Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Konkurzné konania na Slovensku v roku 2024 | eBook

24 januára 2024
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Na Slovensku sú dva typy postupov v prípade finančných problémov firiem:

 • ak je spoločnosť platobne neschopná, mala by byť predmetom konkurzného konania (i), čo nevyhnutne vedie k výmazu spoločnosti z Obchodného registra (ii) a tento proces sa zameriava už len na rozdelenie existujúcich prostriedkov spoločnosti medzi jej veriteľov;
 • ak spoločnosti ešte len hrozí platobná neschopnosť, môže dôjsť k jej reštrukturalizácii, nakoľko proces reštrukturalizácie je (i) odporúčaný podľa Stanoviska k reštrukturalizácii, (ii) zabezpečuje aspoň podstatnú časť činností spoločnosti a (iii) lepšie uspokojenie veriteľov ako v konkurznom konaní.

Oba postupy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré zabezpečujú transparentnosť a významné pôsobenie  Slovenského súdu v prípade oboch konaní. Veritelia ako obchodní partneri takýchto spoločností by mali mať právo na vyplatenie všetkých svojich pohľadávok, čo môže následne zmeniť priebeh situácie, napr. môže vysvitnúť, že spoločnosť, ktorá začala proces reštrukturalizácie je insolventná, čím môže byť následne postúpená do konkurzného konania.

Ostatné postupy, ktoré vedú k výmazu spoločnosti z Obchodného registra sú najmä:

 • dobrovoľná likvidácia, ktorú môže iniciovať samotná firma, avšak jej majetok by mal pokryť záväzky spoločnosti;
 • zánik spoločnosti vypršaním doby, na ktorú bola spoločnosť založená;
 • zánik spoločnosti rozhodnutím súdu, čo je väčšinou dôsledok stálej nefunkčnosti, napr. spoločnosť nemá registrované sídlo, valné zhromaždenie sa za príslušný kalendárny rok neuskutočnilo, orgány spoločnosti nevznikli za viac ako tri mesiace (avšak pred prijatím rozhodnutia o zrušení spoločnosti urči súd lehotu, ktorá umožni spoločnosti odstrániť dôvody, pre ktoré je rozhodnutie možné prijať);
 • zánik spoločnosti kúpou, spojením alebo rozdelením spoločnosti.

Konkurzné konanie a reštrukturalizácia sú procedúry aplikovateľné v prípade platobnej neschopnosti spoločnosti, a teda sa nimi budeme zaoberať detailnejšie v tomto eBooku.

Stiahnite si náš eBook Konkurzné konania na Slovensku v roku 2024 alebo si prečítajte viac nižšie

Podanie žiadosti spoločnosťou (ako dĺžnikom) alebo veriteľom

V prípade konkurzného konania existujú dva testy platobnej neschopnosti podľa Slovenskej legislatívy:

spoločnosť sa považuje za platobne neschopnú, ak nedokáže splniť aspoň dva záväzky viac ako jedného veriteľa 90 dní po ich splatnosti,

spoločnosť je veľmi zadlžená, ak má povinnosť viesť účty podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jej záväzkov prekračuje hodnotu jej majetku.

Ak je spoločnosť platobne neschopná alebo veľmi zadlžená, je považovaná za spoločnosť v úpadku podľa slovenského práva. Konkurzné konanie by malo byť začaté spoločnosťou (ako dlžníkom) alebo jej veriteľom.

V prípade, že dlžník nemal podľa posledných piatich účtovných závierok žiadne pasíva ani aktíva v hodnote vyššej ako 1 000 000 EUR a sú splnené ostatné legislatívne požiadavky, tzv. malý konkurz môže byť vyhlásený súdom. Toto konkurzné konanie je rýchlejšie a jednoduchšie ako bežný konkurz.

Povinnosti spoločnosti (ako dlžníka) pri žiadosti o začatie konkurzného konania

Spoločnosť (ako dlžník) by mala podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní od zistenia alebo vykonania due diligence, kým:

povinnosť podať žiadosť v mene spoločnosti (ako dlžník) má štatutárny orgán, ako aj člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a oprávnený zástupca spoločnosti,

za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas je pokuta vo výške 12 500 EUR.

Spoločnosť (ako dlžník) je povinná podať zoznam majetku, záväzkov, spriaznených osôb a najaktuálnejších účtovných závierok (ak je to možné) spolu so žiadosťou. Ak je žiadosť o konkurz podaná spoločnosťou (ako dlžníkom) a rozhodujúce fakty sú zdokumentované, rozhodnutie súdu je jednoznačné.

Právo veriteľa spoločnosti pri žiadosti o začatie konkurzného konania

Konkurzné konanie môže začať aj veriteľ, ktorý by mal v žiadosti (i) popísať povahu dlhu, ktorý je 90 dní po splatnosti a dôvody, podľa ktorých veriteľ verí, že dlžník je platobné neschopný a (ii) určiť ostatných veriteľov spoločnosti s nárokom 90 dní po splatnosti.

Je nutné poznamenať, že nárok veriteľa, ktorý podáva žiadosť, by mal byť riadne preukázaný v žiadosti, a to:

potvrdením o dlhu spoločnosti (ako dlžníka) s overeným podpisom spoločnosti (ako dlžníka),

záverečným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, voči ktorému nie je možné sa odvolať,

potvrdením audítora alebo súdneho znalca, že dlžník účtuje pohľadávky v súlade s účtovnými predpismi.

Veriteľ, ktorý podáva návrh na vyhlásenie konkurzu nie je povinný preukázať svoju pohľadávku, a to v prípade, ak veriteľ môže dôvodne predpokladať platobnú neschopnosť jeho dlžníka, alebo ak je dlžník v úpadku z dôvodu zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku podľa osobitného predpisu. Platobnú neschopnosť dlžníka môžeme dôvodne predpokladať, ak dlžník mešká s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol písomne požiadaný o zaplatenie aspoň jedným veriteľom.

Vo všeobecnosti platí, že ak je žiadosť podaná spoločnosťou alebo veriteľom musí podávateľ žiadosti (spoločnosť alebo veriteľ) zároveň uskutočniť vklad vo výške 1 500 EUR, ktorý slúži na pokrytie odmeny a nákladov spojených s konkurzným konaním. Vklad by mal byť uskutočnený na bankový účet súdu ešte pred podaním žiadosti o konkurzné konanie a jeho súčasťou by mal byť aj doklad o zaplatení depozitu. Ak súd zamietne žiadosť o konkurzné konanie alebo podávateľ stiahne žiadosť o konkurz ešte pred začatím konkurzného konania, bude depozit vrátený na účet podávateľa návrhu.

V prípade reštrukturalizácie môže byť toto konanie začaté spoločnosťou (ako dlžníkom) alebo jej veriteľom.

Začatie procesu reštrukturalizácie spoločnosťou (ako dlžníka)

Ak smeruje firma do úpadku alebo už vyhlásila bankrot, môže určiť správcu, aby vypracoval reštrukturalizačný posudok s cieľom zistiť, či sú alebo nie sú splnené kritéria na reštrukturalizáciu spoločnosti (to ale neovplyvňuje povinnosť spoločnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas, ak sú podmienky na povinný konkurz splnené).

Začatie procesu reštrukturalizácie veriteľom

Ak jeden alebo viacero veriteľov súhlasí so spoločnosťou (ako dlžníkom) o poskytnutí spolupráce, môžu určiť správcu, aby vypracoval reštrukturalizačný posudok.

V oboch prípadoch môže správca odporučiť reštrukturalizáciu spoločnosti v prípade, že:

 • spoločnosť je v úpadku,
 • je primerané očakávať, že aspoň značná časť podnikania by mala byť zachovaná,
 • je primerané očakávať, že rozsah uspokojenia veriteľov bude väčší ako v prípade konkurzného konania.

Návrh na povolenie reštrukturalizácie musí byť podaný na súde, ktorý má príslušnú právomoc. Návrh na povolenie reštrukturalizáciu môže byť podaná buď spoločnosťou (ako dlžníkom) alebo veriteľom. Navrhovateľ by mal priložiť k návrhu aj reštrukturalizačný poriadok správcu.

Nárok na pohľadávky

Konkurzné a reštrukturalizačné konania začínajú oficiálne rozhodnutím súdu, ktoré je zverejnené v Obchodnom vestníku. Dátum zverejnenia rozhodnutia je zároveň aj dátum začiatku obdobia, počas ktorého môžu veritelia podať nárok na uplatnenie ich pohľadávok voči spoločnosti

 • v prípade konkurzných konaní je doba 45 dní. Ak veriteľ doručí žiadosť správcovi neskôr, žiadosť by mala byť vzatá na preskúmanie, avšak veriteľ nesmie uplatniť svoje právo voliť alebo iné práva podľa zákona. Právo na proporčné uspokojenie veriteľa by nemalo byť týmto ovplyvnené, avšak môže byť uspokojené len z konaní, ktoré sú zahrnuté v distribučnom pláne všeobecných aktív,
 • v prípade reštrukturalizačných konaní je doba 30 dní. Akýkoľvek nárok doručený po uplynutí tejto doby sa nemusí zohľadniť v rámci reštrukturalizačného konania a nárok by teda nemal byť súčasťou reštrukturalizačného plánu.

V oboch konaniach je predkladanie pohľadávok bez poplatku. Každé predloženie pohľadávok by malo byť odsúhlasené správcom. Ak správca zistí počas analýzy pohľadávok, že akákoľvek pohľadávka je sporná (čo do titulu jej existencie alebo vymáhateľnosti), je povinný takéto pohľadávky v rozsahu, v akom sú považované za sporné, poprieť. Veriteľ popretej pohľadávky môže podať žalobu na súd, aby preskúmal takúto pohľadávku.

Záverečné rozhodnutie (možné alternatívy)

Zámerom konkurzných konaní je zánik spoločnosti a rozdelenie jej majetku. Správca by mal majetok firmy prepočítať na peniaze s cieľom uspokojiť veriteľov. Výnosy z predaja majetku by mali byť postúpené veriteľom, ktorý majú pohľadávky voči spoločnosti na základe distribučnej schémy, ktorá by mala byť schválená príslušným orgánom v konkurznom konaní, resp. súdom.

Ďalšie záverečné rozhodnutia v konkurzných konaniach môžu byť najmä:

Súd zamietne žiadosť o vyhlásenie konkurzu, ak žiadosť o konkurz neobsahuje základné informácie predpísané zákonom a tento nedostatok nebol odstránený v stanovenej lehote,

Súd zamietne konkurzné konanie z dôvodu nedostatočných zdrojov, ak zistí, že majetok spoločnosti (ako dlžníka) nepostačuje ani na pokrytie nákladov spojených s konkurzným konaní (t. j. 6 500 EUR).

reštrukturalizačných konaniach sa pripravuje reštrukturalizačný plán, ktorý obsahuje dva hlavné sekcie: opisnú časť a záväznú časť, ktorá je dôležitá, keďže obsahuje špecifikáciu všetkých práv a povinností, ktoré majú byť zriadené, zmenené alebo zrušené s ohľadom na účastníkov reštrukturalizačného plánu, ako napr. predĺženie doby splatnosti, čiastočná exspirácia povinností alebo naplánovanie splátok.

Reštrukturalizačný plán by mal byť schválený veriteľmi na schvaľovacej schôdzi veriteľov a následne potvrdený uznesením súdupo schválení veriteľmi.

Ďalšie možné záverečné riešenie v reštrukturalizačnom konaní môžu byť, napr. že súd ukončí reštrukturalizačné konania, ak zistí napr., že:

 • záverečný návrh reštrukturalizačného plánu nebol predložený veriteľovmu výboru na predbežné schválenie v rámci zákonnej lehoty,
 • reštrukturalizačný plán nebol schválený požadovaným počtom veriteľov na schvaľovacej schôdzi,
 • podávateľovi plánu sa nepodarilo podať žiadosť súdu na potvrdenie plánu v rámci zákonnej lehoty.

Pravidlá na rozdelenie majetku

Majetok, ktorý je predmetom konkurzu by mal byť predmetom konkurznej podstaty, ktorá by mala byť rozdelená medzi:

Všeobecné aktíva

Osobitné aktíva zabezpečených veriteľov (pohľadávky, napr. zabezpečené zálohou na osobitné aktíva

Veritelia sú potom uspokojení peňažnými prostriedkami získanými z predaja majetku z príslušnej skupiny.

Vo všeobecnosti sú pohľadávky uspokojené v nasledujúcom poradí:

 • náklady na konanie spojené s platobnou neschopnosťou, ktoré zahŕňajú najmä náklady na predaj majetku a odmenu správcu,
 • výživné,
 • mzdy zamestnancov a ďalšie pohľadávky zamestnancov, ktoré vznikli po tom, čo bol konkurz zamietnutý,
 • dane, clo, platby na zdravotné a sociálne poistenie, ďalšie príspevky štátu,
 • iné.

reštrukturalizačnom konaní platí, že majetok je rozdelený podľa návrhu v reštrukturalizačnom pláne, ktorý by mal byť schválený veriteľom a následne potvrdený súdom. Podľa zákona by každá nezabezpečená pohľadávka mala byť uspokojená aspoň vo výške 50% sumy. Táto hodnota však neplatí, ak veriteľ písomne súhlasí s nižšou sumou uspokojenia pohľadávky.

Pokuty voči veriteľovmu alebo dlžníkovmu manažmentu

Pokuty na strane spoločnosti (ako dlžníka)

Pokuty za manažment spoločnosti (ako dlžníka)

Spoločnosť ako dlžník je povinná podať návrh na konkurzné konanie do 30 dní od zistenia alebo uskutočňovania due diligence. Táto povinnosť v mene spoločnosti (ako dlžníka) má hlavne štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu spoločnosti.

Za porušenie povinnosti podať návrh na konkurz v rámci lehoty, existuje fikcia ustanovená zákonom, že medzi spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na konkurz sa dohaduje zmluvná pokuta v sume 12 500 EUR. Táto suma slúži na uspokojenie nákladov súvisiacich s konkurzom a uspokojenie veriteľov (ak suma prevyšuje náklady na konkurz). Akákoľvek dohoda medzi spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na konkurz, ktorá obmedzuje alebo vylučuje nárok na zmluvnú pokutu, je zakázaná.

Nárok na zmluvnú pokutu by nemal ovplyvniť nárok na kompenzáciu škody, ktorá prevyšuje zmluvnú sankciu.

Diskvalifikácia člena štatutárneho orgánu na výkon funkcie štatutára

Ak súd rozhodne, že osoba porušila povinnosť podať návrh na konkurz v rámci požadovanej lehoty, čím je povinná zaplatiť zmluvnú pokutu popísanú vyššie, osoba bude diskvalifikovaná súdom na výkon člena štatutárneho orgánu spoločnosti (ako dlžníka) a ostatných spoločností až na dobu 3 rokov.

Následne bude táto osoba zaregistrovaná v Registri diskvalifikácií, čo je verejný register vedený okresným súdom.

Trestné činy na strane spoločnosti (ako dlžníka)

Podľa Slovenského trestného zákonníka existuje niekoľko príslušných trestných činov v súvislosti s platobnou neschopnosťou alebo konkurznými, či reštrukturalizačnými konaniami, ako napr.:

 • Podvodná platobná neschopnosť
 • Zavinený úpadok
 • Podvodný prenos veriteľa
 • Podvodná preferencia veriteľa
 • Skreslenie údajov vo finančných a obchodných záznamoch
 • Nekalé praktiky v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
 • Marenie konkurzných a reštrukturalizačných konaní

Pokuty na strane veriteľa

Trestné činy za nevhodné správanie v reštrukturalizačných alebo konkurzných konaniach sú:

 • Nekalé praktiky v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
 • Marenie konkurzných a reštrukturalizačných konaní

Pokuty tretím osobám

Osoby tretích strán sú povinné spolupracovať podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácií. Spolupráca by mala byť poskytnutá bezodkladne a bez nároku na odmenu. Ak akékoľvek tretia osoba nespolupracuje tak, ako si to vyžaduje zákon, súd môže túto osobu pokutovať až do výšky 3 300 EUR.

Ďalšie aspekty

Právne predpisy:

 • Zákon č. 7/2005 Z. z., Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
 • Zákon č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník
 • Zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákonník
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
databasemap-markerdownloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram