Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Novela Zákona o dani z príjmov od roku 2023

8 decembra 2022
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Radi by sme vás informovali o najvýznamnejších legislatívnych zmenách, ktoré prináša novela Zákona o dani z príjmov (ZDP) od roku 2023.

Vašu pozornosť by sme chceli upriamiť najmä na zmeny v oblasti transferového oceňovania a zdaňovania dlhopisov plynúcim nerezidentom a zvýšenie sumy daňového bonusu na dieťa, ktoré budú v platnosti od roku 2023. Zmeny týkajúce sa pravidiel obmedzenia úrokových nákladov boli schválené s odloženou platnosťou až od roku 2024.

Novela ZDP bola schválená parlamentom dňa 6. decembra 2022. Aby legislatívne zmeny nadobudli účinnosť, musia byť podpísané prezidentkou SR a zverejnené v Zbierke zákonov SR.

Stiahnuť PDF

Transferové oceňovanie

Dochádza k spresneniu definície ekonomického prepojenia a k zavedeniu spočítavania podielov blízkych osôb (napr. manželov) na účely zistenia ekonomického prepojenia.

Z kontrolovaných transakcií sa vylučuje právny alebo iný obdobný vzťah, z ktorého plynú príjmy zo závislej činnosti.

Zavádza sa definícia významnej kontrolovanej transakcie, za ktorú sa považuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého závislá osoba dosiahne zdaniteľný príjem (výnos) alebo daňový výdavok (náklad) v hodnote prevyšujúcej 10 000 EUR. Za významnú kontrolovanú transakciu sa bude považovať aj úver alebo pôžička s istinou nad 50 000 EUR.

Do ustanovenia ZDP o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti sa dopĺňa odkaz na Smernicu OECD, ktoré upravuje určenie základu dane závislej osoby.

V situácii, kedy cena použitá daňovníkom v transakcii so závislou osobou nebude zodpovedať princípu nezávislého vzťahu a nachádza sa mimo rozpätia zistených nezávislých porovnateľných hodnôt, správca dane bude mať možnosť pri daňovej kontrole dorubiť daň na úrovni strednej hodnoty (mediánu) zistenej na základe analýzy porovnateľnosti nezávislých trhových cien, ak daňovník nepreukáže s ohľadom na konkrétne okolnosti, že je vhodnejšia úprava na inú hodnotu v rámci rozpätia nezávislých hodnôt.

Dokumentáciu k transferovému oceňovaniu bude umožnené predložiť správcovi dane prvotne v cudzom jazyku a následne, iba ak by správca dane dodatočne požadoval dokumentáciu predložiť aj v slovenskom jazyku, daňovník by mal povinnosť predložiť dokumentáciu v slovenskom jazyku v lehote do 15 dní od doručenia výzvy.

Výnosy z dlhopisov nerezidenta

Po novom budú výnosy z komerčných dlhopisov plynúce daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovému nerezidentovi) zo zdrojov na území SR predstavovať príjem, ktorý bude podliehať zdaneniu na Slovensku.

Výplata kupónov z dlhopisov držaných daňovými nerezidentmi sa nebude na Slovensku zdaňovať, ak budú naplnené podmienky oslobodenia od dane v prípade prepojených osôb (napr. vzťah matka – dcéra) s vlastníctvom aspoň 25% podielu na základnom imaní po dobu aspoň 24 mesiacov alebo ak by príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neprisudzovala právo na zdanenie SR.

Pravidlo o obmedzení daňovej uznateľnosti úrokových nákladov

Transpozíciou smernice EÚ 2016/1164 (ďalej len smernica „ATAD“) sa do zákona o dani z príjmov zavádzajú nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov vo vzťahu k veriteľom (§17k ZDP), ktoré má byť účinné od 1. januára 2024.

Nové pravidlo sa použije prvýkrát na čisté úrokové náklady plynúce na základe zmlúv uzatvorených po 31.12.2023, vrátane dodatkov uzatvorených po 31.12.2023. Na zmluvy uzatvorené do konca roku 2023 sa teda neuplatňuje.

Od roku 2024 bude platiť, že ak sa uplatní nové pravidlo, nebudú sa súčasne uplatňovať pravidlá nízkej kapitalizácie podľa § 21a ZDP. Nové pravidlo má tak prednosť pred pravidlami nízkej kapitalizácie a pričom platí, že ak sa nové pravidlo neuplatní, treba testovať nákladové úroky na pravidlá nízkej kapitalizácie.

Nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov sa bude uplatňovať, len ak suma čistých úrokových nákladov je vyššia ako 3 000 000 EUR = tzv. bezpečný prístav.

Chceli by sme upozorniť, že do úvahy sa berú všetky úrokové náklady a výnosy, teda nie len voči spriazneným osobám.

Napr. platí ak sú čisté úrokové náklady záporné, t. j. zdaniteľné úrokové výnosy sú vyššie ako daňovo uznateľné náklady, potom daňovník nepostupuje podľa nového pravidla a všetky úrokové náklady sú daňovými výdavkami, ak nepríde k obmedzeniu kvôli pravidlám nízkej kapitalizácie.

Čistými úrokovými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi úrokovými nákladmi a výnosmi.

Úrokové náklady budú vykladať široko. Mali by sa nimi rozumieť úrokové náklady so všetkými druhmi dlhu, iné náklady ekonomicky rovnocenné úrokom, výdavky, ktoré vznikli v súvislosti so získaním finančných prostriedkov u dlžníka.

Ak suma čistých úrokových nákladov je vyššia ako 3 000 000 EUR, základ dane sa zvýši o sumu, o ktorú čisté úrokové náklady presiahnu 30% daňovej EBITDA.

Daňová EBITDA =
Základ dane pred vykonaním úpravy podľa nového pravidla, vrátane základu dane pri uplatnení tzv. exit tax, základu dane z prijatých dividend (nespolupracujúce štáty) a základu dane z príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a vybratím dane je splnená daňová povinnosť
+ čisté úrokové náklady
+ daňové odpisy majetku

Daňový bonus na dieťa

Od 1. januára 2023 sa opätovne zvýši suma daňového bonusu na dieťa a zároveň sa upravia podmienky na jeho priznanie a vyplatenie.
Suma daňového bonusu na dieťa v období od 1.1.2023 do 31.12.2024 predstavuje:

  • 50 EUR mesačne na vyživované dieťa nad 18 rokov veku
  • 140 EUR mesačne na vyživované dieťa do 18 rokov veku, ak sa súčasne neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona o dotáciách.

Zároveň, nárok na daňový bonus na dieťa možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) a v závislosti od počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

Daňovník, ktorý nebude mať dostatočný čiastkový základ dane na uplatnenie celého nároku na daňový bonus, si bude môcť započítať aj čiastkový základ dane druhej oprávnenej osoby (napr. druhého rodiča). Takéto douplatnenie daňového bonusu bude možné výlučne cez daňové priznanie.

Ak daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávateľ priznal vyšší nárok na daňový bonus ako mu vznikne po prepočítaní nároku na daňový bonus na dieťa po skončení zdaňovacieho obdobia, nepríde o už priznaný daňový bonus.

Oslobodenie nepeňažného plnenia pre lekárov

V záujme podpory budúcich lekárov sa prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu poslancov do legislatívy premietla úprava ustanovenia týkajúca sa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Od dane bude oslobodené aj nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vo forme dopravy a ubytovania v súvislosti s jeho vyžadovaným sústavným vzdelávaním.

Preventívna reštrukturalizácia

V súvislosti s prijatým zákonom o riešení hroziaceho úpadku v preventívnom konaní prostredníctvom súboru reštrukturalizačných opatrení, sa zavádzajú ustanovenia o daňovej tvorbe opravných položiek k pohľadávkam a odpise pohľadávok v prípade preventívnej reštrukturalizácie.

Daňová uznateľnosť technických rezerv v poisťovníctve

Z dôvodu prijatia nového medzinárodného štandardu finančného vykazovania (IFRS 17), poisťovne už nebudú vykazovať technické rezervy ako budúce očakávané odhadované záväzky, ale vykážu záväzky z poistných zmlúv priebežne počas trvania poistnej zmluvy na základe diskontovania cash-flow na súčasnú hodnotu.

Registrácia na daň z príjmov z úradnej moci

Upravuje sa spôsob registrácie daňovníkov na daň z príjmov. Správca dane bude registrovať daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov zapísaných do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Z iných registrov ako je obchodný register a živnostenský register bude správca dane registrovať daňovníkov na daň z príjmov na základe oznámenia, ktoré bude zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram