Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Oprava odpočítanej DPH pri neuhradených záväzkoch od 1.1.2023 | News Flash

19 januára 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V decembri 2022 sme vás v našich News Flash informovali o novele Zákona o DPH, ktorá okrem iného od 1. januára 2023 prináša dôležitú zmenu pre platiteľov DPH, ktorí si odpočítali DPH na vstupe z prijatých plnení a zároveň za tieto plnenia nezaplatili svojim dodávateľom.

Keďže povinnosť vrátenia odpočítanej DPH predstavuje výrazné obmedzenie odpočítania DPH na vstupe oproti tomu, ako systém fungoval do decembra 2022, a môže pre tisíce platiteľov DPH znamenať dodatočný odvod DPH do štátneho rozpočtu už v DPH priznaní za január 2023, prinášame vám na túto tému zhrnutie najdôležitejších informácií.

Stiahnuť PDF

Povinnosť opravy odpočítanej DPH

Platiteľ DPH má v zmysle Zákona o DPH platného od 1. januára 2023 povinnosť vrátiť DPH, ktorú si odpočítal z prijatých plnení na základe dodávateľských faktúr vystavených so slovenskou DPH, ak od splatnosti záväzku uplynulo viac ako 100 dní. Túto povinnosť bude potrebné vykonať v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní od splatnosti záväzku.

Za účelom zabránenia retroaktivite, sa oprava odpočítanej DPH nebude aplikovať na staršie záväzky, pri ktorých 100 dní od lehoty splatnosti nastalo pred 1. januárom 2023. Vrátiť odpočítanú DPH na vstupe novelizovaný Zákon o DPH vyžaduje až pri neuhradených záväzkoch, pri ktorých dôjde k prekročeniu 100 dní od uplynutia dohodnutej lehoty splatnosti po 1. januári 2023 a zároveň tieto nebudú do konca januára 2023 uhradené.

V takejto situácii bude platiteľ DPH povinný v DPH priznaní za január 2023 opraviť odpočítanú DPH na vstupe v rozsahu neuhradeného záväzku, pri ktorom 100 dní od splatnosti uplynulo v januári 2023 .

Následná úhrada záväzku

Ak po tom, ako DPH platiteľ vrátil odpočítanú DPH do štátneho rozpočtu dôjde k čiastočnej alebo úplnej úhrade záväzku, DPH platiteľovi vznikne právo opraviť opravenú odpočítanú DPH na vstupe, t. j. dodatočne si DPH znova odpočítať. DPH platiteľ (odberateľ) si bude môcť dodatočne uplatniť odpočet DPH na vstupe v rozsahu v akom záväzok uhradil, a to v (i) zdaňovacom období úhrady za podmienky, že do lehoty na podanie daňového priznania neobdržal od dodávateľa doklad o oprave základu dane pri vzniku nevymožiteľnej pohľadávky, alebo (ii) v zdaňovacom období v ktorom obdržal opravný doklad od dodávateľa o oprave zníženého základu dane z dôvodu, že prijal platbu v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou.

Plnenia, na ktoré sa oprava odpočítanej DPH nevzťahuje

S ohľadom na systém fungovania DPH podotýkame, že oprava odpočítanej DPH sa nevzťahuje na záväzky po splatnosti, pri ktorých bol uplatnený prenos daňovej povinnosti na príjemcu (reverse-charge), t. j. príjemca plnenia bol zodpovedný za odvedenie DPH na výstupe.

Korešpondujúca úprava v novele Zákona o DPH u dodávateľov

Na záver by sme vám chceli dať do pozornosti skutočnosť, že keďže vyššie spomínanou úpravou dochádza k sprísneniu povinnosti vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr u odberateľa, zároveň sa novelou Zákona o DPH rozširuje  právo pre dodávateľa požadovať od štátu DPH z plnení, pri ktorých dodávateľ nedostal zaplatené.

Právo na vrátenie zaplatenej DPH na výstupe však dodávateľovi nastáva neskôr ako povinnosť odberateľa vrátiť odpočítanú DPH na vstupe, a síce po uplynutí 150 dní po splatnosti pohľadávky. Okrem toho musí platiteľ DPH – dodávateľ preukázať, že vykonal akýkoľvek úkon k vymoženiu pohľadávky, a pri pohľadávkach v hodnote vyššej ako 1 000 EUR (vrátane DPH) musí splniť ďalšie legislatívne podmienky stanovené v Zákone o DPH (exekučné konanie, žaloba na súde).

Pre viac informácií o práve dodávateľa na vrátanie odvedenej DPH si prečítajte v našom newsletteri, v ktorom sme informovali o zmenách v Zákone o DPH. V prípade bližšieho záujmu o túto problematiku nás neváhajte kontaktovať.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram