Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Digitálne vouchre

7 augusta 2023

Úrad vlády SR vyhlásil osem výziev na podporu výskumu a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti za 227 mil. €.

Malé a stredné firmy budú môcť požiadať o inovačné alebo digitálne vouchre.

„Inovačné vouchre budú môcť využiť na inováciu vlastných produktov, služieb alebo procesov. Digitálne vouchre sú určené na individuálne riešenia pri podpore vlastnej digitalizácie.“

 • Maximálna intenzita pomoci je 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
 • Poskytnutie prostriedkov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na základe prijímateľom predloženej a sprostredkovateľom overenej žiadosti o platbu v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Rozhodujúcim dátumom pre splnenie podmienky doručenia žiadosti včas je dátum zaevidovania žiadosti v informačnom systéme plánu obnovy (ISPO).

Stiahnuť PDF

1. Náležitosti žiadosti

Žiadosť sa podáva v slovenskom jazyku.

Oprávnenou osobou zaregistrovanou prostredníctvom OP žiadateľa prípadne.

Osobou splnomocnenou zastupovať žiadateľa.

Posudzovanie žiadostí sa bude vykonávať priebežne počas doby trvania výzvy. Žiadateľ môže predložiť žiadosť kedykoľvek najskôr 1 mesiac odo dňa vyhlásenia výzvy, t. j. od 14.8.2023 do dňa jej uzavretia.

2. Oprávnený Žiadateľ

 • fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka),
 • malé podniky-vrátane mikropodnikov, stredné a veľké podniky,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov SR (sprostredkovateľ môže overiť podmienku prostredníctvom výpisu z registra trestov SR),
 • výpis ORSR,
 • plnomocenstvo na podanie žiadosti.

Negatívne vymedzenie splnenia podmienok

 • Voči žiadateľovi nie je vedený konkurz, príp. nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku (FZ).
 • Žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt.
 • Celková výška pomoci poskytnutá prijímateľovi ako jedinému podniku nesmie v priebehu obdobia predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka presiahnuť strop pomoci podľa schémy pomoci vo výške 200 000 EUR ekvivalentu hrubého grantu.

3. Oprávnené aktivity

Aktivity zamerané na individualizované riešenia pre podniky (predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia) v nasledovných oblastiach digitalizácie:

kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, automatizácia a digitálne procesy, cloudové technológie, optimalizácia interných procesov, dáta a analytika, elektronický obchod (e-commerce), digitalizácia priemyslu a výroby, digitalizácia financií, digitalizácia internetu vecí (IoT).

4. Obsahová stránka projektu – náležitosti

Navrhované realizované činnosti sú prínosné a jednoznačne dôjde k vyriešeniu zadania / problému / požiadavky súvisiaceho s digitalizáciou podniku (žiadateľa).

Realizácia návrhu riešenia popísaného v projekte má zrejmý potenciál zvýšiť konkurencieschopnosť podniku prostredníctvom digitalizác

Prijímateľ je povinný jednoznačne preukázať zrealizovaný výstup aktivity, čo bude zo strany sprostredkovateľa overované pri kontrole žiadosti o platbu.

Ukončenie vecnej realizácie projektu musí byť v žiadosti stanovené najneskôr do 31.12.2025. Doba realizácie projektu je najviac 9 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Upozorňujeme, že žiadateľ/prijímateľ je oprávnený začať realizáciu aktivít projektu aj pred predložením žiadosti, avšak najskôr od dátumu vyhlásenia tejto výzvy.

Za oprávnené výdavky sa pre účely tejto výzvy považujú výdavky na vypracovanie individualizovaného riešenia pre podnik v konkrétnych oblastiach digitalizácie.

5. Oprávnené výdavky

v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,

vynaložené na projekt schválený a realizovaný v zmysle podmienok výzvy, Schémy pomoci a Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu,

vynaložené v súlade s výzvou, v súlade s obsahovou stránkou projektu, zodpovedajú časovej následnosti aktivít projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu,

primerané, t. j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedajú potrebám projektu,

spĺňajú zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti, vrátane zásady riadneho finančného hospodárenia podľa čl. 33 nariadenia 2018/104623,

identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi (faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty), ktoré sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnou legislatívou a Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu,

preukázateľne vynaložené a uhradené prijímateľom.

Z hľadiska časovej oprávnenosti musia výdavky projektu vzniknúť najskôr v deň začatia realizácie projektu, (pri rešpektovaní podmienky, že deň začatia realizácie projektu nesmie predchádzať dňu vyhlásenia tejto výzvy) a najneskôr v deň ukončenia vecnej realizácie projektu, nie však neskôr ako 31.12.2025

Žiadateľ túto skutočnosť deklaruje prostredníctvom čestného vyhlásenia, ktoré tvorí súčasť žiadosti, pričom ju môže sprostredkovateľ overiť aj iným spôsobom.

Medzi oprávnené výdavky nepatrí

 • Výdavok na realizáciu individualizovaných riešení digitalizácie podniku (akékoľvek priame zakúpenie alebo vývoj softvérových nástrojov na mieru žiadateľa, nákup a vývoj hardvérových a iných technológií alebo akýchkoľvek prístrojov, akéhokoľvek zariadenia alebo vybavenia priestorov),
 • ktoré žiadateľ vynaložil pred vyhlásením tejto výzvy.

Ďalšie výdavky súvisiace s nasledovnými aktivitami/činnosťami:

 • digitálny audit,
 • audit inovačného potenciálu podniku,
 • vypracovanie individualizovaného riešenia digitalizácie podniku vo vlastnej réžii,
 • všeobecné obchodné a poradenské služby v oblasti práva, daní, účtovníctva a pod.,
 • školenia personálu v oblasti IT systémov,
 • poradenstvo v oblasti práce so softvérom,
 • stáže pre študentov,
 • online marketing,
 • obchodné plány, obchodné stratégie, ekonomické hodnotenia, analýzy nákladov, všeobecné obchodné poradenstvo;
 • tvorbu a vývoj štandardných webových stránok a online optimalizácia,
 • vývoj mobilných aplikácií,
 • školenia a mentoring,
 • marketingové aktivity,
 • DPH s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH,
 • akékoľvek iné výdavky nesúvisiace s projektom.

Na záver to nemenej podstatné – výška prostriedkov mechanizmu (t. j. celkové oprávnené výdavky projektu, od ktorých sú odpočítané vlastné zdroje žiadateľa vo výške minimálne 15% z celkových oprávnených výdavkov) je minimálne 5000 EUR a maximálne 15 000 EUR.

Ste presvedčený, že po prečítaní týchto informácií sú digitálne vouchre niečo pre vás, ale neviete ako na to? Ozvite sa nám na  a my vám radi poskytneme doplňujúce informácie. V prípade potreby vás radi nasmerujeme k využitiu vládnej podpory, či poskytneme súvisiace právne poradenstvo k projektom.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
map-markercalendar-fullbullhorndownloadcrosslistchevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram