Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Najdôležitejšie zmeny v IFRS a IAS v roku 2023

16 januára 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

IFRS a IAS sú medzinárodné štandardy finančného vykazovania, ktorými sa musia spoločnosti riadiť pri príprave a zverejňovaní účtovných závierok. Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala niekoľko nových úprav a dodatkov, ktoré sa týkajú IAS1, IAS8, IAS12 a IFRS 17.

V tomto článku vám preto prinášame sumár najdôležitejších zmien, ktoré sú platné od 1.1.2023.

Stiahnuť PDF

Zmeny v IAS1 a IFRS Praktický výkaz 2

IASB vydala nové dodatky k zverejňovaniu účtovných zásad.

Cieľom je pomôcť pri rozhodovaní o tom, ktoré účtovné zásady zverejniť, aby sa užívateľom poskytli užitočnejšie informácie.

Spoločnosti sú povinné zverejniť informácie týkajúce sa vecných, resp. významných účtovných zásad na rozdiel od signifikantných účtovných zásad.

Okrem toho bol poskytnutý návod na uplatňovanie konceptu významnosti pri rozhodovaní o zverejnení účtovných zásad (IFRS Praktický výkaz 2 obsahuje konkrétne príklady).

Spoločnosti by mali prehodnotiť alebo zmeniť svoje účtovné zásady, aby zabezpečili súlad s aktualizovaným štandardom.

Zmeny v IAS 8: Účtovné zásady, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

Rada tiež vydala úpravy k IAS 8, ktoré majú pomôcť pri rozlišovaní medzi zmenami v účtovných zásadách a zmenami v účtovných odhadoch.

Bola zavedená nová definícia účtovných odhadov, kde účtovné odhady sú „peňažné sumy v účtovnej závierke, ktoré sú predmetom neistoty pri oceňovaní“. Zmena účtovného odhadu vyplývajúca z nových informácií/vývojov nie je klasifikovaná ako oprava chyby. Dopad zmeny vstupného údaju alebo oceňovacej metódy použitej pri tvorbe odhadu sú zmeny v účtovných odhadoch, ak nevyplývajú z opravy chýb predchádzajúceho obdobia.

Zmeny v účtovných odhadoch sa aplikujú len na transakcie v bežnom a budúcom období, neaplikujú sa spätne.

IAS 12: Dodatky k odloženej dani týkajúcej sa majetku a záväzkov z jednej transakcie

Cieľom je objasniť, ako účtovať odloženú daň z transakcií, akými sú lízingy. Navrhované zmeny by mali znížiť rôznorodosť v účtovníctve.

Zmeny zahŕňajú dodatočnú podmienku, v ktorej neplatí výnimka z prvotného vykázania. Dočasný rozdiel vznikajúci pri prvotnom vykázaní majetku (záväzku) nepodlieha prvotnému oslobodeniu, ak transakcia viedla k vzniku rovnakých zdaniteľných a odpočítateľných dočasných rozdielov.

Spoločnosti s významnými zostatkami aktív s právom na používanie, záväzkami z prenájmu, záväzkami z vyradenia z prevádzky, a pod. sú značne ovplyvnené, pretože dodatočná odložená daň musí byť vykázaná.

IFRS 17: Dodatky k poistným zmluvám

Nový štandard, ktorý nahrádza IFRS 4.

Vzťahuje sa na všetky typy poistných zmlúv bez ohľadu na to, aký typ spoločnosti ich vystavuje.

Cieľom je pomôcť spoločnostiam s implementáciou štandardu, ktorý by mal zvýšiť transparentnosť a znížiť rôznorodosť účtovníctva.

Nie ste si istý, či sa vzťahujú tieto povinnosti aj na vašu spoločnosť? Prečítajte si viac v našom článku o tom, ktoré spoločnosti musia pripraviť účtovnú závierku podľa IFRS.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
apartmentpushpinmap-markerdownloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-rightcheckmark-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram