Späť k newsroom
Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Aké sú podmienky pre získanie dotácie na nájomné v 2. vlne? | News Flash

8 decembra 2020
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

AKTUALIZÁCIA: Dňa 16.12.2020 boli zverejnené na stránke ministerstva hospodárstva nové informácie k možnosti podávania žiadosti o dotáciu na nájomné za 2. vlnu pandémie koronavírusu. V zmysle týchto informácií je možné žiadosti podávať od 16.12.2020 do 31.03.2021. Okrem podmienok, ktoré sme spomínali v predchádzajúcom článku sa nič nemení.

Národná rada Slovenskej republiky schválila 1.12.2020 novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa menia podmienky získania dotácie na nájomné za 2. vlnu pandémie koronavírusu.

Stiahnuť PDF

Zmeny na základe novely

Z predmetnej novely vyplýva pár zmien doteraz platných podmienok na uchádzanie sa o tento typ štátnej pomoci:

  • nájomná zmluva musí byť účinná najneskôr od 01.08.2020 (doposiaľ platil termín 01.02.2020),
  • nebude sa prihliadať na zmeny nájomnej zmluvy, ktoré boli dojednané po 31.08.2020 (doposiaľ platil termín 12.02.2020),
  • pribudol nový dôvod „sťaženého užívania“ predmetu nájmu, a to ak bolo jeho užívanie podstatne obmedzené v dôsledku obmedzenia slobody pohybu a pobytu kvôli nariadenému zákazu vychádzania.

Kľúčový dátum 1.4.2021

Významnejšiu zmenu predstavuje termín 1.4.2021. Kým doposiaľ platilo, že nájomca začne uhrádzať dlžné nájomné za obdobie sťaženého užívania (bez ohľadu na skutočnosť, či sa dohodli na zľave z nájomného alebo nie) od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončí mimoriadna situácia, v zmysle tejto novely bude nájomca povinný začať uhrádzať celé dlžné nájomné za toto obdobie najneskôr od 1.4.2021. Naďalej platí, že počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak toto právo nebolo v zmluve dohodnuté pred 1.8.2020.

Vyššie uvedené nové podmienky sa však budú týkať len sťaženého užívania predmetu nájmu počas druhej vlny pandémie.

Zmena termínu splatnosti dlžného nájomného nemá vplyv na dohody týkajúce sa neuhradeného nájomného za obdobie sťaženého užívania, na ktoré bola poskytnutá dotácia pred 1.12.2020. Tak isto sa táto zmena netýka ani prípadov neuhradeného nájomného za obdobie sťaženého užívania v prvej vlne, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného pred 1.12.2020.

Takéto prípady sa budú spravovať predtým platným znením zákona, teda nájomca bude mať aj naďalej možnosť dlžné nájomné za obdobie do 1.12.2020 zaplatiť v najviac 48 mesačných splátkach splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením koronavírusu.

Zakladanie spoločností na Slovensku v roku 2024
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram