Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Vláda SR schválila opatrenia týkajúce sa účtovníctva a daní

6 júla 2020
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Dňa 24. júna 2020 schválila Vláda SR balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Nižšie Vám prinášame krátky súhrn vybraných zmien súvisiacich s účtovnou a daňovou legislatívou. Vládou navrhované zmeny budú ďalej predmetom rokovaní v parlamente.

O návrhu by mal v skrátenom legislatívnom konaní rokovať Parlament dňa 7. júla 2020. O vývoji Vás budeme priebežne informovať. Zmeny budú platné až po schválení v parlamente a zverejnení v Zbierke zákonov SR.

Stiahnuť PDF

Zníženie byrokratickej záťaže podnikateľov

Predložené zmeny sú zamerané predovšetkým na zníženie byrokratickej záťaže podnikateľov, celkovo sa v rámci návrhu novelizujú desiatky iných zákonov z rozličných oblastí podnikateľskej sféry, pričom z veľkej časti sa zmeny orientujú na zníženie administratívnych povinností podnikateľov.

Z hľadiska účtovnej a daňovej legislatívy sa jedná predovšetkým o návrhy zmien, ktoré detailnejšie popisujeme nižšie.

Nové kritériá pre overenie individuálnej účtovnej závierky

Za jednu z významných zmien súvisiacich s účtovnými a daňovými povinnosťami podnikateľov možno označiť postupné zvýšenie veľkostných podmienok na povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky štatutárnym audítorom prostredníctvom novely Zákona o účtovníctve.

Od roku 2021 bude mať spoločnosť povinnosť auditu v prípade splnenia dvoch z troch kritérií dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia; a to čistý obrat vo výške presahujúci 6 000 000 EUR, brutto hodnota majetku presahujúca sumu 3 000 000 EUR a počet zamestnancov presahujúci 40. Od roku 2022 sa tieto limity ešte zvýšia na čistý obrat vo výške 8 000 000 EUR, brutto hodnotu majetku v sume 4 000 000 EUR a počet zamestnancov na 50.

Podľa dôvodovej správy k predkladanému návrhu zákona bude táto zmena veľkostných podmienok znamenať, že v roku 2022 klesne povinnosť auditu na necelé 1% účtovných jednotiek oproti terajšiemu stavu.

Zvýšenie daňovej uznateľnosti výdavkov na pohonné hmoty

V Zákone o dani z príjmov by sa mala upraviť daňová uznateľnosť výdavkov na pohonné hmoty v prípade uplatňovania preukázateľne vynaložených výdavkov, keď spoločnosť vedie knihu jázd.

Skutočná spotreba PHL prepočítaná podľa technického preukazu alebo v osvedčení o evidencii sa pre daňovú uznateľnosť zvýši o 20%. Možnosť vychádzať zo spotreby preukázanej dokladom vydaným autorizovanou organizáciou zostáva zachovaná, pričom takto prepočítaná spotreba sa pre účely daňovej uznateľnosti rovnako zvýši o 20%.

Predaj spotrebiteľského balenia cigár alebo cigariek

Novelou Zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov by sa mal umožniť predaj spotrebiteľského balenia cigár alebo cigariek označeného kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane platnej do 31.januára 2019, ktorým je veľké písmeno „B“, aj po 30. novembri 2020.

Pôvodne stanovené obdobie dopredaja spotrebiteľských balení cigár a cigariek sa navrhuje predĺžiť do 31.mája 2021.

Koniec vzoru pokladničného dokladu na predajni

Zmenou v Zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa vypúšťa povinnosť podnikateľa sprístupniť na predajnom mieste vyobrazenie vzoru pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient.

Splátky osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií

Na zmiernenie negatívnych dôsledkov pandémie by sa splátky osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií, ktorých splatnosť nastane po účinnosti tohto zákona až do konca roka 2020 neuhrádzali.

Predĺženie lehoty na vyjadrenie k daňovej kontrole

Zmenou v Zákone o správe daní by sa mala predĺžiť minimálna lehota na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly z 15 na 30 dní od jeho doručenia. Podľa prechodného ustanovenia by sa nová lehota na vyjadrenie uplatnila na protokoly z daňovej kontroly vypracované po 30. júni 2020.

Jednotný dátum pre účinnosť daňových zákonov

Návrhy zákonov, ktorými sa menia dane alebo odvody by sa navrhovali s účinnosťou od 1.januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Skorší dátum účinnosti bude možné ustanoviť len ak to vyplýva z právne záväzných aktov Európskej únie alebo z medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, ak sú splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie alebo ak je to nevyhnutné na opravu chyby v právnom predpise, ktorá nebola v čase vyhlásenia právneho predpisu známa.

Uvedenú zmenu by priniesla novela Zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram