Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Európska komisia navrhuje smernicu o DEBRA (daňové zvýhodnenie pre spoločnosti financované vlastným kapitálom)

1 júna 2022
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Európska komisia vydala 11. mája 2022 Návrh smernice, ktorou sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa zvýhodnenia financovania spoločností z vlastných zdrojov a obmedzenia odpočítateľnosti úrokov na účely dane z príjmov právnických osôb (DEBRA) (COM/2022/216 final). Tento návrh nadväzuje na Oznámenie o zdaňovaní podnikov v 21. storočí (COM(2021) 251 final), ktoré Európska komisia prijala 18. mája 2021 a o ktorom sme vás informovali v našom článku.

Stiahnuť PDF

Daňové systémy v EÚ umožňujú odpočítanie úrokov z úveru pri výpočte základu dane na účely dane z príjmov právnických osôb, zatiaľ čo náklady súvisiace s financovaním vlastným kapitálom, ako sú dividendy, sú väčšinou daňovo neuznateľné. Táto asymetria v daňovom zaobchádzaní je jedným z faktorov uprednostňujúcich dlhové financovanie pred financovaním vlastným kapitálom.

S cieľom koordinovaným spôsobom riešiť daňovo podmienenú zaujatosť medzi dlhovým kapitálom a vlastným kapitálom v Únii sa v tomto návrhu smernice ustanovujú pravidlá, ktoré za určitých podmienok zabezpečia odpočítateľnosť fiktívneho úroku zo zvýšenia vlastného imania na daňové účely a ktoré obmedzia daňovú uznateľnosť netto nákladov na prijaté úvery a pôžičky. Tieto pravidlá by sa mali vzťahovať na všetkých daňovníkov, ktorí podliehajú dani z príjmov právnických osôb v jednom alebo viacerých členských štátoch, s výnimkou finančných spoločností. Keďže malé a stredné podniky (MSP) zvyčajne čelia vyššej záťaži pri získavaní financovania, navrhuje sa poskytnúť MSP vyššiu fiktívnu  úrokovú sadzbu.Vzhľadom na rozdielne ciele tohto návrhu a smernice ATAD (z angl. Anti Tax Avoidance Directive, Smernica proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam) o obmedzení úrokov by sa obe pravidlá o obmedzení odpočítateľnosti úrokov mali uplatňovať súbežne.

Ak bude tento návrh prijatý ako smernica, mal by sa transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov do 31. decembra 2023 a nadobudnúť účinnosť 1. januára 2024.

Nižšie uvádzame stručné zhrnutie kľúčových informácií o dvoch opatreniach, na ktoré sa návrh vzťahuje.

Zvýhodnenie pre financovanie vlastným kapitálom

Podľa návrhu sa výška zvýhodnenia vypočíta vynásobením základu pre zvýhodnenie príslušnou NIR (z ang. Notional Interest Rate, fiktívna úroková miera).

Základ pre zvýhodnenie sa vypočíta ako rozdiel medzi úrovňou čistého vlastného imania ku koncu zdaňovacieho obdobia a úrovňou čistého vlastného imania ku koncu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Príslušná NIR má dve zložky: bezrizikovú úrokovú sadzbu a rizikovú prémiu.

Bezriziková úroková sadzba je bezriziková úroková sadzba pre splatnosť desať rokov, ako je ustanovené vo vykonávacích aktoch k článku 77e(2) Smernice 2009/138/ES, v ktorých sa uplatňuje nárok na odpočítanie na menu daňovníka. Riziková prémia je stanovená na 1 % (alebo 1,5 % pre MSP).

Zvýhodnenie pre vlastný kapitál je položka odpočítateľná počas 10 po sebe nasledujúcich zdaňovacích období od základu dane daňovníka pre účely dane z príjmov právnických osôb do výšky 30 % EBITDA daňovníka. Ak je odpočítateľná suma zvýhodnenia vyššia ako čistý zdaniteľný príjem daňovníka, daňovník si môže prebytok zvýhodnenia pre vlastný kapitál previesť do ďalších rokov bez časového obmedzenia. Daňovníci si tiež budú môcť previesť svoju nevyužitú sumu zvýhodnenia pre vlastný kapitál, ktorá presahuje 30% zdaniteľného príjmu počas maximálne 5 zdaňovacích období.

Ustanovenia proti zneužívaniu

Základ pre zvýhodnenie pre vlastný kapitál nezahŕňa sumu akéhokoľvek zvýšenie, ktoré je výsledkom:

  • poskytovania vnútroskupinových pôžičiek,
  • vnútroskupinových prevodov účastí alebo obchodnej činnosti ako nepretržitého pokračovania v činnosti, a
  • peňažného príspevku od osoby s daňovou rezidenciou v jurisdikcii, ktorá si nevymieňa informácie s členským štátom, v ktorom sa daňovník snaží odpočítať zvýhodnenie pre vlastný kapitál.

To však neplatí, ak daňovník dostatočne preukáže, že príslušná transakcia sa uskutočnila z opodstatnených obchodných dôvodov a nevedie k dvojitému odpočtu stanoveného zvýhodnenia pre vlastný kapitál.

Ďalšie opatrenia stanovujú špecifické podmienky na zvýšenie vlastného imania z nepeňažných vkladov a zameriavajú sa aj na preklasifikovanie starého kapitálu na nový kapitál.

Obmedzenie odpočtu úrokov

Návrhom sa tiež zavádza zníženie odpočítateľnosti úrokov z úverov o 15 %, aby sa lepšie zmiernil rozdiel medzi dlhovým financovaním a financovaním vlastným kapitálom. Konkrétne, toto proporcionálne obmedzenie obmedzí odpočítateľnosť úrokov na 85 % netto úrokových nákladov na pôžičky (t. j. zaplatené úroky mínus prijaté úroky).

Vzhľadom na to, že pravidlá obmedzenia úrokov sa už v EÚ uplatňujú podľa článku 4 ATAD, daňovník uplatní pravidlo článku 6 tohto návrhu ako prvý krok a potom vypočíta obmedzenie uplatniteľné v súlade s článkom 4 ATAD. Ak výsledkom uplatnenia pravidla ATAD bude nižšia odpočítateľná položka, daňovník bude mať nárok na prevedenie rozdielu do budúcnosti alebo spätné preúčtovanie rozdielu podľa článku 4 ATAD.

Napríklad, ak má spoločnosť A netto náklady na pôžičky 100 jednotiek, mala by:

  1. Najprv uplatniť článok 6 tohto návrhu smernice, ktorý obmedzuje odpočítateľnosť na 85% zo 100 = 85, čím sa stáva neodpočítateľná suma 15 jednotiek.
  2. Následne vypočítať sumu, ktorá by bola odpočítateľná podľa článku 4 ATAD. Ak je odpočítateľná položka nižšia, napr. 80 (a následne neodpočítateľná položka vyššia, t. j. 20), rozdiel v odpočítateľnosti, t. j. dodatočnú neodpočítateľnú sumu (t. j. 85-80 = 5) by previedla dopredu alebo dozadu v súlade s podmienkami článku 4 ods. ATAD, ako je transponované do vnútroštátneho práva.
Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram