Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Ako zlepší podnikateľské prostredie tzv. kilečko? | News Flash

24 júla 2020
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Národná rada Slovenskej republiky koncom júna schválila rozsiahly návrh novelizácií viacerých zákonov z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktoré zasahujú viacero oblastí podnikateľského života. Tzv. „podnikateľské kilečko“, ako sa táto veľká novela prezýva, v konečnom dôsledku predstavuje zjednodušenie mnohých povinností, ktoré podnikateľov zaťažovali. Dochádza totiž k predĺženiu viacerých šibeničných lehôt, ako aj k zrušeniu ohlasovacích povinností týkajúcich sa takých skutočností, ktoré si štát vie zistiť sám z iných zdrojov.

Simona Klučiarová, advokátka z našej advokátskej kancelárie Accace Legal, pre vás pripravila výber najzaujímavejších prijatých a plánovaných zmien.

Stiahnuť PDF

Vybavenie reklamácie sa môže predĺžiť

Kým doposiaľ bol predávajúci povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia, po novom platí, že ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim, najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.

Opäť sa zvyšuje limit pre vykonanie povinného auditu

Napriek tomu, že limity pre vykonanie povinného auditu sa zvyšovali len od januára 2020, vďaka podnikateľskému kilečku dochádza k ďalšej zmene, a to hneď dvakrát.

Pre účtovné obdobie, ktoré začína od 1. januára 2021, platí povinné overenie účtovnej závierky audítorom v prípade, ak celková suma majetku presiahla 3.000.000,- EUR, čistý obrat presiahol 6.000.000,- EUR alebo priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 40, pričom splnené musia byť aspoň dve z uvedených podmienok.

Pre účtovné obdobie, ktoré začína od 1. januára 2022, sa tieto limity opätovne zvyšujú, a to nasledovne: celková suma majetku musí presiahnuť 4.000.000,- EUR, čistý obrat 8.000.000,- EUR alebo priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období musí byť viac ako 50.

Menia sa povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni

Od 1. januára 2021 sa ruší povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa zo Sociálnej poisťovne do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca.

Sociálna poisťovňa po novom sama ukončí registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov, a to odhlásením jeho posledného zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

V zmysle predmetnej novely sa od 1. januára 2023 ruší aj povinnosť zamestnávateľa oznamovať začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. Dovtedy si túto povinnosť budú musieť zamestnávatelia naďalej plniť.

Zmeny nastávajú aj v oblasti BOZP

Mení sa povinnosť zamestnávateľa pravidelne vyhodnocovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Po novom je povinný vyhodnotiť existujúcu koncepciu BOZP len v tom prípade, ak je to potrebné, napríklad ak príjme jej zmeny.

Ďalšiu zmenu v tejto oblasti predstavuje to, že už nie každý zamestnávateľ má povinnosť vymenovať jedného alebo viacerých zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

V zmysle prijatej novely táto povinnosť ostáva už len zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú najmenej desať zamestnancov alebo ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu o BOZP. Ostatní zamestnávatelia tak môžu spraviť dobrovoľne.

V súvislosti s BOZP je plánovaná ešte jedna významná zmena, a to úprava povinností zamestnávateľa a zamestnanca v prípade práce z domu (tzv. home office) v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, evidencie pracovného času a ergonómie na pracovisku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR by ohľadom tejto úpravy malo predložiť na rokovanie vlády návrh zákona najneskôr do 31.októbra 2020.

Gastrolístkom možno odzvoní

Spomínaný návrh zákona z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR by mal zahŕňať aj možnosť zamestnancov vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Živnosť bude možné prerušiť aj na 1 mesiac

V súčasnosti si živnostníci môžu prerušiť vykonávanie podnikateľskej činnosti najmenej na 6 mesiacov.

Ministerstvo vnútra SR má však do 31.októbra 2020 predložiť návrh zákona, v ktorom bude táto doba skrátená na 1 mesiac.

Okrem vyššie spomínaných zmien priniesla predmetná novela aj ďalšie zmeny v legislatíve. Prehľad zmien v oblasti účtovníctva a daní sme pre vás zhrnuli v našom News Flash TU,  kompletný zoznam legislatívnych zmien nájdete zverejnený na webe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky TU.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram