Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Kurzarbeit: Aké sú podmienky na získanie podpory?

14 apríla 2022
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Od 1. marca 2022 platí na Slovensku zákon o podpore v čase skrátenej práce, ktorý má slúžiť na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľov na mzdy zamestnancov v prípade, kedy im v dôsledku vonkajších faktorov nemôžu prideľovať prácu. Aké sú podmienky na získanie podpory a kto sa o ňu môže uchádzať?

Čo je to čas skrátenej práce?

Ako hovorí aj názov zákona, podporu poskytuje štát v prípade, ak je činnosť zamestnávateľa dočasne obmedzená vplyvom vonkajších faktorov, ktoré nemôže ovplyvniť ani im predísť a ktoré majú zároveň negatívny dopad na prideľovanie práce jeho zamestnancom. Zjednodušene povedané, sú to okolnosti, ktoré nútia spoločnosti ponechať zamestnancov doma z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa.

Takýmito okolnosťami sa rozumie najmä mimoriadna situácia, prípadne núdzový alebo výnimočný stav vyhlásený štátom. Zákon však zároveň uvádza, že vonkajším faktorom nie je vojna ani vojnový stav, sezónnosť vykonávania práce alebo plánovaná odstávka.

Kedy môže zamestnávateľ požiadať o podporu?

Zákon stanovuje základné podmienky, ktoré musia byť splnené tak na strane zamestnávateľa, ako aj na strane zamestnanca na to, aby sa zamestnávateľ mohol uchádzať o podporu.

Zamestnávateľ:

 • nemôže prideľovať prácu aspoň tretine svojich zamestnancov v rozsahu najmenej 10% ustanoveného týždenného pracovného času,
 • podpísal so zástupcami zamestnancov alebo s dotknutými zamestnancami dohodu, ktorá ho oprávňuje požiadať o podporu, alebo získal súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce v prípade, ak s ním zástupcovia zamestnancov, resp. zamestnanci dohodu odmietli podpísať,
 • nemôže zamestnanca preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce,
 • na daného zamestnanca nepoberá iný príspevok na rovnaké náklady,
 • v období dvoch rokov pred podaním žiadosti neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
 • odviedol poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania tejto povinnosti, najmenej 24 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti,
 • podal žiadosť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý podporu žiada.

Zamestnanec:

 • pre zamestnávateľa pracoval aspoň 1 mesiac pred podaním žiadosti,
 • pracuje na podklade pracovnej zmluvy (nie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) a nie je vo výpovednej dobe,
 • má vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok,
 • má vyčerpaný kladný účet konta pracovného času.

Je podpora obmedzená?

Áno. Podpora je obmedzená jednak výškou a jednak obdobím, počas ktorého je poskytovaná.

Podpora sa poskytuje vo výške 60% priemerného hodinového zárobku zamestnanca dosiahnutého v mesiaci, za ktorý sa žiada, maximálne však vo výške 7,8138 eura na hodinu.

Zamestnávateľ môže požiadať o poskytnutie podpory len za 6 mesiacov počas 2 rokov. V prípade, že budú vonkajšie okolnosti pretrvávať dlhšie, vláda môže toto obdobie predĺžiť.

Ako má zamestnávateľ podať žiadosť ?

Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom elektronickej schránky zriadenej na portáli slovensko.sk a podpísať ju kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ako dlho potrvá, kým bude žiadosť schválená?

Príslušný úrad preskúma podanú žiadosť a v prípade splnenia všetkých náležitostí v lehote 10 dní rozhodne o jej schválení, inak vyzve žiadateľa na jej doplnenie. V prípade, ak jej vyhovie, podporu vyplatí bez toho, aby o tom vyhotovil písomné rozhodnutie. Ak ju zamietne, informuje o tom žiadateľa písomne.

Ak bude žiadosť schválená, plynú z toho nejaké povinnosti?

Áno. Zamestnávateľ je v zmysle súvisiaceho ustanovenia Zákonníka práce povinný poskytovať zamestnancom za čas skrátenej práce náhradu mzdy vo výške najmenej 80% ich priemerného zárobku. V prípade, že zamestnávateľ uzavrel so zástupcami zamestnancov dohodu, v ktorej vymedzil vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré nemôže zamestnancom prideľovať prácu, v dôsledku čoho im patrí náhrada mzdy najmenej vo výške 60% ich priemerného zárobku, táto dohoda sa v období, za ktoré zamestnávateľ žiada o podporu v čase skrátenej práce, nebude uplatňovať.

Okrem toho je zamestnávateľ povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola podpora poskytnutá. To neplatí pre prípady, kedy je pracovný pomer ukončený z iniciatívy zamestnanca.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram