Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Premeny obchodných spoločností po novom

15 decembra 2023
premeny obchodných spoločností

Parlament na Slovensku schválil v júni tohto roka nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na jeho blížiacu sa účinnosť v marci budúceho roka, sme sa rozhodli bližšie pozrieť na niektoré jeho ustanovenia prostredníctvom porovnania novoprijatej slovenskej úpravy s jej náprotivkom v Čechách, kde obdobný právny predpis v praxi už funguje takmer 14 rokov, a ktorý obdobne ako ten náš čaká v novom roku s veľkou pravdepodobnosťou zopár zmien.

Komparácia slovenskej právnej úpravy s českým zákonom

Oba právne predpisy majú takmer totožný názov, čo by mohlo viesť k záveru, že slovenský zákonodarca mohol český zákon poňať ako zdroj inšpirácie. Nie je tomu však celkom tak. Už pri prvom pohľade na systematiku českého zákona si možno všimnúť rozdielny prístup, ktorý zvolil český zákonodarca. Kým na Slovensku premenou možno rozumieť len fúziu alebo rozdelenie, český zákon pod pojem premena zahrnul tiež zmenu právnej formy, premiestnenie sídla, či prevod imania na spoločníka spoločnosti.

Zmena právnej formy

Zmena právnej formy je v zmysle slovenskej úpravy samostatným inštitútom, pod ktorý spadá aj cezhraničné premiestnenie sídla právnickej osoby do zahraničia.

V Čechách pritom cezhraničné premiestnenie sídla zákon ako zmenu právnej formy bez ďalšieho nevníma. Hoci nemožno vylúčiť (a býva to v praxi časté), že s ohľadom na charakter premiestnenia sídla môže dôjsť spolu s premiestnením aj k zmene právnej formy, uvedené nie je podľa nášho názoru podmienkou. Dôležité si je uvedomiť, že premiestnením sídla slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným (pre zjednodušenie výkladu) do Čiech sa zmena právnej formy v súlade s Európskou legislatívou nevyhnutne de facto nezmení. Tzn. presunom sídla spoločnosti pri zachovaní jej charakteru sa spoločnosť ako taká síce podriadi odlišnej právnej úprave iného členského štátu, no svoje postavenie z pohľadu práva EÚ si spoločnosť (síce ako česká ale aj naďalej ako s.r.o.) zachová aj po premiestnení. Český zákonodarca tak zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti obmedzil výlučne na právne zmeny v tuzemsku.

Rozdelenie vyčlenením

V Čechách navyše od budúceho roka (ak bude schválená príslušná novelizácia) zákon zavádza novú formu rozdelenia odčlenením. Uvedený inštitút umožní rozdeľovanej spoločnosti odčleniť časť imania a jeho prechod na jednu alebo viacero novovznikajúcich spoločností v súlade s projektom odčlenenia. Dôležité je dodať, že rozdeľovaná spoločnosť v tomto prípade nezaniká ako je to pri klasickom rozdelení v slovenskej právnej úprave ale stáva sa spoločníkom nástupníckej spoločnosti. Základným rozdielom popri na Slovensku formálne novo zavedenom rozdelení odštiepením je tak to, že oddelením rozdeľovaná spoločnosť získava podiel na nástupnickej spoločnosti (kdežto pri rozdelení odštiepením podiel na nástupnické spoločnosti spravidla nadobúdali spoločníci rozdeľovanej spoločnosti, t.j. nie spoločnosť samotná).

Spoločnosť v likvidácii a zodpovednosť za škodu

Ďalší rozdiel možno nájsť napr. v časti spoločností oprávnených vstúpiť do premeny ako takej. Kým na Slovensku, je ekonomická kontinuita vnímaná ako nevyhnutná podmienka pre akúkoľvek transformáciu v zmysle novej právnej úpravy, v ČR je vo všeobecnosti prípustná aj právna zmena formy obchodnej spoločnosti v likvidácii.

Vecné a systematické rozdiely nájdeme v zodpovednosti za škodu – nová právna úprava na Slovensku zaviedla v súvislosti právnou premenou formy obchodnej spoločnosti na osobitnú zodpovednosť štatutára, v ČR je tento inštitút poňatý oveľa širšie a komplexnejšie, kedy za škodu osobitne spôsobenú v procese zmeny právnej formy zodpovedá podstatne širší okruh subjektov ako len štatutár resp. audítor.

Zverejnenie v OV a oznamovacia povinnosť

V neposlednom rade považujeme za zaujímavé tiež vypustenie povinného oznamovania zákonom stanovených údajov v obchodnom vestníku, od ktorého český zákonodarca od nového roka upúšťa úplne. Novo sa bude oznámenie o premene robiť výlučne s využitím obchodného registra, ktorý je na rozdiel od obchodného vestníka úplne bezplatný,

Popri tejto oznamovacej povinnosti len dodajme, že v už doteraz platnej českej právnej úprave nájdeme oznamovaciu povinnosť správcovi dane skrátenú oproti tej na Slovensku na 30 dní pred samotnou realizáciou premeny (v podmienkach Sr platí, že každá spoločnosť zúčastnená na zmene tak musí urobiť v lehote 60 dní pred realizáciou či už zlúčenia alebo inej premeny obchodnej spoločnosti).

Ďalšie zmeny

  • Nová právna úprava na Slovensku významne posilnila postavenie audítora (oproti doterajšej právnej úprave v Obchodnom zákonníku, nová právna úprava viac nepracuje s pojmom nezávislý expert ani s pojmom správa nezávislého experta). V ČR je naopak do popredia postavená úloha znalca, ktorý vykonáva do istej miery obdobné činnosti. Úloha audítora sa v ČR zameriava výlučne na overenie účtovnej závierky a aj to len v zákonom vymedzených prípadoch. Uvedená konštrukcia je mimoriadne zaujímavá z pohľadu rolí, ktoré obe funkcie predstavujú.
  • Hoci by sa český zákon mohol zdať benevolentnejší aj skrátením lehoty pre uplatnenie práv veriteľov na 3 mesiace, ten slovenský nahráva širšej možnosti pre uplatnenie zjednodušenej formy premeny.
  • Zaujímavosťou na koniec a inšpiráciou pre slovenského zákonodarcu, by ďalej mohla byť možnosť obchodných spoločností zúčastniť sa viacerých premien s rovnakým rozhodným dňom, čo doteraz možné nebolo.

Premeny obchodných spoločností sú a niet pochýb o tom, že aj naďalej zostanú neoddeliteľnou súčasťou nie len právnej praxe. Hoci z nášho pohľadu možno v novom Slovenskom zákone nájsť mnohé plusy (oproti pôvodnému rozpracovaniu danej problematiky v obchodnom zákonníku) už len pri porovnaní s tou českou úpravou však možno vidieť, že stále je kam sa posunúť. Či už pôjde do budúcna o doplnenie odštiepenia vyčlenením, zjednodušenie oznamovacej povinnosti alebo skrátenie niektorých iných lehôt aj u nás? to ukáže čas. Pozitívne rozpracovanie mnohých hluchých miest našej  právnej úpravy však veríme prispeje nie len k cieľu vymedzenému predkladateľom v mnohých oblastiach t.j. k transparentnosti jednotlivých premien, ale najmä k efektívnej realizácii všetkých potrebných zmien v spoločnosti.

Ak vás tento článok zaujal, prípadne máte k danej téme akékoľvek doplňujúce otázky neváhajte sa obrátiť na našich právnych expertov v Čechách či na Slovensku, ktorí vám v tejto ale aj ďalších oblastiach práva radi pomôžu.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram