaný na dani z príjmov, dostane svoj prvý index daňovej spoľahlivosti najneskôr do konca mesiaca po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný na daň z príjmov. Tým daňovým subjektom, ktorým bolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch do 31.12.2021, zašle daňový úrad oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti najneskôr do 28. februára 2022. Napr. ak daňový subjekt bol zaregistrovaný na daň z príjmov do 31.12.2019, oznámenie o indexe mu bude doručované od 28.2.2022.

Index daňovej spoľahlivosti sa bude zasielať daňovým subjektom oznámením, pričom daňový subjekt bude mať možnosť obrany, a to podaním námietky v lehote 15 dní od jeho doručenia, ktorá má zároveň odkladný účinok Index sa bude prehodnocovať; hodnoteným obdobím bude kalendárny polrok. V prípade zmeny indexu, bude to daňovému subjektu oznámené.

Hodnotenie daňového subjektu bude zverejnené v zozname na webe finančnej správy. Index daňovej spoľahlivosti zverejní Finančné riaditeľstvo SR prvýkrát najneskôr do 30. júna 2022. Index daňovej spoľahlivosti môže ovplyvniť aj výšku pokút za prípadný delikt, ktoré sú určené rozpätím. Pri ukladaní takejto pokuty bude správca dane určovať jej výšku aj s prihliadnutím na index daňovej spoľahlivosti v čase, keď sa daňový subjekt deliktu dopustil.

Kritéria pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti

Kritériá, na základe ktorých sa bude daňovým subjektom určovať index daňovej spoľahlivosti, budú upravené vo vyhláške ministerstva financií. Kritériami sa rozumejú vybrané povinnosti daňových subjektov vyplývajúce z osobitných daňových predpisov a na základe jeho ekonomických ukazovateľov. Samotné podrobnosti o nárokoch, podmienkach určovania indexu daňovej spoľahlivosti, ako aj spôsob akým sa bude určovať, budú zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva.

Príslušná vyhláška ministerstva financií je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 26. 11. 2021 pod číslom legislatívneho procesu LP/2021/645.

Vylúčenie daňovo nespoľahlivých osôb

Správca dane bude diskvalifikovať fyzickú osobu – štatutára spoločnosti resp. člena štatutárneho orgánu, ak sa na to naplnia zákonom ustanovené dôvody. V prípade diskvalifikácie bude fyzická osoba vylúčená z možnosti byť najmä štatutárnym orgánom alebo jeho členom, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách, a to na 3 roky.

Predmetné opatrenie sa zavádza v súvislosti s úpravou diskvalifikácie osôb v Obchodnom zákonníku, ako aj v zákone o súdoch, podľa ktorých je možné, aby nielen súd, ale aj iný orgán, vydal rozhodnutie o diskvalifikácii, ak sú na to splnené zákonné dôvody.

Diskvalifikovaná osoba bude evidovaná vo verejnom registri, v ktorom si daňové subjekty môžu kontrolovať dôveryhodnosť svojich potenciálnych obchodných partnerov. Register diskvalifikácii bude viesť Okresný súd Žilina.

Dôvody pre vydanie rozhodnutia o vylúčení

Prvý prípad: Ak ide o fyzickú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu u daňového subjektu, ktorý mal ukončenú daňovú kontrolu zánikom nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH a zároveň výška jeho daňového nedoplatku a nedoplatku na inom peňažnom plnení je v úhrne 5 000 EUR viac ako jeden rok od splatnosti.

Druhý prípad: Ak ide o fyzickú osobu, ktorá bola u daňového subjektu štatutárnym orgánom alebo vo funkcii člena štatutárneho orgánu, v čase keď daňový subjekt podal daňové priznanie na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daňová kontrola oprávnenosti nároku ukončená zánikom nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH.

Zníženie poplatkov za záväzné stanoviská

S cieľom motivovať daňové subjekty častejšie využívať nástroj záväzných stanovísk znižujú sa sumy úhrad za ich poskytnutie. Aktuálna výška úhrad je od 1% do 3% zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej 2 000 EUR a maximálne 30 000 EUR. Podľa nových pravidiel, suma úhrady bude 1 000 EUR a viaže sa na poskytnutie záväzného stanoviska k jednému obchodnému prípadu a jednému právnemu predpisu. Vysoko spoľahlivý daňový subjekt bude uhrádzať polovicu tejto sumy.

Úhrada za žiadosť o záväzné stanovisko podľa nových pravidiel sa uplatní na žiadosti o záväzné stanoviská podané od 1. 1. 2022.

Zverejňovanie osobných účtov daňovníka

V súvislosti s novelizovanou úpravou ručenia v zákone o dani z pridanej hodnoty a možnosťou vykonávať tzv. split payment pri úhrade faktúr (podrobnejšie informácie nájdete v našom News Flash) sa budú od 1. 1. 2022 verejne sprístupňovať aktualizované údaje týkajúce sa čísiel účtov správcu dane vedených pre daňové subjekty (tzv. OÚD).

Eliminácia administratívy zrušením „kartičiek“ o daňovej registrácii

Správca dane už nebude daňovým subjektom zasielať osvedčenie o registrácii tzv. „kartičky“, ktoré je potrebné vrátiť po skončení podnikania a priniesť správcovi dane vždy za účelom vyznačenia zmien. Správca dane bude daňovým subjektom zasielať už iba rozhodnutia o registrácii.

Automatická registrácia daňových subjektov

Z dôvodu zabezpečenia riadnej technickej funkcionality finančnej správy sa posúva registrácia daňovníkov z úradnej moci o ďalší rok, t. j. od 1. 1. 2023.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram