Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy | News Flash

6 decembra 2018

Dňa 05.12.2018 bol v zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnený zákon č. 343/2018 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorý nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia v Zbierke zákonov.

Stiahnuť PDF

Čo sa mení?

Do Občianskeho zákonníka sa vkladá nové ustanovenie § 54a, podľa ktorého premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať, ani ho platne zabezpečiť. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel.

Touto úpravou nie je dotknuté ust. § 151j ods. 2 Občianskeho zákonníka, umožňujúce veriteľovi pohľadávky zabezpečenej záložným právom, ktorá nie je riadne a včas splnená, aby sa uspokojil alebo domáhal sa uspokojenia zo zálohu, aj keď je pohľadávka už premlčaná. Konania, ktorých predmetom je pohľadávka vzniknutá zo spotrebiteľskej zmluvy, začaté pred účinnosťou tohto zákona sa na základe prechodného ustanovenia dokončí podľa doterajších predpisov.

Čo to znamená?

Po uplynutí premlčacej doby nebude možné právo zo spotrebiteľskej zmluvy vymáhať ani platne zabezpečiť. Vymáhaním sa v tomto prípade rozumie súdne konanie, exekučné konanie a rozhodcovské konanie. Zabezpečením sa rozumejú formy zabezpečenia upravené v Občianskom zákonníku, najmä zmluvná pokuta, ručenie, dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov, záložná zmluva. Zmena obsahu premlčaného práva, jeho nahradenie novým právom alebo obnovenie jeho vymáhateľnosti napr. formou uznania dlhu na základe právneho úkonu dlžníka bude možná iba v prípade vedomosti dlžníka o premlčaní práva zo spotrebiteľskej zmluvy.

Čo je spotrebiteľská zmluva?

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva, bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Dodávateľom je každá osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľskou zmluvou je teda napr. kúpna zmluva, ktorou fyzická osoba kupuje potraviny v obchode.

Čo je premlčanie?

Občiansky zákonník upravuje, že právo (napr. pohľadávka) sa premlčí, pokiaľ sa nevykonalo v dobe uvedenej v Občianskom zákonníku. Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať. Premlčujú sa všetky majetkové práva, s výnimkou vlastníckeho práva. Všeobecná premlčacia doba podľa Občianskeho zákonníka je trojročná a plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Podstatou premlčania je na jednej strane ochrana dlžníka, ktorý sa môže účinne brániť vymáhaniu splnenia svojich povinností po určitom časovom odstupe a na druhej strane stimulácia aktívneho prístupu veriteľa k uplatňovaniu jeho práv.

Naša advokátska kancelária Accace Legal, o.z. pre Vás poskytne komplexné právne služby súvisiace s uplatňovaním Vašich práv mimosúdnou aj súdnou cestou, vrátane právnych služieb súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram