Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

ESD rozsudok: Oslobodenie od DPH pri finančných službách na základe subparticipačnej dohody

17 októbra 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

 aktuálnom vydaní našich News Flash by sme vám radi priblížili prípad, ktorý sa týka uplatnenia oslobodenia od DPH pri finančných službách, o ktorom rozhodoval Európsky súdny dvor (ESD) v nedávnom období.

V rozsudku C-250/21 zo 6. októbra 2022 sa ESD zaoberal otázkou, či je možné považovať služby poskytované Fondom O na základe tzv. subparticipačnej dohody s bankou, prípadne iným investičným fondom, za činnosti spočívajúce v poskytovaní úverov, ktoré sú v súlade s článkom 135 EÚ Smernice o DPH oslobodené od dane (§ 38 Zákona o DPH).

Stiahnuť PDF

Okolnosti prípadu

Rozsudok sa týka Fondu O (subparticipant), ktorý plánoval uzatvárať dohody s bankami alebo inými investičnými fondmi (pôvodca). Na základe tejto dohody sa pôvodca zaviazal previesť na subparticipanta všetky výnosy z pohľadávok za zmluvne dohodnutú finančnú čiastku (vyššiu ako bola samotná hodnota pohľadávok). Príjmy z pohľadávky zostali zahrnuté v aktívach pôvodcu. Rozdiel medzi finančnou čiastkou vyplatenou pôvodcovi a sumou, ktorú počas trvania dohody získal subparticipant, predstavoval jeho odmenu. Mechanizmus subparticipácie tak plní funkciu úverového nástroja a funkciu krytia rizika.

Fond O požiadal poľského ministra financií o záväzné daňové stanovisko, s cieľom potvrdiť oslobodenie od DPH pre poskytované služby buď ako poskytovanie úverov, alebo finančných záruk. Ministerstvo financií oslobodenie odmietlo s argumentami, že dohodu nemožno považovať za zmluvu o úvere, kvôli určitým osobitostiam, ako:

  • umiestnenie pohľadávky v aktívach pôvodcu,
  • presné špecifikovanie zdroja finančných prostriedkov pre subparticipanta,
  • subparticipant nemá nárok na vyplatenie zostávajúcej dlžnej sumy v prípade likvidácie dlžníka.

Túto službu nemožno považovať za poskytovanie finančných záruk, pretože nie je poskytnuté žiadne zabezpečenie v prospech pôvodcu.

Prípad sa následne dostal až na súd, ktorý mal za to, že táto dohoda síce predstavuje finančnú službu, ktorej cieľom je získať finančné prostriedky, má však určité osobitosti, ktoré ju odlišujú od zmluvy o úvere. To, či tieto osobitosti bránia tomu, aby sa na účely DPH kvalifikovali dohody ako zmluvy o úvere, sa vnútroštátny súd opýtal ESD položením prejudiciálnej otázky.

Poskytovanie úveru a oslobodenie od DPH

ESD už viackrát vo svojej judikatúre zdôraznil, že oslobodenia od dane predstavujú výnimky zo všeobecnej zásady, podľa ktorej sa DPH vyberá z každého poskytnutia služieb, ktoré uskutoční zdaniteľná osoba za protihodnotu. Zároveň uviedol, že v súvislosti s článkom 135 ods. 1 písm. b) Smernice o DPH podstata poskytovania úverov spočíva najmä v poskytnutí kapitálu za odplatu. Hoci je táto odmena zabezpečená prostredníctvom zaplatenia úrokov, iné formy protihodnoty nemôžu brániť tomu, aby sa určitá činnosť považovala za „poskytovanie úveru“.

Pri službách poskytovaných na základe subparticipačnej dohody dochádza k poskytnutiu kapitálu pôvodcovi subparticipantom za odmenu, ktorú tvorí rozdiel medzi predpokladanou hodnotou výnosov z pohľadávok a výškou finančnej čiastky vyplatenej subparticipantom.

Keďže pohľadávky neprechádzajú na subparticipanta, ale zostávajú zahrnuté v aktívach pôvodcu, subparticipant nemôže proti nemu podať žalobu v prípade, že dlžník neplní záväzky z dotknutých pohľadávok. Subparticipat je tak vystavený prípadným stratám a znáša tak úverové riziko, čo charakterizuje transakciu spočívajúcu v poskytovaní úveru.

Skutočnosť, že neexistujú záruky poskytnuté v prospech subparticipanta nie je podľa ESD rozhodujúca na účel kvalifikácie predmetnej dohody ako transakcie spočívajúcej v poskytovaní úveru. Opatrenia na zmiernenie úverového rizika, ako sú obvykle poskytované záruky, alebo iné formy zabezpečení, sa môžu líšiť v závislosti od typu financovania. Tieto opatrenia však nie sú rozhodujúce pre takúto kvalifikáciu, pretože záleží len na kombinácii dvoch prvkov, a to poskytnutia kapitálu a zaplatenia odmeny.

Rozhodnutie ESD o službách poskytovaných subparticipiantom

ESD v danom prípade rozhodol, že pod pojem poskytovanie úveru oslobodeného od DPH spadajú aj služby poskytované subparticipantom na základe dohody, ktoré spočívajú v poskytnutí finančnej čiastky pôvodcovi za prevod výnosov z pohľadávok špecifikovaných v tejto dohode, ktoré zostanú zahrnuté v aktívach pôvodcu.  

Prečítajte si tiež o tom, ako si obhájiť právo na odpočítanie DPH v prípade daňovej kontroly aj vo vašom podniku.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram