Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

DAC6 – Oznamovacia povinnosť cezhraničných opatrení | News Flash

29 decembra 2020
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Novelou zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov Slovensko implementovalo smernicu Rady EÚ 2018/822 z 25. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu, tzv. DAC 6. Nižšie prinášame stručný prehľad povinností, ktoré z tejto legislatívy vyplývajú a daňovému subjektu, fyzickej i právnickej osobe, môžu založiť oznamovaciu povinnosť.

Stiahnuť PDF

Predmetom oznamovania majú byť opatrenia potenciálne agresívneho cezhraničného daňového plánovania. Zavedenie tejto oznamovacej povinnosti má za cieľ prispieť k zvýšeniu daňovej transparentnosti, zamedziť vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom.

Prvé oznamovacie povinnosti bude potrebné splniť do 31.1.2021 a do 28.2.2021 v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu zavedenými v období od júna 2018 do decembra 2020. Nové opatrenia od 1.1.2021 budú podliehať 30-dňovej lehote od zavedenia nového cezhraničného opatrenia podliehajúcemu oznamovaniu.

Cezhraničné opatrenia podliehajúce oznamovaniu

Na to, aby opatrenie naplnilo znaky cezhraničného opatrenia, musí sa predmetné opatrenie týkať aspoň dvoch členských štátov alebo členského štátu a nečlenského štátu, v rámci ktorých majú fyzické osoby alebo subjekty zapojené do opatrenia rezidenciu na daňové účely, stálu prevádzkareň, alebo tam vykonávajú činnosť alebo toto cezhraničné opatrenie poskytuje možnosť vyhnúť sa povinnostiam súvisiacich s automatickou výmenou informácií o finančných účtoch alebo súvisiacich s identifikáciou skutočného vlastníka príjmu.

Oznamovaným cezhraničným opatrením je každé cezhraničné opatrenie, ak spĺňa aspoň jeden charakteristický znak uvedený v prílohe č. 1a zákona č. 442/2012 Z. z. v platnom znení (Príloha IV spomínanej Smernice Rady EÚ). Charakteristický znak je vlastnosť cezhraničného opatrenia, ktorá môže predstavovať riziko vyhýbania sa daňovým povinnostiam, resp. riziko vyhýbania sa plateniu daní. Ide napr. o aspekt využívania strát spoločnosti, zmeny povahy príjmu alebo kapitálu, obchádzania automatickej výmeny informácií o finančných účtoch a pod. Spomínaná Príloha č. 1a definuje, ktoré charakteristické znaky je potrebné posudzovať v spojení s testom hlavného účelu (t. j. zhodnotením či hlavným účelom alebo jedným z hlavných účelov opatrenia bolo získanie daňovej výhody pre používateľa) a ktoré samostatne.

Povinná osoba

Primárnym povinným subjektom je osoba, ktorá predmetné opatrenie navrhla, ponúkla ho na trhu, organizovala ho, sprístupnila ho na implementáciu alebo riadila jeho implementáciu, alebo osoba, ktorá v súvislosti s týmito činnosťami poskytla pomoc, podporu alebo poradenstvo, t. j. ide o osobu sprostredkovateľa.

Ak je sprostredkovateľ viazaný zákonnou povinnosťou mlčanlivosti (napr. daňoví poradcovia, advokáti) aj všetci sprostredkovatelia, ktorí sú zapojení do oznamovaného opatrenia, sú viazaní zákonnou povinnosťou mlčanlivosti ohľadom konkrétneho oznamovaného opatrenia, ktoré ponúkol, navrhol a pod. používateľovi (svojmu klientovi), tak sa povinnou osobou namiesto sprostredkovateľa stáva používateľ oznamovaného opatrenia, na ktorého sa týmto presúva povinnosť podať príslušnému orgánu informácie o oznamovanom opatrení.

Používateľ sa stane povinnou osobou aj v prípade, že si oznamované opatrenie navrhuje sám, bez využitia služieb sprostredkovateľa, tzv. ,,in-house“.

Zo samotného používateľa sa stáva povinná osoba aj v prípade, že je oznamované opatrenie síce poskytnuté sprostredkovateľom priamo používateľovi, avšak tento sprostredkovateľ nie je sprostredkovateľom z členského štátu EÚ.

Spôsob oznamovania

Informácie o cezhraničnom opatrení podliehajúcom oznamovaniu oznamuje povinná osoba príslušnému orgánu SR, ktorým je Finančné riaditeľstvo SR, a to elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy a elektronického štruktúrovaného formulára Oznámenie DAC6.

Informácie, ktoré povinná osoba oznamuje finančnej správe, zahŕňajú: identifikačné údaje dotknutých osôb vrátane štátu rezidencie, údaje o opatrení (názov, opis, charakteristické znaky), dátum zavedenia a predpokladanú hodnotu.

Ak povinnou osobou je používateľ, ktorý pôsobí vo viacerých členských štátoch, zákon určuje mechanizmus ako určiť, v ktorom štáte používateľ podá informácie:

  • Používateľ podá príslušnému orgánu SR informácie, ak je používateľ rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike. Ak používateľ má daňovú rezidenciu aj v inom členskom štáte ako v SR, potom je potrebné, aby podal informáciu o oznamovanom opatrení jednému príslušnému orgánu z týchto členských štátov, kde má rezidenciu a príslušnému orgánu druhého štátu, kde má používateľ rezidenciu, predloží vyhlásenie potvrdzujúce to, že tie isté informácie predložil už príslušnému orgánu iného členského štátu.
  • Ak používateľ nemá na území SR rezidenciu na daňové účely a nemá ju ani v žiadnom inom členskom štáte, používateľ podá informácie príslušnému orgánu SR, ak má na území SR stálu prevádzkareň, ktorá má z oznamovaného opatrenia výhody.
  • Ak používateľ má príjem zo zdrojov na území SR a nie je rezidentom na daňové účely v SR a ani v inom členskom štáte, používateľ podá informácie príslušnému orgánu SR, ak nemá v SR alebo inom členskom štáte stálu prevádzkareň, ktorá má z oznamovaného opatrenia výhody.
  • Ak používateľ vykonáva činnosť v SR a nie je rezidentom na daňové účely v SR a ani v inom členskom štáte, používateľ podá informácie príslušnému orgánu SR, ak nemá v SR ani inom členskom štáte stálu prevádzkareň, ktorá má z oznamovaného opatrenia výhody, nemá príjem zo zdrojov na území SR ani zo zdrojov na území iného členského štátu.

Používateľ, ktorý by bol povinný podať informácie v SR, je oslobodený od oznamovacej povinnosti, ak príslušnému orgánu SR elektronicky predloží vyhlásenie o tom, že tie isté informácie o oznamovanom opatrení, ktoré mal on podať príslušnému orgánu SR, už ním boli podané príslušnému orgánu iného členského štátu.

Ak existuje viac používateľov, ktorí sú povinní podať informácie o tom istom oznamovanom opatrení a majú o sebe vedomosť, že sú zapojení do toho istého oznamovaného opatrenia, tak títo používatelia sa môžu dohodnúť na spoločnom zástupcovi, ktorí predloží elektronicky spoločné vyhlásenie potvrdzujúce, že tie isté informácie o oznamovanom opatrení už boli podané iným používateľom.

Lehoty

Vo vzťahu k novým opatreniam od 1.1.2021, je povinná osoba povinná podať informácie do 30 dní od sprístupnenia, pripravenia alebo zavedenia oznamovaného opatrenia a následne do 30 dní od posledného dňa kalendárneho štvrťroka, ak má sprostredkovateľ od predloženia poslednej správy k dispozícii nové informácie.

Vo vzťahu k opatreniam zavedeným v období od júna 2018 do decembra 2020 platí, že:

  • Do 31.1.2021 sú povinné osoby povinné podať príslušnému orgánu SR informácie o oznamovaných opatreniach, pri ktorých sa prvý úkon pri zavedení vykonal od 1.7.2020 do 31.12.2020.
  • Do 28.2.2021 sú povinné osoby povinné podať príslušnému orgánu SR informácie o oznamovaných opatreniach, pri ktorých sa prvý úkon pri zavedení vykonal od 25.6.2018 do 30.6.2020.

Sankcie

Daňový úrad je pri nesplnení vyššie uvedenej povinnosti oprávnený uložiť pokutu do 30 000 eur, a to aj opakovane.

Odporúčanie

Odporúčame Vám zhodnotiť cezhraničné opatrenia, do ktorých ste boli v období od júna 2018 zapojení z hľadiska spomínaných charakteristických znakov, a to za účelom identifikácie prípadnej oznamovacej povinnosti. Rovnako odporúčame venovať aj pozornosť novým cezhraničným opatreniam. Iba v prípade, že identifikujete cezhraničné opatrenia podliehajúce oznamovaniu, vzniká oznamovacia povinnosť.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram