Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nariadenie o digitálnych službách DSA

14 júna 2023

Je to už viac ako pol roka čo vstúpilo do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2022/2065 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (akt o digitálnych službách DSA). Nižšie sme si preto pre vás pripravili stručný prehľad vybraných povinností, ktoré toto pre jeho adresátov prinesie.

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že pravidlá ustanovené v prijatom nariadení sa nebudú týkať len online gigantov ako je Google, Facebook, Instagram.

Stiahnuť PDF

Akt o digitálnych službách má prispieť k lepšej bezpečnosti internetu

Cieľom nariadenia je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu EÚ so zameraním na bezpečné online prostredie, zlepšiť podmienky poskytovania cezhraničných online služieb, posilniť postavenie používateľov, ako aj zaviesť účinný dohľad, presadzovanie a spoluprácu orgánov členských štátov a Európskej komisie nad digitálnymi službami.

DSA predstavuje nové pravidlá zacielené na zvýšenie bezpečnosti používateľov internetu v celej Únii a zlepšenie ochrany ich základných práv stanovením jasných povinností náležitej starostlivosti („due diligence“) pre určité sprostredkovateľské služby, vrátane postupov oznamovania a prijímania opatrení v prípadoch nezákonného obsahu (možnosť reportovať nezákonný obsah/produkt prípadne služby v online prostredí), možnosti napadnúť rozhodnutia platformy v prípade neoprávneného moderovania jej obsahu a postupov prijímania, či uchovávania a zverejňovania informácií o obchodníkoch pre zabezpečenie vyššej ochrany spotrebiteľov (pre porovnanie je potrebné doplniť, že pôvodná právna úprava umožňovala odstránenie obsahu bez informovania používateľa alebo účinného prostriedku ako sa domáhať nápravy).

Povinnosti poskytovateľov digitálnych služieb

V rámci „due diligence“ sú povinnosti poskytovateľov digitálnych služieb nastavené asymetricky v závislosti od ich ekonomickej sily, veľkosti, povahy ich služieb, či vplyvu. Určité podstatné povinnosti sa preto obmedzujú výlučne len na veľmi veľké online platformy (ktorých vplyv v online priestore je najmarkantnejší). Z pohľadu administratívneho zaťaženia je proporčnosť reflektovaná ďalej vylúčením resp. oslobodením mikro a malých podnikov od uvedených povinností nariadenia. Vyňatím týchto podnikov z finančne náročnejších povinností im je na druhej strane ponechaná aj naďalej možnosť aplikovať niektoré z „best practices“ a získať si tak používateľov na svoju stranu.

Hlavné motívy nariadenia o digitálnych službách

Zámerom nariadenia je tak zohľadniť, aby jednotliví aktéri niesli primeranú mieru zodpovednosti, ktorá zodpovedá ich schopnosti manažovať riziká a dosahy ich nástrojov na spoločnosť a jednotlivcov. Je však otázne, do akej miery je takéto nastavenie udržateľné. Je možné súhlasiť s názorom, že uvedené môže tiež viesť k presunu a šíreniu nelegálneho obsahu na menej regulované platformy, umelému spomaleniu inovatívneho rastu a potenciálu menších firiem rásť len do určitej miery.

Z hľadiska proporcionality je potrebné zdôrazniť, že kľúčovým motívom nariadenia je tiež rozšírenie jeho pôsobnosti aj na poskytovateľov so sídlom mimo EÚ, pričom pre dosiahnutie rovnosti sa navrhuje ustanoviť pre takýchto poskytovateľov z tretích krajín dodatočnú povinnosť mať v EÚ svojho právneho zástupcu.

Dopady aktu o digitálnych službách na používateľov a prevádzkovateľov

Medzi zmeny v dôsledku DSA v praxi patrí napr.:

  • Zákazy cielených reklám na online platformách zameraných na maloletých alebo využívajúcich ich citlivé osobné údaje;
  • Používatelia sú informovaní o odstránení obsahu platformami a môžu proti nemu namietať;
  • Prevádzkovatelia budú využívať nové jednoduché a efektívne mechanizmy na označovanie nelegálneho obsahu a tovaru, ktorý porušuje ich práva vrátane práv duševného vlastníctva alebo zdravého súťažného prostredia na neférovej úrovni;
  • Používatelia budú mať prístup k mechanizmom riešenia sporov vo svojej vlastnej krajine.

DSA ustanovuje ďalej podmienky, za ktorých sú poskytovatelia služby informačnej spoločnosti obyčajného prenosu oslobodení od zodpovednosti za informácie tretích strán, ktoré prenášajú (a uchovávajú).

Konkrétne takýto poskytovateľ služby nie je zodpovedný za prenášané informácie, ak:

  • prenos sám neiniciuje;
  • nevyberá príjemcu prenosu;
  • nepristúpi k upravovaniu informácie, ktorá sa prenáša;
  • k uchovávaniu informácii dochádza výlučne za účelom uskutočňovania prenosu, a to len na primeraný nevyhnutný čas.

DSA a poskytovatelia sprostredkovateľských služieb

Poskytovateľov sprostredkovateľských služieb zas na druhej strane vylučuje zo všeobecnej monitorovacej povinnosti alebo aktívnej povinnosti zisťovania skutočností či prijímania proaktívnych opatrení v súvislosti s nezákonným obsahom. Ak však poskytovateľ sprostredkovateľských služieb úmyselne spolupracuje s príjemcom služieb s cieľom vykonávať nezákonné činnosti nie je možné na neho hľadieť ako na neutrálneho poskytovateľa služby, a preto by tento nemal mať možnosť využívať výnimky zo zodpovednosti zavedené v DSA.

Akt o digitálnych službách sa snaží o jednotnú reguláciu online prostredia

Účel nariadenia tak možno nateraz zhrnúť ako snahu o jednotnú reguláciu online prostredia, a to najmä so zameraním na ochranu jeho užívateľov, ktorí tento priestor každodenne využívajú. Zavedením nových pravidiel najmä pre poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti sa má zabezpečiť, že online priestor bude bezpečnejším, predvídateľnejším a dôveryhodnejším prostredím nie len pre jeho užívateľov. Jednotné nastavenie pravidiel naprieč Európskou úniou tak sľubuje jednotný rozvoj a prosperitu trhu digitálnych technológií, ktorá aj malým hráčom prináša dostatočnú mieru istotu pri budovaní vlastného biznisu s cieľom zabrániť šíreniu ilegálneho obsahu zavádzaním všeobecne uplatniteľných štandardov.

Naše odporúčanie pre subjekty spadajúce pod DSA

Naším odporučením pre všetky subjekty spadajúce do rámca úpravy DSA je preto nespoliehať sa na to, že aktuálne sa možno proporčne na mňa znenie DSA nevzťahuje, ale naopak zaujímať sa o jeho obsah už teraz nakoľko neskoršia implementácia v snahe dobehnúť rozbehnutý vlak už bude vyžadovať značnú nie len časovo náročnejšiu prípravu. A snáď už len pre úplnosť doplňme najdôležitejší údaj, ktorý nesmie chýbať a to – DSA ako všeobecné nariadenie s priamou účinnosťou v členských štátoch bude priamo uplatniteľné v celej EÚ najneskôr od 17. februára 2024.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram