Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zmeny v oblasti sociálneho zabezpečenia v prípade výkonu telepráce od 1. júla 2023

22 júna 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uzatvorilo mnohostrannú Rámcovú dohodu týkajúcu sa aplikácie článku 16 Nariadenia (ES) č. 883/2004 v prípade cezhraničnej telepráce.

Na základe tejto dohody bolo stanovené výnimky z uplatniteľnej legislatívy podľa čl. 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004, ktoré budú udeľované osobám – zamestnancom signatárskeho štátu v prípade, ak pôjde o výkon telepráce v mieste bydliska zamestnanca v rozsahu menej ako 50 % pracovného času, a teda bude zachovaná príslušnosť k právnym predpisom v štáte sídla alebo miesta podnikania zamestnávateľa druhého signatárskeho štátu. Aj vo vzťahu k Rakúsku, s ktorým bola Rámcová dohoda podpísaná s účinnosťou od 1. júna 2023, sa bude uplatňovať mnohostranná Rámcová dohoda.

Stiahnuť PDF

Multilateriálna Rámcová dohoda

Rámcovú dohodu k 7. júnu 2023 podpísali niektoré krajiny v rámci EÚ, ako napr. Nemecko, Rakúsko, Slovenská republika, Česko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Fínsko a Nórsko. Je predpoklad, že tento zoznam nie je konečný, a že k nej pribudnú ďalšie krajiny EÚ. Rámcová dohoda pre uvedené krajiny je účinná od 1. júla 2023.

Rámcová dohoda sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí:

  • majú bydlisko v jednom signatárskom štáte,
  • sú zamestnaní jedným alebo viacerými podnikmi alebo zamestnávateľmi, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania len v jednom signatárskom štáte,
  • pre tohto zamestnávateľa vykonávajú prácu tak v štáte, v ktorom sa nachádzajú jeho priestory alebo miesto podnikania, kde sa obvykle vykonáva tá istá práca, ako aj v štáte bydliska (telepráca),
  • vykonávajú prácu prostredníctvom informačných technológií, aby zostalo zachované spojenie zamestnanca s pracovným prostredím zamestnávateľa,
  • vykonávajú podstatnú časť práce v štáte bydliska v rozsahu 25 % a menej ako 50 % celkového pracovného času.

Rámcová dohoda sa nevzťahuje na:

  • zamestnancov, ktorí obvykle vykonávajú inú činnosť ako cezhraničnú prácu na diaľku (teleprácu) v štáte bydliska,
  • zamestnancov, ktorí obvykle vykonávajú ďalšiu závislú činnosť v inom štáte ako je Slovensko a štát sídla zamestnávateľa,
  • samostatne zárobkovo činné osoby.

Udelenie výnimky

V zmysle rámcovej dohody môže zamestnanec, ktorý splnil vyššie uvedené podmienky požiadať spolu so svojím zamestnávateľom o udelenie výnimky podľa článku 16 ods. 1 nariadenia č. 883/2004. V prípade zamestnávateľa so sídlom na území Slovenskej republiky je potrebné podať na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. O uplatňovanie slovenskej legislatívy v danom prípade možno žiadať maximálne na dobu 3 rokov, s možnosťou opätovného podania novej žiadosti.

Nižšie uvádzame ilustratívny príklad bežnej situácie zamestnanca, ktorého zamestnávatelia by mali zbystriť pozornosť.

Príklad

Pán Peter je programátor. Pracuje na Slovensku a Rakúsku pre spoločnosť so sídlom na Slovensku. Žije v Rakúsku, odkiaľ vykonáva prácu na diaľku (teleprácu) pre slovenského zamestnávateľa v rozsahu 2 dní v týždni (40%) a zvyšné 3 dni vykonáva prácu z kancelárie zamestnávateľa na Slovensku (60%).

Keďže má bydlisko v Rakúsku a spĺňa požiadavku, že podstatná časť výkonu činnosti (viac ako 25% a menej ako 50%) je vykonávaná v Rakúsku, vzťahujú sa na ňu rakúske právne predpisy sociálneho zabezpečenia. V prípade, ak si však pán Peter želá podliehať slovenským právnym predpisom sociálneho zabezpečenia, môže v zmysle rámcovej dohody požiadať o výnimku podľa čl. 16 ods. 1 nariadenia č. 883/2004. V takom prípade podá žiadosť na štruktúrovanom tlačive na adresu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyššie uvedený príklad slúži len na diskusiu. Keďže ide o nové pravidlá a v každej krajine EÚ/EHP sa môžu vyskytnúť rozdiely v ich uplatniteľnosti, vždy je potrebné posúdiť každý prípad osobitne. Ak situácia zamestnanca nespadá do rozsahu pôsobnosti mnohostrannej Rámcovej dohody, existuje celý rad ďalších riešení, ktoré možno ďalej preskúmať.

V prípade, že zamestnávate zamestnancov s takouto cezhraničnou situáciou, radi vám poskytneme poradenstvo pri určení príslušnej legislatívy na účely sociálneho zabezpečenia.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram