Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Legislatívne zmeny v oblasti DPH od roku 2023 a 2024

9 decembra 2022
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Dňa 6. decembra 2022 bola v parlamente schválená novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorá s účinnosťou od 1. januára 2023 prináša legislatívne zmeny týkajúce sa dočasného zníženia sadzby DPH pre gastro sektor, vleky, lanovky a akvaparky, opravy základu dane pri neuhradených záväzkoch, odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach, pri krádeži zákonom vymedzeného tovaru a registrácie pre DPH po prekročení obratu.

Stiahnuť PDF

Primárnym cieľom novely zákona o DPH bola oblasť nákupu tovarov a služieb prostredníctvom  e-shopov alebo digitálnych platforiem, ktoré zažívajú aktuálne veľký rozmach. Táto legislatívna úprava bude účinná až od roku 2024.

Aby legislatívne zmeny nadobudli účinnosť, musia byť ešte podpísané prezidentkou SR a zverejnené v Zbierke zákonov SR. Nižšie vám prinášame prehľad najpodstatnejších zmien.

Dočasné zníženie DPH pre gastro sektor, vleky, lanovky a akvaparky

Znížená sadzba DPH z 20% na 10% sa uplatní na obdobie od 1.1.2023 do 31.3.2023 na prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu, na vstupné do umelých kúpalísk a na reštauračné a stravovacie služby.

Oznamovacia povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb

Transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2020/284 sa s účinnosťou od 1.1.2024 zavádza oznamovacia povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb za účelom boja proti daňovým podvodom v oblasti cezhraničného elektronického obchodu, ako aj na kontrolu správnosti výšky priznanej dane.

Tuzemskí poskytovatelia platobných služieb budú povinní jednak viesť za každý kalendárny štvrťrok záznamy o príjemcoch platieb a o cezhraničných platbách v súvislosti s platobnými službami, ktoré poskytujú, a zároveň tieto záznamy následne sprístupniť Finančnému riaditeľstvu SR.

Tieto záznamy sa následne každým členským štátom budú zasielať do centrálneho európskeho systému o platbách (tzv. CESOP), kde sa potom podrobia krížovej kontrole a vyhodnotia.

Oprava odpočítanej dane pri neuhradení záväzku

Odberateľ (platiteľ DPH) je povinný vrátiť odpočítanú DPH z nakúpených tovarov a služieb, v cene ktorých bola uplatnená DPH, ak úplne alebo sčasti nezaplatil dodávateľovi do 100 dní od splatnosti záväzku (namiesto pôvodných 90 dní). Lehota na vrátenie dane odpočítanej DPH z neuhradeného záväzku sa tak predlžuje o 10 dní.

Ak odberateľ neprijme opravný doklad od dodávateľa do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaca, v ktorom mu bol odoslaný, má sa za to, že tento doklad prijal v posledný deň tohto nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Oprava základu dane v prípade nevymožiteľných pohľadávok

Pre účely definície nevymožiteľnej pohľadávky sa ruší možnosť požiadať o opravu pri nevymožiteľnej pohľadávke s nízkou hodnotou 300 EUR, ktorá bola 12 mesiacov po splatnosti. Namiesto toho bude dodávateľ sledovať, či pohľadávka je po splatnosti viac ako 150 dní.

Po splnení časového testu sa sleduje ďalej, či:

  • pohľadávka je do 1 000 EUR – pre posúdenie pohľadávky ako nevymožiteľnej, dodávateľ bude musieť preukázať, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeroval k získaniu úhrady pohľadávky;
  • pohľadávka je nad 1 000 EUR – dodávateľ bude musieť preukázať, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde alebo je pohľadávka vymáhaná v exekučnom konaní.

V nadväznosti na vyššie uvedené, sa pohľadávka stane nevymožiteľnou podľa nového pravidla, ak moment splnenia časového testu 150 dní po splatnosti pohľadávky nastane po 1.1.2023. Ak moment splnenia časového testu 150 dní po splatnosti pohľadávky na stane do konca roka 2022, budú sa na ňu vzťahovať pôvodné pravidlá účinné k 31.12.2022.

Do ustanovenia sa dopĺňajú tiež podmienky, za ktorých musí dodávateľ vrátiť vyžiadanú DPH, tzn. vykonať opravu zníženého základu dane, a to ak nastanú taxatívne vymedzené skutočnosti – platiteľ vezme celkom alebo sčasti späť žalobu, dôjde k zastaveniu súdneho konania z dôvodu na strane dodávateľa alebo súd úplne alebo sčasti neprizná dodávateľovi uplatňovaný nárok.

Vrátenie odpočítanej DPH pri krádeži

V prípade, ak platiteľovi dane bol odcudzený majetok kúpený na iný účel ako ďalší predaj s obstarávacou cenou 1 700 EUR a menej a s dobou použiteľnosti viac ako 1 rok, je povinný vrátiť pomernú časť odpočítanej DPH zodpovedajúcej zostatkovej cene, ako keby sa majetok odpisoval 4 roky.

Registrácia pre DPH po prekročení obratu

Tuzemské zdaniteľné osoby, ktoré vykonávajú len oslobodené činnosti, ako napr. finančné, poisťovacie služby, dodanie a prenájom nehnuteľností sa budú môcť dobrovoľne rozhodnúť, či sa budú po prekročení obratu 49 790 EUR z týchto činností registrovať pre účely DPH.

Ostatné zmeny v oblasti DPH

  • Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu pre Európsku komisiu, agentúru alebo orgán zriadený podľa práva Európskej únie v rámci plnenia úloh v súvislosti s pandémiou COVID-19.
  • Pre účely oslobodenia od dane pri dovoze sa zavádza definícia, čo sa považuje sa za malú zásielku tovaru neobchodného charakteru.
  • Lehota na zaplatenie dane pri nadobudnutí dopravného prostriedku z iného členského štátu, v prípadoch kedy osoba nemá pridelené základné číslo účtu bude do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o pridelení čísla účtu správcom dane.
  • Pri oneskorenej registrácii pre DPH už správca dane nebude povinný otvoriť daňovú kontrolu, ak výsledkom mimoriadneho daňového priznania k DPH je daňový preplatok. Správca dane bude mať možnosť vykonať za účelom preverenia údajov aj inými úkonmi správy daní napr. miestnym zisťovaním.

V prípade záujmu o bližšie informácie k niektorej z tém, nás neváhajte kontaktovať.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram