Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nové povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb od 1.1.2024

10 novembra 2023

Od 1. januára 2024 sa novelou zákona o dani z pridanej hodnoty zaviedli nové oznamovacie povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb viesť záznamy o platbách, ktoré spracúvajú a o ich príjemcoch a ich zasielanie do centrálneho elektronického systému informácií o platbách („CESOP“).

Získané informácie umožnia používať údaje o platbách a identifikovať predajcov v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH v elektronickom obchode.

Špecifické oznamovacie povinnosti si vyžadujú čas na vývoj a úpravu informačných systémov, cez ktoré sa bude realizovať predkladanie, prijímanie a transmisia údajov. V praxi bude systém fungovať tak, že poskytovatelia platobných služieb budú uchovávať relevantné údaje a po prekonaní prahovej hodnoty (25 cezhraničných platieb a viac u jedného príjemcu za kalendárny štvrťrok), predložia požadované údaje prostredníctvom vzorového elektronického formulára (jednotného pre celú EU) finančnej správe v lehote najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, ku ktorému sa informácie vzťahujú.

Stiahnuť PDF

Nižšie vám prinášame prehľad informácií týkajúcich sa novej oznamovacej povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb s účinnosťou od 1. januára 2024.

Základné podmienky vzniku oznamovacej povinnosti

 • oznamujúci subjekt musí byť poskytovateľom platobných služieb1),
 • oznamujúci subjekt musí poskytovať platobné služby,
 • oznamujúci subjekt sa musí podieľať na spracovaní platby medzi poskytovateľom platby a príjemcom platby, keď sa poskytovateľ platby nachádza v členskom štáte („ČŠ“) a príjemca platby sa nachádza v inom ČŠ, na treťom území alebo v tretej krajine.

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na poskytovateľov platobných služieb, ktorí poskytujú platobné služby v EÚ. Oznamovacej povinnosť do systému CESOP však nepodliehajú automaticky všetci poskytovatelia platobných služieb, ale rozsah oznamovacej povinnosti sa obmedzuje len na tieto 4 kategórie poskytovateľov platobných služieb:

 • úverové inštitúcie, medzi ktoré patria napr. plne licencované banky usadené v Európe, ako aj európske pobočky úverových inštitúcií, ktoré majú ústredie mimo EÚ a ktoré poskytujú platobné služby;
 • inštitúcie elektronických peňazí, medzi ktoré patria všetci poskytovatelia platobných služieb poskytujúci platobné služby prostredníctvom elektronických peňazí, napr. poskytovatelia elektronických peňaženiek a poskytovatelia elektronických poukazov/kariet;
 • platobné inštitúcie – ide o zvyšnú kategóriu, ktorá môže zahŕňať všetky spoločnosti poskytujúce platobné služby, ktoré nespĺňajú podmienky žiadnej z ostatných kategórií uvedených v druhej smernici o platobných službách. Môžu sem patriť spoločnosti, ktoré poskytujú platobné služby ako vydávanie kreditných/debetných kariet, prijímanie platobných transakcií, spracovanie platieb, iniciovanie platieb, platformy, ktoré poskytujú platobné služby a konajú v mene poskytoveľa platby aj príjemcu platby atď.;
 • poštové žírové inštitúcie, ktoré poskytujú platobné služby.

Online platformy a trhoviská, ktoré majú v držbe finančné prostriedky v mene svojich klientov, sa musia tiež zaregistrovať ako poskytovatelia platobných služieb (buď ako platobná inštitúcia, alebo v inej kategórii v závislosti od služby, ktorú poskytujú) a budú podliehať oznamovacej povinnosti.

Aké druhy a platobných služieb podliehajú oznamovacej povinnosti do systému CESOP?

Oznamovacej povinnosti poliehajú len cezhraničné platby od poskytoveľa platby nachádzajúceho sa v ČŠ, určené príjemcovi nachádzajúcemu sa v inom ČŠ, na treťom území alebo v tretej krajine. Pričom opačne, platby od poskytovateľa platby, ktorý sa nenachádza v ČŠ, určené príjemcovi platby ČŠ, oznamovacej povinnosti nepodliehajú.

Musí ísť tiež o takú platbu, ktorá zodpovedá prevodu finančných prostriedkov od poskytovateľa platby k príjemcovi platby. Ďalej sa rozsah oznamovacej povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb obmedzuje na tieto služby:

 • vykonávanie platobných transakcií a prevodov finančných prostriedkov na platobných účtoch,
 • vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovým rámcom,
 • vydávanie platobných nástrojov a prijímanie platobných transakcií,
 • poukazovanie peňazí.

Na druhej strane poskytovatelia platobných služieb, ktorí poskytujú služby spojené napr. s vedením platobného účtu, vkladom a výberom hotovosti, platobnými iniciačnými službami a poskytovaním služieb informovania o účte nepodliehajú tejto oznamovacej povinnosti. Dôvodom je, že buď sa služby netýkajú platobných transakcií alebo ich už oznámil niekto iný. Ďalej oznamovacej povinnosti nepodliehajú ani poukazy v papierovej forme, platby v hotovosti, šeky a spôsoby platby s obmedzeným použitím.

Súčasne sa sleduje presiahnutie limitu 25 cezhraničných platieb voči tomu istému príjemcovi platby za kalendárny štvrtok. Základným pravidlom pre splnenie podmienky počtu platieb je, že počet cezhraničných platieb príjemcovi platby by sa mal vypočítať pomocou identifikátorov (IBAN alebo BIC) podľa jednotlivých spôsobov platby. Ak napríklad počas kalendárneho štvrťroka príjemca platby spĺňa tieto podmienky u niektorého poskytovateľa platobných služieb, daný poskytovateľ platobných služieb musí zahrnúť tohto príjemcu platby do svojho ohlasovania. Ak sa však stane, že počas nasledujúceho kalendárneho štvrťroka ten istý poskytovateľ platobných služieb nevykoná viac ako 25 cezhraničných platieb tomuto príjemcovi platby, potom ich nesmie zahrnúť do svojho ohlasovania. Platby z obdobia, v ktorom neboli splnené všetky podmienky, sa nikdy nesmú ohlasovať.

Aby sa neohlasoval veľký počet platieb, stanovilo sa dodatočné pravidlo, ktorým sa od poskytovateľov platobných služieb vyžaduje, aby agregovali platby vykonané s viacerými identifikátormi, ak vedia, že tieto identifikátory sa v skutočnosti vzťahujú na toho istého príjemcu platby.

Monitorovanie vzniku oznamovacej povinnosti

Poskytovatelia platobných služieb musia monitorovať vznik oznamovacej povinnosti podľa kritérií uvedených vyššie a pre tieto účely majú povinnosť viesť dostatočne podrobné záznamy o príjemcoch platieb a o platbách v súvislosti s platobnými službami, ktoré poskytujú za každý kalendárny štvrťrok.

Aby bolo možné určiť, či ide o cezhraničnú platbu, záznamy o platbách by mali obsahovať najmä tieto informácie:

 • IBAN platobného účtu poskytovateľa platby/príjemcu platby alebo akýkoľvek iný identifikátor, ktorý jednoznačne identifikuje poskytovateľa platby/príjemcu platby a uvedie jeho miesto, alebo ak nie sú takéto identifikátory,
 • kód BIC alebo akýkoľvek iný obchodný identifikačný kód, ktorý jednoznačne identifikuje poskytovateľa platobných služieb konajúceho v mene poskytovateľa platby/príjemcu platby,
 • meno a priezvisko príjemcu platby alebo obchodné meno alebo názov príjemcu platby,
 • adresu príjemcu platby, ak je k dispozícii,
 • identifikačné číslo pre daň alebo národné daňové číslo príjemcu platby, ak je k dispozícii,
 • údaje o všetkých cezhraničných platbách (tzn. dátum a čas platby, suma a mena platby, ČŠ pôvodu platby, akákoľvek informácia, ktorá identifikuje platbu a informácia o platbe vykonanej v priestoroch dodávateľa tovaru alebo služby, ak má o nej poskytovateľ platobných služieb vedomosť),
 • údaje o vrátených platbách vzťahujúcich sa k cezhraničným platbách (tzn. dátum a čas vrátenia, suma a mena vrátenej platby, ČŠ určenia vrátenej platby a druh indentifikátorov).

V praxi poskytovateľ platobných služieb poskytovateľ platby nebude musieť viesť záznamy o príjemcoch platieb, ak sa aspoň jeden z poskytovateľov platobných služieb príjemcu platby nachádza v ČŠ, ako vyplýva z BIC tohto poskytovateľa platobných služieb alebo iného obchodného identifikátora. Poskytovateľ platobných služieb poskytovateľa platby bude musieť viesť a zároveň ohlasovať údaje len vtedy, keď v ČŠ nie sú žiadni poskytovatelia platobných služieb príjemcu platby.

Harmonogram pre ohlasovanie a zasielanie údajov do CESOP

Počnúc januárom 2024 sa od poskytovateľov platobných služieb bude vyžadovať, aby údaje zasielali prostredníctvom vzorového elektronického formulára finančnej správe najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, na ktorý sa údaje vzťahujú.

Obdobia ohlasovania pre poskytovateľov platobných služieb:

 • obdobie (január – marec): 30. apríl
 • obdobie (apríl – jún): 31. júl
 • obdobie (júl – september): 31. október
 • obdobie (október – december): 31. január

Lehota na oznámenie údajov je do 10. dňa druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia ohlasovania, ktoré je potrebné zaslať do systému CESOP.

Lehoty na zaslanie údajov do systému CESOP:

 • obdobie (január – marec): 10. máj
 • obdobie (apríl – jún): 10. august
 • obdobie (júl – september): 10. november
 • obdobie (október – december): 10. február

V prípade otázok týkajúcich sa novej oznamovacej povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb, nás prosím neváhajte kontaktovať.

1) V zmysle Zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a zmene a doplnení niektorých zákonov sa za poskytovateľa platobných služieb rozumie a) banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má v bankovom povolení uvedené aj poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie, b) inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí, c) poštový podnik, ak je podľa osobitného zákona oprávnený poskytovať platobné služby, d) platobná inštitúcia podľa § 63, zahraničná platobná inštitúcia alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie, e) Národná banka Slovenska alebo Európska centrálna banka, ak nekonajú ako menový orgán alebo ak nejde o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb, a ak poskytujú platobné služby okrem § 38 ods. 3 až 6 a § 44b až 44f, f) Štátna pokladnica, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, miestne orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky, ak sú podľa osobitného zákona oprávnené poskytovať platobné služby a ak nejde o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb, g) poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu podľa § 79a, h) poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte podľa § 79b.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram