Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Daňová kontrola a obhájenie práva na odpočítanie DPH

16 augusta 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Dokážete uniesť dôkazné bremeno v procese daňovej kontroly? Daňová kontrola na DPH sa môže dotknúť každého podnikateľa, bez rozdielu či ide o veľké nadnárodné korporácie s rôznorodými lokálnymi aj cezhraničnými transakciami alebo malé a stredné podniky, ktoré dodávajú jeden druh tovaru alebo poskytujú štandardné služby.

Daňová kontrola môže znepríjemniť „život“ aj poctivým podnikateľom, ktorých podnikanie je plne v súlade so zákonom. A to jednoducho tým, že uskutočnené transakcie nevedia dostatočne preukázať alebo si vybrali nesprávneho obchodného partnera. Dôkazné bremeno je na strane daňovníka, preto by podnikateľ mal pri každej transakcii pamätať, že dôkazy o jej reálnom uskutočnení je potrebné uchovávať, nakoľko môžu byť v budúcnosti potrebné. Štandardné obdobie, počas ktorého môže daňová kontrola preverovať daňovníka v DPH oblasti je takmer 6 rokov. To predstavuje pomerne dlhé obdobie s ohľadom na fluktuáciu zamestnancov, zmeny procesov, fyzické uchovávanie dokumentov a pod.

Stiahnuť PDF

Právo na odpočet DPH

Častokrát sa môžu práve menšie a stredné podniky, ktoré nemajú až tak detailne rozpracované interné a kontrolné procesy dostať do problematických situácií, napr.:

v súvislosti s nedostatočným overením obchodného partnera

alebo nedostatočnou podpornou dokumentáciou.

Ako Súdny dvor EÚ niekoľko krát zdôraznil vo svojej judikatúre, právo zdaniteľných osôb odpočítať od DPH na výstupe, DPH už zaplatenú na vstupe z tovarov, ktoré nadobudli, alebo služieb, ktoré prijali, predstavuje základnú zásadu spoločného systému DPH a právo na odpočítanie dane je neoddeliteľnou súčasťou mechanizmu DPH, ktoré v zásade nemôže byť obmedzené.

Zásada neutrality

Táto zásada neutrality vyžaduje, aby odpočítanie DPH bolo priznané, ak sú splnené hmotnoprávne požiadavky. V praxi to znamená preukázať, že:

dodanie tovaru alebo služby sa uskutočnilo tak, ako je deklarované na faktúre, ktorú má daňovník k dispozícií,

naozaj pri tomto dodaní vznikla daňová povinnosť,

a rovnako že daňovník ako kupujúci využil nakúpené tovary a služby na svoje zdaniteľné plnenia.

Sankcia v podobe absolútneho odmietnutia práva na odpočítanie DPH je neprimeraná, ak nedošlo k podvodu.

Proces daňovej kontroly

Ideálny scenár daňovej kontroly nastáva vtedy, keď:

 • obe zúčastnené strany (odberateľ aj jeho dodávateľ) komunikujú so správcom dane, potvrdia reálne uskutočnenie transakcie,
 • dodávateľ vie relevantnými dôkazmi preukázať skutočné obstaranie tovaru alebo služby tak, ako je deklarované na faktúre,
 • a v neposlednom rade vie daňovník preukázať fakt, že tento vstup následne využil pre svoje zdaniteľné plnenia na výstupe.

Tým pádom sú pochybnosti správcu dane odstránené a daňová kontrola končí bez nálezu.

Kedy nemusí priznať správca dane nárok na odpočet DPH?

Problém nastáva, keď sa predmetom daňovej kontroly stanú transakcie, pri ktorých si dodávateľ nesplní svoje povinnosti. Napr. nepodá daňové priznanie a kontrolný výkaz alebo neodvedie daň, a následne sa stane nekontaktným.

Ide o situácie, kedy dodávateľ:

 • nevykáže predmetné dodanie,
 • vykáže ho v nižšej sume,
 • nekomunikuje so správcom dane aby toto konanie vysvetlil, čím fakticky vzbudí pochybnosti u správcu dane o reálnej existencii tejto dodávky a zároveň výrazne sťaží pozíciu odberateľa pri jeho obhajobe práva na odpočítane DPH na vstupe.

V takýchto prípadoch, ktorých v praxi pribúda stále viac, má správca dane snahu nepriznať nárok na odpočet DPH odberateľovi, namiesto toho aby vymáhal nezaplatenú daň od dodávateľa. Najčastejšie pritom správca dane argumentuje tým, že reálne dodanie tovaru alebo služby sa vôbec neuskutočnilo, alebo že sa neuskutočnilo spôsobom deklarovaným dodávateľom na faktúre.

Dôkazné bremeno v daňovom konaní

Aby sa daňovník vyhol neuznaniu nároku na odpočet DPH, daňovník musí uniesť dôkazné bremeno a dostatočne preukázať, že tovary alebo služby skutočne prijal tak, ako je deklarované na faktúre a využil ich na svoje zdaniteľné plnenia na výstupe. To však zvyčajne býva problematické kvôli dôkaznej núdzi na strane odberateľa. Odberatelia často predložia iba faktúry, čím správcu dane neuspokoja a iné dôkazy preukazujúce predmetné dodanie nemajú k dispozícií.

Je preto dôležité, aby každý odberateľ pristupoval k tejto problematike s náležitou starostlivosťou a dbal na to, aby mal k dispozícií aj ďalšie dôkazy, ako napr.:

podpísané dodacie listy a preberacie protokoly,

doklady o preprave, výkaze prác, objednávky, zmluvy,

emailovú komunikáciu s dodávateľom,

záznam z dochádzkového systému pokiaľ služba je dodávaná v priestoroch odberateľa a pod.

Častokrát na strane tohto nekontaktného dodávateľa alebo na skoršom stupni obchodného reťazca skutočne došlo k podvodu na DPH, no táto skutočnosť samotná, resp. iná pochybnosť o dodávateľovi a subdodávateľoch na skoršom stupni nemôže viesť k zamietnutiu nároku na odpočet DPH.

Správca dane však vo svojich rozhodnutiach o neuznaní nároku na odpočet DPH často spochybňuje práve vierohodnosť dodávateľa vyplývajúcu z jeho:

 • nekontaktnosti,
 • nedostatočného materiálneho
 • či personálneho vybavenia a pod.

Ak sa však preukáže, že medzi odberateľom a jeho dodávateľom skutočne došlo k dodaniu tovaru alebo služby, nemožno zamietnuť nárok na odpočet DPH iba na základe toho, že správcovi dane sa z ekonomického hľadiska táto transakcia javí ako neracionálna, alebo že dodávateľ alebo niektorí zo subdodávateľov na skoršom stupni reťazca si nesplnil svoje daňové povinnosti. Správa dane má v takomto prípade povinnosť na základe všetkých okolností a zistení preukázať, že predmetný odberateľ vedel alebo mohol vedieť, že sa zúčastňuje transakcie, ktorá je poznačená podvodom. Až keď sa toto náležite preukáže, odpočet dane mu nemá byť priznaný.

Ako sa môže podnikateľ vyhnúť zamietnutiu nároku na odpočet DPH?

Úlohou podnikateľa uplatňujúceho si nárok na odpočet DPH je v tejto situácií preukázať, že k výberu svojich dodávateľov pristupuje s náležitou starostlivosťou a obozretnosťou.

To môže napríklad znamenať, že:

 • komunikuje a uzatvára zmluvy iba s osobami na to oprávnenými,
 • preveruje si obchodných partnerov vo verejne dostupných registroch,
 • uisťuje sa, že daný dodávateľ je schopný dodať tovar alebo službu tak, ako bola objednaná a pod.

Overovanie svojich obchodných partnerov, ako aj získavanie a uchovávanie dôkazov o reálnom uskutočnení dodania je nepochybne časovo aj administratívne náročne, no podnikatelia by tieto skutočnosti rozhodne nemali podceňovať. Môžu sa tak vyhnúť časovo náročnému dokazovaniu v priebehu daňovej kontroly a v neposlednom rade aj finančným dôsledkom, ktoré môžu byť pre malých podnikateľov až likvidačné.

Ak máte záujem o nastavenie kontrolných procesov na mieru vašej spoločnosti, aby vás prípadná budúca daňová kontrola nezaskočila nepripravených, radi vám ponúkneme naše poradenské služby. Naše skúsenosti v oblasti daňových kontrol vám pomôžu zistiť a odhaliť slabé stránky vašich procesov a naše konkrétne návrhy vám pomôžu znížiť riziko negatívneho nálezu v procese daňovej kontroly. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na slovakia@accace.com.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
pencildatabaseenvelopemap-markerdownloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram