Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Country by country reporting – oznamovacia povinnosť nadnárodných skupín s výnosmi nad 750 mil. EUR | News Flash

14 marca 2024
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V rámci boja proti daňovým únikom a v súvislosti s výmenou informácií podľa implementovanej EÚ Smernice DAC4 sa na nadnárodné skupiny podnikov s konsolidovanými výnosmi za skupinu minimálne 750 mil. EUR vzťahujú pravidlá tzv. „country by country reporting“ (CbCR). Príslušné pravidlá platia v SR už niekoľko rokov.

Súčasťou predmetných pravidiel sú oznamovacie povinnosti v oblasti daní pre subjekty, ktoré sú členmi takejto nadnárodnej skupiny podnikov. Informáciu o tzv. oznamujúcom subjekte (subjekt, ktorý za skupinu podáva správu podľa jednotlivých krajín), prípadne o jeho zmene, je povinný každý člen nadnárodnej skupiny poskytnúť  v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov.

Povinnosť oznámiť oznamujúci subjekt nevzniká členom skupiny opakovane, t.j. v prípade, že oznamujúci subjekt už spoločnosť oznámila v minulosti, bude nové oznámenie podávať iba v prípade zmeny oznamujúceho subjektu alebo identifikačných údajov tohto subjektu, resp. skupiny.

Stiahnuť PDF

Cieľ pravidiel pre CbCR

Pravidlá pre CbCR sú nástrojom pre daňové správy na odhaľovanie rizík transferového oceňovania, iných rizík týkajúcich sa narúšania základu dane a presunu ziskov a na účely ekonomických a štatistických analýz.

Na koho sa CbCR pravidlá vzťahujú?

Pravidlá pre CbCR sa vzťahujú na nadnárodné skupiny podnikov s konsolidovanými výnosmi za skupinu aspoň 750 mil. EUR a ukladajú im povinnosť každoročne podávať správcovi dane „správu podľa jednotlivých štátov“. Predmetom tejto správy podľa predpísaného vzoru sú súhrnné informácie o výnosoch, zisku alebo strate pred zdanením, zaplatenej dani z príjmov, splatnej dani z príjmov, zapísanom základnom imaní, nerozdelenom zisku, počte zamestnancov, hmotnom majetku inom než peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, a to za každý štát rezidencie na daňové účely, v ktorom nadnárodná skupina podnikov pôsobí, vrátane zoznamu jednotlivých základných subjektov nadnárodnej skupiny podnikov (t.j. členov) a charakteru hlavnej ekonomickej činnosti základného subjektu. Predmetné správy sú predmetom automatickej výmeny medzi štátmi, v ktorých sa nachádzajú jednotlivé podniky – členovia nadnárodnej skupiny.

Ktorý člen nadnárodnej skupiny podáva správu podľa jednotlivých štátov, t.j. je oznamujúcim subjektom?

Za určitých podmienok pravidlá umožňujú prenesenie povinnosti podávať správu podľa jednotlivých štátov z materskej spoločnosti na náhradný materský subjekt. Pravidlá tiež definujú výnimky z povinnosti podávať správu materskou spoločnosťou, keď povinnosť vzniká základnému subjektu, t.j. podniku v nadnárodnej skupine podnikov, ktorý nie je materskou spoločnosťou.

Subjekt, ktorý podáva správu podľa jednotlivých štátov (oznamujúci subjekt), podáva správu v štáte svojej daňovej rezidencie. V SR sa existuje minimálny počet takýchto subjektov.

Oznámenie oznamujúceho subjektu

Súčasťou pravidiel pre CbCR je aj oznamovacia povinnosť o identifikácii oznamujúceho subjektu, ktorý má povinnosť predkladať správu podľa jednotlivých štátov.

Táto oznamovacia povinnosť sa v SR týka každého slovenského člena nadnárodnej skupiny podnikov s konsolidovanými výnosmi za skupinu min. 750 mil. EUR.

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na zahraničné subjekty majúce v SR organizačnú zložku. V predmetnom oznámení spoločnosť uvádza, či je hlavným materským subjektom, náhradným materským subjektom alebo základným subjektom, ktorý podáva správu podľa jednotlivých štátov. Ak nie je žiadnym z takýchto subjektov, oznámi Finančnému riaditeľstvu SR obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo oznamujúceho subjektu, vrátane štátu, v ktorom je oznamujúci subjekt rezidentom na daňové účely, a to najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.

Pre účely tohto oznámenia je ustanovený osobitný formulár.

Zánik alebo zmena oznamujúceho subjektu

Oznamovacia povinnosť týkajúca sa členov nadnárodných skupín, ktoré majú povinnosť identifikovať oznamujúce subjekty, sa neplní opakovane, ak nedôjde k žiadnym zmenám.

Nové oznámenie je potrebné podať v prípade, ak dôjde k zmene identifikačných údajov oznamujúceho subjektu (názov, adresa, názov skupiny a pod.) alebo celkovej zmene oznamujúceho subjektu za danú skupinu.

Lehota na podanie nového oznámenia zostáva rovnaká, t.j. v lehote na podanie daňového priznania.

V rovnakej lehote je potrebné nahlásiť aj prípadný zánik oznamovacej povinnosti, ak hodnota konsolidovaných výnosov nadnárodnej skupiny poklesne pod prahovú hodnotu 750 mil. EUR, a to prostredníctvom Všeobecného formulára k správe daní.

Sankcie

Za nepodanie správy podľa jednotlivých štátov môže daňový úrad uložiť pokutu až do výšky 10 000 eur. Za neoznámenie oznamujúceho subjektu môže byť uložená pokuta do výšky 3 000 eur.

Odporúčania

Za účelom plnenia oznamovacích povinností odporúčame každoročne preveriť s globálnym daňovým tímom skupiny, či nedošlo k zmenám v oznamujúcom subjekte, ktorý má povinnosť podávať správu podľa jednotlivých štátov.

Upozorňujeme aj na novú legislatívnu povinnosť týkajúcu sa nadnárodných skupín s konsolidovanými výnosmi viac ako 750 mil. EUR. Subjektom patriacim do takýchto skupín môže od roku 2024 vzniknúť povinnosť týkajúca sa výpočtu tzv. dorovnávanej dane a ďalších súvisiacich povinností. O týchto povinnostiach sme vás informovali v našom News Flash

Rovnako odporúčame venovať zvýšenú pozornosť problematike transferového oceňovania a zdokumentovaniu uplatňovaných transferových cien v transakciách so závislými osobami. V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosť náš aktuálny eBook: Transferové oceňovanie v roku 2024.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram