Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Rizikové daňové subjekty a inštitút ručenia za daň

19 októbra 2023

Vedeli ste, že za určitých okolností môže aj od vás, ako od odberateľa, požadovať správca dane úhradu dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorú neodviedol váš dodávateľ?

Predstavte si, že ste svojmu dodávateľovi zaplatili cenu za dodaný tovar alebo službu vrátane DPH, no teraz od vás navyše požaduje úhradu DPH aj správca dane. Využitím inštitútu ručenia za daň totiž môže správca dane požadovať úhradu DPH aj od odberateľa.

Stiahnuť PDF

Čo je inštitút ručenia za daň

Princíp ručenia za daň spočíva v tom, že platiteľ, ktorému je alebo má byť dodaný tovar, alebo služba v tuzemsku, ručí za daň z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre, ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň, a súčasne platiteľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo, na základe dostatočných dôvodov, vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená.

Zákon bližšie definuje aj určité domnienky, kedy sa má za to, že platiteľ vedel, alebo vedieť mal, alebo vedieť mohol, že daň nebude zaplatená.

Dostatočným dôvodom na to, že platiteľ vedieť mal alebo vedieť mohol, že daň nebude zaplatená, je skutočnosť, že:

a) protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka,

b) v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom / členom štatutárneho orgánu / spoločníkom, štatutárny orgán / člen štatutárneho orgánu alebo spoločník platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu,

c) protihodnota za plnenie bola zaplatená na iný účet ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov oznámených správcovi dane.

Zoznam rizikových daňových subjektov

V tejto súvislosti by sme chceli poukázať aj na dobre známy zoznam platiteľov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH. Upozorňujeme, že na rozdiel od minulosti, sa v súčasnej dobe samotné zverejnenie platiteľa v zozname tzv. rizikových daňových subjektov nepovažuje za domnienku, že odberateľ mal a mohol vedieť, že DPH nebude týmto subjektom uhradená. Takéto zverejnenie nie je možné považovať za dôvod na uplatnenie inštitútu ručenia za daň v prípade, že daň skutočne nebude zaplatená.

Dá sa riziko ručenia za daň eliminovať?

V praxi sa však môže ľahko stať, že sa podnikateľ vystaví riziku ručenia za daň, a to jednoducho tým, že neskontroluje bankový účet dodávateľa, na ktorý uhrádza platbu.

Od 1.1.2022 sa na webe Finančnej správy SR zverejňuje a pravidelne aktualizuje zoznam oznámených bankových účtov platiteľov DPH. V tejto súvislosti došlo k rozšíreniu okruhu situácií, v ktorých môže správca dane vyžadovať od odberateľa zaplatenie dane za dodávateľa, t.j. aplikovať spomenuté ručenie za daň a to práve o vyššie uvedený bod c).

Aby podnikatelia eliminovali riziko v súvislosti s ručením za daň, je nevyhnutné, aby dôkladne kontrolovali, či uhrádzajú faktúru na oznámený bankový účet dodávateľa, a aby mali dôkaz, že úhrada bola skutočne poukázaná na takýto účet.

Pokiaľ by mal odberateľ na základe dostatočných dôvodov pochybnosti, že dodávateľ daň nezaplatí a chce sa vyhnúť ručeniu za daň, zákon umožňuje, aby predmetnú DPH uhradil priamo správcovi dane a využil tzv. split payment. To znamená, že odoberateľ uhradí dodávateľovi na jeho podnikateľský účet len základ dane a DPH uhradí na jeho účet vedený u správcu dane. Za týmto účelom je na webe Finančnej správy SR zverejnený aj zoznam týchto účtov.

Dôležitosť aktívneho využívania informačných zoznamov

Chceli by sme apelovať na podnikateľov, aby aktívne využívali aj ostatné informačné zoznamy zverejnené na stránke Finančnej správy SR, nakoľko ich úloha nie je iba čisto informačná alebo štatistická, ale môžu byť zdrojom cenných informácií o jednotlivých daňových subjektoch. S pomocou týchto zoznamov môže podnikateľ vyhodnotiť, či sa jeho obchodný partner dá považovať za dôveryhodného, a či s ním vstúpi do prípadnej spolupráce.

V praxi to býva častá otázka správcu dane počas daňovej kontroly, kedy zisťuje, ako si spoločnosť preverovala svojich obchodných partnerov. Je tiež možné využiť ďalšie dostupné zoznamy a preveriť, či sa daný subjekt nachádza v zozname daňových dlžníkov alebo akú daňovú povinnosť (nadmerný odpočet DPH) vykazuje. Pokiaľ vieme, že nám dodávateľ dodal tovar alebo službu a aj napriek tomu vykáže za predmetné obdobie nulovú daňovú povinnosť alebo nulový nadmerný odpočet, môže to byť znamením, že účelovo koná v rozpore so zákonom a vyhýba sa plateniu daní.

Každý platiteľ by mal v prípade potreby vedieť preukázať, že si svojich obchodných partnerov dôkladne preveruje a pristupuje k nim s náležitou starostlivosťou a to, okrem iného, aj prostredníctvom verejne dostupných informačných zoznamov.

Ak máte záujem o nastavenie procesov pre kontrolu bankových účtov na mieru vašej spoločnosti, aby vás prípadná budúca povinnosť ručenia za daň nezaskočila nepripravených, radi vám poskytneme naše služby. Naši skúsení poradcovia vám pomôžu zistiť a odhaliť slabé stránky vašich procesov. Prostredníctvom konkrétnych návrhov vám pomôžeme nastaviť interné procesy tak, aby ste eliminovali chybovosť a časovú náročnosť. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na .

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram