Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

ESD rozsudok: Právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe, kde predávajúci je predmetom konkurzného konania

18 októbra 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V tomto vydaní našich News Flash sa dozviete o prípade, ktorý sa týka práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (DPH)  zaplatenej na vstupe, keď predávajúci je v konkurze.

Európsky súdny dvor (ESD) sa v rozsudku C-227/21 z 15. septembra 2022 zaoberal otázkou, či sa má nadobúdateľovi konkurznej podstaty odmietnuť právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe z dôvodu, že predávajúci, ktorý bol v tom čase v konkurznom konaní, následne neodviedol DPH do štátneho rozpočtu z predaja konkurznej podstaty.

Stiahnuť PDF

Litovský daňový úrad zamietol nárok na odpočítanie DPH

Rozsudok sa týka litovskej banky UAB, ktorá poskytla úver tretej osobe (ďalej len „predávajúca“) na rozvoj nehnuteľností a s cieľom zabezpečiť riadne plnenie tejto zmluvy predávajúca v banke zriadila zmluvné hypotekárne záložné právo na nehnuteľnosť.

Následne sa predávajúca dostala do finančných ťažkostí a bola nútená založenú nehnuteľnosť odpredať v konkurze banke UAB. Nakoľko v konkurznom konaní nikto o predmetnú nehnuteľnosť neprejavil záujem, v zmysle litovského občianskeho poriadku, bola nehnuteľnosť odkúpená za vyvolávaciu cenu bankou UAB.

Predávajúca v zmysle tejto transakcie vystavila faktúru s DPH, ktorú banka UAB prijala a celú sumu vrátene DPH zaplatila, zaplatenú DPH si následne prostredníctvom daňového priznania odpočítala, kdežto predávajúca predmetnú faktúru riadne vykázala v DPH priznaní, avšak DPH na výstupe nikdy do štátneho rozpočtu neodviedla.

Právny rámec EÚ a predchádzanie daňovým podvodom

Ako z povahy transakcie vyplýva, jedná sa o veľmi rizikovú transakciu, keďže predávajúcim je osoba vo finančných ťažkostiach, a pri ktorej nastáva dôvodná obava, že DPH, ktorú príjme ako protihodnotu za predaj konkurznej podstaty sa možno domnievať, že do štátneho rozpočtu nebude odvedená.

V tejto súvislosti dávame do pozornosti Smernicu 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, kde v článku 193 je uvedené „DPH platí každá zdaniteľná osoba, ktorá uskutočňuje zdaniteľné dodanie tovaru alebo zdaniteľné poskytovanie služieb okrem prípadov, keď daň platí iná osoba v prípadoch uvedených v článkoch 194 až 199 a článku 202.“

Článok 199 ods. 1 písm. g) tejto Smernice hovorí, že: „Členské štáty môžu stanoviť, že osobou povinnou platiť DPH je zdaniteľná osoba, ktorej bola vykonaná ktorákoľvek z týchto dodávok: dodanie nehnuteľného majetku, ktorý bol predaný dlžníkom uznaným súdom v konaní o nútenom predaji.“

Ako vypláva zo Smernice, cieľom pri takýchto transakciách je preniesť daňovú povinnosť na kupujúceho, resp. nadobúdateľa konkurznej podstaty, aby sa minimalizovali potenciálne problémy s neodvedením DPH do štátnych rozpočtov.

V tejto súvislosti je potrebná zdôrazniť, že zákonodarcovia v Litve sa rozhodli túto výnimku do svojich daňových predpisov nepreniesť, nevedno z akého dôvodu.

Aplikácia na slovenský zákon o dani z pridanej hodnoty

Slovenskí zákonodarcovia sa vyššie spomenutú výnimku rozhodli premietnuť do slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty, a to konkrétne do § 69 ods. 12 písm. e), ktorý hovorí o tom, že „Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky; pri zabezpečovacom prevode práva je príjemcom plnenia platiteľ, ktorého pohľadávka bola zabezpečená, a platiteľ, ktorý nadobudol predmet záruky.“

V prípade, že by obdobná situácia nastala v podmienkach Slovenskej republiky, predmetné ustanovenie zabezpečuje, že predávajúci konkurznej podstaty prenáša daňovú povinnosť (tzv. mechanizmus reverse charge) na nadobúdateľa konkurznej podstaty, ktorý predmetné nadobudnutie samozdaní, a zároveň si aj odpočíta predmetnú DPH vo svojom daňovom priznaní k DPH, čím je zachovaná aj neutralita systému DPH.

Zároveň nedochádza k prípadnému úniku na DPH, čo je jedným z cieľov samotnej Smernice a takisto aj daňových orgánov v rámci celého Európskeho spoločenstva.

Ak vás zaujíma aj ďalší prípad, kedy ESD rozhodol o oslobodení od platby DPH, prečítajte si náš článok o finančných službách poskytovaných na základe subparticipačnej dohody.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram