Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Novela Zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2022

18 novembra 2021
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Dňa 12.11.2021 bol v Zbierke zákonov zverejnený zákon č. 408/2021, ktorý novelizuje viaceré zákony z oblasti daňovej legislatívy. Nižšie vám prinášame stručný súhrn najvýznamnejších zmien v oblasti dane z príjmov s účinnosťou od 1.1.2022.

Stiahnuť PDF

Transferové oceňovanie – zníženie poplatku za odsúhlasenie použitia metódy ocenenia

Na základe súčasného znenia Zákona o dani z príjmov môže daňovník v prípade určovania transferovej ceny medzi dvoma kontrolovanými subjektami požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia metódy ocenenia. Okrem podmienok, ktoré musí predmetná žiadosť obsahovať, je v Zákone o dani z príjmov určený aj nemalý poplatok, za takéto odsúhlasenie správcom dane. Pre jednostranné odsúhlasenie použitej metódy ocenenia je to vo výške 10 000 EUR, a odsúhlasenie použitia metódy ocenenia na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia je správcom dane poskytnuté po úhrade poplatku vo výške 30 000 EUR.Od 1. 1. 2022 sa pre daňovníka, ktorý je v čase podania žiadosti na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaný za vysoko spoľahlivého, znižuje zákonná úhrada na polovicu. O indexe daňovej spoľahlivosti daňovníkov od 1. 1. 2022 sme Vás informovali podrobnejšie v našom News Flash.

Zníženú výšku úhrady za žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia pre vysoko spoľahlivých daňovníkov bude možné uplatniť až po prvom doručení oznámenia indexu o daňovej spravodlivosti.

Zavedenie odpočtu na investície s vyššou pridanou hodnotou

V Zákone o dani z príjmov sa zavádza nový dočasný nástroj vo forme dodatočného odpočtu nákladov vynaložených na investície. Cieľom nového ustanovenia je podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou (Priemysel 4.0). Takéto investície zahŕňajú výrobný a logistický systém skladajúci sa zo zariadení, strojov, prídavných zariadení, automatizačnej a komunikačnej techniky, vrátane počítačového programu (softvér) pre riadenie výrobných logistických procesov, s cieľom optimalizácie výrobného a logistického procesu.

Pre účely tohto nástroja sa do Zákona o dani z príjmov dopĺňa nová príloha č. 3a, ktorá obsahuje zoznam majetku, ktorý možno považovať za produktívnu investíciu, na ktorú možno využiť nástroj odpočtu na investície. Zároveň sa musí jednať o majetok zaradený do užívania v zdaňovacom období uplatnenia odpočtu, pričom môže ísť jednak o majetok nadobudnutý kúpou ako aj majetok vytvorený vlastnou činnosťou.

Spoločnosť si bude môcť znížiť základ dane o časť daňového odpisu z investovaného majetku, a to v závislosti od splnenia podmienok definovaných v Zákone o dani z príjmov až do výšky 55% z daňového odpisu.

Využitie inštitútu odpočtu na investície je podmienené vytvorením tzv. investičného plánu na 4 roky, počas ktorých sa bude investície realizovať, vedením evidencie investícií a evidencie daňových odpisov z investícií. Hodnota odpočtu je stanovená v % z daňového odpisu, pričom sa zvyšuje v závislosti od preinvestovanej sumy.

Vzhľadom na to, že sa jedná o dočasný inštitút, je možné ho využiť len na investičný plán, ktorý bude trvať v zdaňovacích obdobiach 2022 – 2025.

Celková hodnota investície musí byť vyššia ako sedemnásobok priemernej ročnej výšky investícií z posledných troch rokov a zároveň minimálne 1 milión EUR. Priemerná hodnota investície musí byť vyššia ako nula, t. j. nemôže sa jednať o daňovníkov, ktorý v posledných 3 zdaňovacích obdobiach neuskutočnili žiadne investície. Najvýhodnejšie % odpočtu z daňového odpisu (50% resp. 55%) možno uplatniť len pri rozsiahlych investíciách v celkovej hodnote vyššej ako 50 miliónov EUR.

Odpočet možno uplatňovať počas doby odpisovania majetku, avšak najviac 10 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Pri majetku, ktorý je predmetom odpočtu nemožno využiť pozastavenie daňových odpisov. Inštitút odpočtu nákladov na investície nemôže využiť spoločnosť v zdaňovacom období, ktoré je kratšie ako 12 mesiacov.

Odpočet výdavkov na investície môžu využiť aj podnikatelia, ktorí nevedú podvojné účtovníctvo, ale uplatňujú reálne výdavky a vedú daňovú evidenciu, ak bola investícia zaradená do obchodného majetku. Podmienkou však je, že sa nemôže jednať o novozaložených daňovníkov, daňovníci uplatňujúci odpočet nákladov na investície tak môžu urobiť najskôr v 4 zdaňovacom období od získania povolenia na podnikanie, čo platí tak pre právnické ako aj pre fyzické osoby.

Okrem vyššie uvedených obmedzení nemôže odpočítanie výdavok na investície využiť ani daňovník, ktorý je v likvidácii, konkurze, reštrukturalizácii, realizuje predaj alebo vklad podniku, predá alebo vyradí majetok, na ktorý uplatňuje odpočet pred uplynutím doby odpisovania, uplatňuje superodpočet na výskum a vývoj, alebo mu na investičný majetok bola poskytnutá dotácia z verejných zdrojov.

Zmeny v superodpočte na výskum a vývoj

Pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj sa znižuje daňové zvýhodnenie spočívajúce v odpočte nákladov na výskum a vývoj od základu dane, tzv. superodpočet. Daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja a spĺňa všetky podmienky definované legislatívou, si môže od 1. 1. 2022 dodatočne odpočítať od základu dane náklady súvisiace s projektom výskumu a vývoja vo výške 100%, namiesto značne výhodnejších 200%, ktoré boli v platnosti v rokoch 2020-2021.

V prípade spoločností, ktoré majú hospodársky rok sa nové pravidlá v Zákone o dani z príjmov uplatnia najskôr za zdaňovacie obdobie, ktoré začína po 1. 1. 2022.

Oneskorené podanie prehľadu zamestnávateľom bude bez pokuty

Legislatívnou úpravou sa umožní zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane a bol povinný podať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za svojich zamestnancov za uplynulý kalendárny mesiac aj oneskorenie. V prípade, že zamestnávateľ tento prehľad nepodal, správca dane bude akceptovať dodatočné splnenie tejto povinnosti v lehote najneskôr 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty na podanie prehľadu bez uloženia sankcie.

Toto ustanovenie sa prvýkrát uplatní na prehľad za december 2021, ktorý je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane povinný podať do 31. 1. 2022.

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov

Okrem vyššie spomenutých zmien zahrnutých v predmetnej novele Zákona o dani z príjmov by sme Vám radi dali do pozornosti aj novelu Zákonníka práce schválenú parlamentom dňa 26. 10. 2021, v rámci ktorej došlo aj k úprave zdaňovania príspevku na stravovanie poskytovaného zamestnancom.

Od 1. 1. 2022 dochádza k zjednoteniu daňového a odvodového režimu stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie. Do sumy 2,81 EUR, teda do 55 % aktuálnej základnej sumy stravného, bude po novom nezdanený gastrolístok aj finančný príspevok. Doposiaľ bol gastrolístok nezdanený celý.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram