Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nezabudnite do konca septembra aktualizovať a potvrdiť údaje v obchodnom registri

10 júna 2022
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V októbri minulého roka vstúpila do účinnosti novela, ktorá zmenila niekoľko ustanovení Obchodného zákonníka, ako aj zákona o obchodnom registri. Medzi tieto zmeny patria aj niektoré registračné povinnosti, ktoré podnikateľom vznikli.

V článku pribudla aktualizácia k 10. 6. nižšie.

Organizačné zložky

Zriaďovatelia podnikov a organizačných zložiek majú povinnosť do 30. septembra 2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri.

Túto povinnosť teda máte aj v prípade, ak sú údaje o podniku alebo organizačnej zložke zapísané v obchodnom registri aktuálne.

K návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje v obchodnom registri, nie je potrebné priložiť žiadne listiny, ktoré by tieto údaje preukazovali. Tento návrh nepodlieha ani poplatkovej povinnosti. Ak v stanovenej lehote údaje nepotvrdíte, registrový súd podnik alebo organizačnú zložku z obchodného registra vymaže.

V prípade, že uvažujete nad ukončením činnosti organizačnej zložky, neodporúčame vám spoliehať sa na vyššie spomínaný výmaz. Súd totiž nemá stanovenú lehotu, v akej organizačnú zložku vymaže.

Štatutári

Je už známym pravidlom, že obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu konať, nie je účinné voči tretím osobám ani v prípade, keď bolo zverejnené. Od účinnosti novely však platí, že ak ide o podnikateľa, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, obmedzenie štatutárneho orgánu konať v mene právnickej osoby sa do obchodného registra nezapisuje.

Pokiaľ teda takéto obmedzenie v obchodnom registri zapísané máte, je potrebné ho vymazať, a to najneskôr do 30. septembra 2021. V prípade, že tak v stanovenej lehote nespravíte, registrový súd vám môže udeliť pokutu do výšky 3 310,- EUR.

Spoločníci

Kým pred účinnosťou novely postačovalo pri spoločníkoch spoločnosti uviesť v prípade fyzických osôb len ich meno, priezvisko a trvalý pobyt a v prípade právnických osôb len názov spoločnosti a jej sídlo, po novom sa tento zoznam údajov rozširuje, a to za účelom presnejšej identifikácie týchto osôb.

Pri fyzických osobách sa už vyžaduje aj dátum narodenia a rodné číslo, ak bolo pridelené, a pri právnických osobách zas ich IČO.

Existujúce spoločnosti sú povinné tieto údaje doplniť najneskôr do 30. septembra 2022, pričom po 30. septembri 2021 tak musíte spraviť v rámci akéhokoľvek prvého zmenového konaniav opačnom prípade bude podanie odmietnuté a súd vás vyzve na doplnenie návrhu.

Aj v tomto prípade platí, že ak si danú povinnosť v stanovenej lehote nesplníte, registrový súd vám môže udeliť pokutu do výšky 3 310,- EUR.

Aktualizované: 10.6.2022

Do 31.05.2022 registrové súdy dopĺňali údaje o spoločníkoch a štatutároch obchodných spoločností automatizovane. V prípade, že spoločnosti do tohto termínu neprišlo potvrdenie o tomto doplnení, súdy ho nevedeli vykonať z im dostupných databáz. Či sú údaje o vašej spoločnosti vedené na súde kompletné, si viete jednoducho overiť priamo na stránke obchodného registra www.orsr.sk, kde sa pri údajoch o zapísaných osobách zobrazuje ikona zelenej fajky alebo červeného krížika. V prípade červeného krížika teda platí, že údaje nebolo možné doplniť, preto tak musíte urobiť z vlastnej iniciatívy, a to najneskôr do 30.09.2022. Toto konanie nepodlieha súdnemu poplatku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti hrozí spoločnosti pokuta až do výšky 3 310 EUR.

Ak potrebujete predmetné údaje do obchodného registra doplniť, neváhajte sa obrátiť na našich advokátov z advokátskej kancelárie Accace Legal SK, s. r. o., ktorí vám s tým radi pomôžu. Kontaktovať nás môžete na adrese: .

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram