Pracovnoprávne poradenstvo

Popri službách spracovania mzdovej a personálnej agendy pre našich klientov zabezpečíme kompletný pracovnoprávny servis prostredníctvom našej advokátskej kancelárie . Pracovnoprávna problematika vo všeobecnosti je citlivou oblasťou, ktorá vyžaduje neustálu pozornosť a úpravu existujúcej pracovnoprávnej dokumentácie. Navyše, riziká spojené s neznalosťou alebo nesprávnou interpretáciou často komplikovanej legislatívy sú príliš veľké a môžu vyústiť do neželaných konfliktov so zamestnancami a úradmi.

Naši advokáti majú rozsiahle skúsenosti s poskytovaním pracovnoprávneho poradenstva pre slovenské ako aj medzinárodné spoločnosti.

Príprava pracovnoprávnej dokumentácie

  • Revízia a príprava pracovných zmlúv, dodatkov, dohôd o zmene pracovných podmienok
  • Príprava výpovede, dohody o skončení pracovného pomeru, okamžitého skončenia, oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe
  • Príprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • Príprava upozornení a výziev v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny, neuspokojivého plnenia pracovných úloh a s tým súvisiace poradenstvo
  • Príprava dohody o hmotnej zodpovednosti, dohody o zrážkach zo mzdy

Poradíme vám v komplexnejších pracovnoprávnych otázkach

  • Asistencia pri príprave špecifickej vnútropodnikovej dokumentácie pre zamestnancov – interné usmernenia, postupy hodnotenia výkonu zamestnancov, pracovné poriadky, organizačná schéma a iné
  • Participácia na riešení odmeňovacieho systému zamestnancov klienta
  • Asistencia pri nastavení vzájomných vzťahov a komunikácia s odbormi/zástupcami zamestnancov pôsobiacimi u zamestnávateľa
  • Zastupovanie v súdnych sporoch a na mimosúdnych rokovaniach so zamestnancami
  • Pracovnoprávne poradenstvo pri organizačných zmenách a iné
Zakladanie spoločností na Slovensku

Právne formy podnikania, základne imanie a vklady spoločníkov | Registračné povinnosti, dokumentya štatutárne orgány | Poplatky, pokuty a investičné stimuly | Daň z príjmov FO, PO a DPH

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram