Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Novela daňového zákona a vplyv na fyzické osoby v roku 2021

10 septembra 2020
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Koncom augusta Vláda SR schválila návrh novely Zákona o dani z príjmov. Jednou z plánovaných zmien platných od roku 2021 je zavedenie tzv. CFC pravidiel pre fyzické osoby s cieľom zamedziť odliv daňových príjmov do zahraničia. Znamená to ďalší krok voči daňovým podvodom.

CFC pravidlá znamenajú rozšírenie pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti aj na fyzické osoby, resp. majiteľov spoločností, ktorí sa pokúšali znižovať alebo eliminovať svoje daňové povinnosti na Slovensku „pomocou“ presunu svojich príjmov do daňových rajov. To sa však s účinnosťou od 1.1.2021 stane minulosťou. Uplatnením CFC pravidiel sa na Slovensku podiely na zisku (dividendy) z kontrolovaných zahraničných spoločností zdania už v momente ich potenciálneho nároku zo strany fyzickej osoby a nie až pri ich vyplatení, ako tomu bolo doposiaľ.

Prečítajte si všetky dôležité informácie súvisiace s CFC pravidlami pre fyzické osoby v našom najnovšom eBooku.

Stiahnite si náš eBook alebo si prečítajte viac nižšie

CFC pravidlá aj pre majiteľov zahraničných schránkových firiem

CFC pravidlá znamenajú rozšírenie pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti aj na fyzické osoby, resp. majiteľov spoločností, ktorí sa pokúšali znižovať alebo eliminovať svoje daňové povinnosti na Slovensku „pomocou“ presunu svojich príjmov do daňových rajov. To sa však s účinnosťou od 1.1.2021 stane minulosťou. Uplatnením CFC pravidiel sa na Slovensku podiely na zisku (dividendy) z kontrolovaných zahraničných spoločností zdania už v momente ich potenciálneho nároku zo strany fyzickej osoby a nie až pri ich vyplatení, ako tomu bolo doposiaľ.

Kontrolované zahraničné spoločnosti budú takto nútené dividendy skutočne aj vyplatiť, aby si daňovník (fyzická osoba) mohol následne započítať daň už vybranú z týchto priradených podielov na zisku. Odvod dane však nastane aj vtedy, keď sa kontrolovaná zahraničná spoločnosť rozhodne zisk preinvestovať. Rovnako sa neberú do úvahy predchádzajúce straty spoločnosti.

Na takto priradený a doposiaľ nevyplatený príjem sa preto majú uplatniť sadzby dane rovnaké, ako v prípade skutočne vyplatených podielov na zisku (dividend) – 7%, resp. 35%. Vyššia sadzba dane sa aplikuje pri kontrolovaných zahraničných spoločnostiach z nespolupracujúcich štátov. V prípade fyzických osôb (daňových rezidentov SR) sa budú tieto príjmy zdaňovať cez osobitný základ dane. Prvýkrát bude suma príjmu priraditeľného daňovníkovi braná z výsledku hospodárenia kontrolovanej zahraničnej spoločnosti za zdaňovacie obdobie končiace počas roka 2021.

Ako sa vypočíta zdaniteľný príjem = osobitný základ dane?

Priraditeľná suma sa vypočíta z kladného výsledku hospodárenia vykázaného kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou, zníženého o daň s príjmov právnických osôb, preukázateľne zaplatenú spoločnosťou v pomere, v akom by pri priamej účasti prináležal podiel na zisku, ak by bol vyplatený. Alebo iný príjem (výnos) v dôsledku skutočne vykonávanej kontroly nad spoločnosťou, ak nevzniká nárok na podiel zo zisku (dividendu) a pri výplate skutočného podielu na zisku (dividendy) by sa na tento príjem pri zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia neuplatnila metóda vyňatia príjmu.

Podobne to platí aj pri nepriamej účasti alebo v pomere skutočnej kontroly, ak kontrolovaná zahraničná spoločnosť nemá základné imanie. Rozdiel je v tzv. zápočte dane zaplatenej touto spoločnosťou v zahraničí.

Príjem sa priraďuje z výsledku hospodárenia kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, tak ako je vykázaný v zahraničí. Nie je potrebné ho transformovať na výsledok hospodárenia podľa slovenských predpisov. Výsledok hospodárenia môže obdobne ako podľa §17 ods. 1 Zákona o dani z príjmov vychádzať z podvojného účtovníctva, IFRS (Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva), resp. v prípade nevedenia účtovníctva napr. z rozdielu medzi príjmami a výdavkami.

Umožní sa predĺženie lehoty na podanie daňového priznania o 6 mesiacov aj v prípade, ak fyzická osoba bude zdaňovať príjmy podľa osobitného základu dane. Skutočnou kontrolou sa rozumie aj právo rozhodovať o nakladaní s majetkom spoločnosti alebo subjektu a s výnosom z tohto majetku.

Čo sa rozumie pod pojmom „kontrolovaná zahraničná spoločnosť?“

Pod týmto pojmom chápeme právnickú osobu alebo iný subjekt so sídlom v zahraničí, ak sú splnené tieto podmienky:

  • fyzická osoba sama alebo spolu so závislými osobami má priamy, nepriamy, resp. nepriamy odvodený podiel na základnom imaní, hlasovacích právach alebo má právo na podiel na zisku najmenej 10%, alebo má skutočnú kontrolu nad touto spoločnosťou
  • kontrolovaná zahraničná spoločnosť je daňovníkom nespolupracujúceho štátu alebo nie je daňovníkom nespolupracujúceho štátu, ale efektívne zdanenie príjmu je nižšie ako 10%

Efektívne zdanenie vypočíta daňovník ako podiel preukázateľne zaplatenej dane kontrolovanej zahraničnej spoločnosti a jej výsledok hospodárenia vyjadrený v percentách.

Existujú aj výnimky

CFC pravidlá však majú aj 3 výnimky:

  • minimálna hranica 100 000 EUR, pri ktorej daňovník nemusí uplatniť dané pravidlo. Ak by však priraditeľné príjmy prevyšovali túto minimálnu hranicu, do osobitného základu dane sa zahrnie celá suma príjmu
  • aplikuje ich v prvom rade právnická osoba podľa §17h Zákona o dani z príjmov. Ak by v príslušnom zdaňovacom období právnická osoba nezahrnula do základu dane príjem kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, uplatní CFC pravidlá fyzická osoba, a to zahrnutím príjmu priraditeľného do osobitného základu dane
  • Z pravidiel CFC sa vylučujú situácie, v ktorých je kontrolovaná zahraničná spoločnosť z členského štátu EÚ alebo zo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP (Európskom hospodárskom priestore) a daňovník vie preukázať, že táto spoločnosť aj reálne vykonáva podnikateľskú činnosť v danom štáte, pričom to vie podporiť reálnou existenciou firemných priestorov, činnosťou zamestnancov, materiálnym vybavením a pod.

Ak fyzická osoba nevie získať aj v predĺženej lehote na podanie daňového priznania fyzických osôb informácie o výsledku hospodárenia kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, ani o výške zaplatenej dane, tak v tom prípade bude vychádzať zo sumy predpokladanej výšky výsledku hospodárenia a predpokladanej výšky zaplatenej dane touto spoločnosťou.

Ak fyzická osoba následne zistí údaje potrebné k správnemu zdaneniu príjmov, podá dodatočné daňové priznanie, tak daňovú úrad neuplatní postup podľa Daňového poriadku uplatňovanom pri podaní dodatočného daňového priznania.

Rovnako postupuje správca dane aj v prípade, ak daňovník podá dodatočné daňové priznanie z dôvodu, že v kontrolovanej zahraničnej spoločnosti došlo k úprave preukázateľne zaplatenej dane.  Ak správca dane zistí, že daňovník nezdanil príjmy na základe CFC pravidiel, tak mu uloží pokutu vo výške rozdielu dane vyrubeného daňovníkovi = 100% pokuta.

Pozor na zápočty takto odvedenej dane

Je dôležité brať do úvahy či sa jedná o priamy, nepriamy, resp. nepriamo odvodený podiel.

  • Priama účasť – ak má fyzická osoba priamu účasť na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti a následne dôjde ku skutočnému prijatiu dividend z príslušného zdaňovacieho obdobia od tejto spoločnosti alebo k predaju obchodného podielu (účasti) na spoločnosti, tak v týchto prípadoch si daňovník bude môcť vypočítanú daň znížiť o daň zaplatenú z titulu CFC pravidiel podľa jednotlivých spoločností. V prípade, ak by išlo o predaj celého priameho podielu na spoločnosti, ktorého príjem z predaja by nebol zdaniteľný v SR, vráti sa suma vybranej dane daňovníkovi.
  • Nepriama účasť – u daňovníka, ktorý má nepriamu účasť na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti nemôže dôjsť k prijatiu dividend, resp. k predaju účasti, na ktorú by si mohol uplatniť zníženie už vybranej dane. Na zamedzenie dvojitého zdanenia sa umožňuje už pri priradení sumy príjmu spoločnosti vypočítanú daň znížiť o preukázateľne zaplatenú daň touto spoločnosťou v zahraničí v pomere pripadajúcom na daňovníka. Neplatí to však pri nespolupracujúcich štátoch.
Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram