Právne due diligence

Prostredníctvom advokátskej kancelárie Accace Legal poskytujeme komplexné právne služby due diligence vo všetkých oblastiach práva. Našou hlavnou výhodou je spojenie právnej, daňovej a účtovnej expertízy pod jednou strechou, čo nám umožňuje identifikovať všetky potenciálne riziká a navrhnúť optimálne štruktúrovane zamýšľanej transakcie.

Za účelom právneho posúdenia vybranej obchodnej spoločnosti poskytujú naši advokáti služby právneho poradenstva v závislosti od jej konkrétnych potrieb, spravidla najmä:

 • Audit korporátnych záležitostí – kontrola zakladateľských dokumentov a právneho stavu spoločnosti (splnenie povinností v zmysle platných právnych predpisov a iné)
 • Audit oprávnení, povolení a osvedčení, kontrola dodržiavania verejnoprávnych predpisov
 • Audit financovania, vrátane kontroly všetkých zmlúv o financovaní, cenných papierov vo vlastníctve spoločnosti a kontroly cudzích a vlastných zmeniek, na základe ktorých by spoločnosti mohli vzniknúť záväzky
 • Audit nehnuteľností – vytvorenie prehľadu nehnuteľností vo vlastníctve alebo v užívaní spoločnosti, zhodnotenie informácií o potenciálnych prebiehajúcich územných konaniach, stavebných a kolaudačných konaniach; analýza prevodu a prechodu vlastníckeho práva historicky spätne 10 rokov, vypracovanie prehľadu a kontrola existujúcich vecných bremien, predkupných práv a záložných práv, previerka a iné
 • Audit hnuteľných vecí, vrátane vytvorenia prehľadu hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo užívaní spoločnosti a nadobúdacích titulov
 • Audit zmlúv a dohôd – kontrola všetkých zmlúv, v rámci ktorých spoločnosť vystupuje ako zmluvná strana vrátane podmienok týchto zmlúv, change of control clauses, nevýhodných a neobvyklých ustanovení, plnení, ktoré nie sú dohodnuté za bežnú trhovú cenu a možností ukončenia takýchto vzťahov; prehľad a kontrola zmlúv so spriaznenými subjektmi (majetkovo, personálne atď.)
 • Audit pracovnoprávnych sporov, vrátane kontroly pracovných zmlúv a dohôd, systému odmeňovania, interných pracovných predpisov a pod.
 • Audit duševného vlastníctva vlastneného alebo užívaného spoločnosťou (licencie, patenty, ochranné známky, dizajny, know-how, obchodné tajomstvo)
 • Audit poistných zmlúv a preverenie možnosti ich ukončenia, vypracovanie prehľadu poistných udalostí a prehľadu uzavretých a neuzavretých nárokov spoločnosti v súvislosti s poistným plnením
 • Kontrola licencií, povolení a certifikátov v oblasti životného prostredia a previerka potenciálnych porušení environmentálnych právnych predpisov
 • Prehľad a zhodnotenie prebiehajúcich alebo hroziacich súdnych, rozhodcovských a správnych konaní

Mohlo by Vás zaujímať aj finančné due diligenceúčtovné due diligence a daňové due diligence.

Zakladanie spoločností na Slovensku

Právne formy podnikania, základne imanie a vklady spoločníkov | Registračné povinnosti, dokumentya štatutárne orgány | Poplatky, pokuty a investičné stimuly | Daň z príjmov FO, PO a DPH

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram