Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Index daňovej spoľahlivosti – otázky a odpovede

3 augusta 2022

Na daňovníkov – podnikateľov, čaká najneskôr do konca septembra hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti od Finančnej správy SR. Prvé doručovanie hodnotení úž prebieha. Zverejnené by mali byť do konca septembra. Keďže je index verejný, informácie o daňových subjektoch sa budú poskytovať aj tretím stranám. Účinnosť takéhoto zverejňovania je však diskutabilná. Niektorým podnikateľom môže pomôcť a niektorým zbytočne uškodiť. Nižšie vám prinášame základný prehľad o hodnotiacich kritériách, výpočtoch a nedostatkoch indexu daňovej spoľahlivosti.

Verejný index daňovej spoľahlivosti predstavuje transparentnú formu hodnotenia daňových subjektov – podnikateľov, ktorí sú registrovaní na daň z príjmov. Jeho cieľom je motivovať daňové subjekty k tomu, aby si svoje povinnosti plnili zodpovedne. O fungovaní a kritériách indexu daňovej spoľahlivosti sme vás informovali už aj v našom článku Novinky v Daňovom poriadku.

Kedy budú zverejnené výsledky hodnotenia daňových subjektov?

Prvé zverejnenie výsledkov hodnotenia daňových subjektov na webovej stránke Finančnej správy SR by malo byť do 30. septembra 2022 (pôvodný termín bol do 30. júna 2022). Index daňovej spoľahlivosti sa bude prehodnocovať každý kalendárny polrok. Zmena hodnotenia by mala byť oznámená podnikateľom do konca mesiaca po skončení hodnoteného obdobia.

Hodnotenie a zverejňovanie daňovej spoľahlivosti sa však týka len tých daňovníkov, ktorí sú registrovaní na daň z príjmov minimálne dva roky, t.j. tí, ktorí sa registrovali do 31. decembra 2019 a ich registrácia je stále platná.

Aké sú hodnotiace kritéria?

Index daňovej spoľahlivosti hodnotí algoritmus na základe určených kritérií. FR SR na svojom webovom portáli celkovo zverejnilo 15 kritérií spolu s názornými príkladmi, medzi nimi sú napr.:

  • nedoplatky za daňovú a colnú časť,
  • nepodanie daňového priznania DPPO a DPFO typu B,
  • nepodanie daňového priznania k DPH, iných daňových priznaní a ďalšie kritéria.

Okrem týchto kritérií sa hodnotí aj ukazovateľ efektívnej daňovej sadzby (EDS). Ukazovateľ sa potom porovnáva s hraničnou hodnotou EDS0.

Výpočet efektívnej daňovej sadzby

EDS = 100x (daň z príjmov) / (výnosy alebo príjmy)

Výpočet hraničnej hodnoty efektívnej daňovej sadzby pre hodnotené obdobie

EDS0 = 2 – log (zrazená daň zo závislej činnosti / 1 000)

Daňový subjekt spĺňa požiadavku efektívnej daňovej sadzby, ak platí: EDS > EDS0.

Všetky kritéria pre Index daňovej spoľahlivosti nájdete aj v dokumente publikovanom FR SR.

Rozdelenie daňových subjektov podľa výsledkov hodnotenia

VYSOKO SPOĽAHLIVÉ
(max 10 bodov vrátane, EDS > EDS0)

SPOĽAHLIVÉ
(11 – 24 bodov, alebo najviac 10 bodov vrátane a zároveň nie je splnená podmienka EDS > EDS0)

NESPOĽAHLIVÉ
(25 bodov a viac)

NEHODNOTENÉ
(nespĺňa podmienky pre zaradenie do množiny hodnotených subjektov)

Čo v prípade, ak daňový subjekt získal neoprávnene negatívne hodnotenie?

Daňový subjekt má možnosť obrany, a to podaním námietky v lehote 15 dní od jeho doručenia, ktorá má zároveň odkladný účinok.

Aké výhody plynú pozitívne hodnoteným daňovým subjektom?

Najmä podnikatelia (fyzické osoby alebo právnické osoby) s určeným indexom daňovej spoľahlivosti „vysoko spoľahlivý“ budú mať nárok na plný balík benefitov od správcu dane a tiež voči tretím osobám sa budú javiť dôveryhodne. Benefity poskytované spoľahlivým a vysoko spoľahlivým daňovým subjektom možno nájsť na web stránke finančnej správy. Ich súčasťou sú napr. vyhotovenie čiastkového protokolu pri kontrole oprávnenosti nadmerného odpočtu za účelom eliminácie oddiaľovania jeho vrátenia, minimálne 15 dňové lehoty vo výzvach počas daňových kontrol, uprednostnenie miestnych zisťovaní pred daňovou kontrolu, vyhovenie žiadostiam o povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, platenia preddavkov inak. Vysoko spoľahlivé subjekty majú aj polovičný poplatok za záväzné stanoviská.

Aké malusy sú určené pre negatívne hodnotené daňové subjekty?

Voči daňovým subjektom, ktoré sa z hľadiska indexu považujú za nespoľahlivé, bude správca dane uplatňovať obmedzenie, ktorým je určenie lehoty osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania. Na takéto daňové subjekty sa tiež budú, na rozdiel od vysoko spoľahlivých daňových subjektov, vzťahovať poplatky za záväzné stanoviská v ich základnej výške.

Nedostatky indexu daňovej spoľahlivosti

Výsledky daňovej kontroly

Zverejnením prideleného indexu sa poskytne informácia pre obchodných partnerov a ostatné subjekty o istej dôveryhodnosti hodnoteného daňového subjektu. Zverejnený index daňovej spoľahlivosti sa tak stáva aj priamym zdrojom reputačného rizika pre daňové subjekty.

Súčasťou posudzovaných kritérií sú okrem včasného plnenia oznamovacích a reportovacích povinností a platenia daní, súčinnosti pri výkone daňovej kontroly aj výsledky daňovej kontroly.

Právoplatné rozhodnutie vydané na základe daňovej kontroly negatívne ovplyvňuje hodnotenie daňového subjektu.

Aj keď sa daňový subjekt na základe nálezu daňovej kontroly, s ktorým nesúhlasí, obráti na súd podaním správnej žaloby, aj vtedy má uvedené negatívny vplyv na jeho hodnotenie, a to bez ohľadu na to aký bude výsledok súdneho skúmania. Neprihliada sa ani na iné dostupné konania podľa Daňového poriadku, ktoré môžu byť uplatnené na preskúmanie právoplatného rozhodnutia, akými sú napr. preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

Udalosti pred zavedením indexu daňovej spoľahlivosti

Pri hodnotení sa prihliada aj na udalosti, ktoré nastali v období pred zavedením indexu daňovej spoľahlivosti. História daňových povinností subjektov za posledných 5 rokov môže mať dopady na ich hodnotenie.

Materialita

Aj rôzne nemateriálne pochybenia alebo omeškania daňového subjektu napravené v krátkom čase, taktiež zhoršujú daňový index a častokrát vedú fakticky k nelogickým výsledkom.

Tiež je potrebné poznamenať aj to, že akonáhle má daňový subjekt určený daňový index iný ako „vysoko spoľahlivý“, automaticky je diskvalifikovaný, bez ohľadu na dôvod, pre nižšie poplatky za záväzne stanoviská a tiež čelí prísnejším lehotám v prípade daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania.

Práve na základe uvedeného možno súčasný nástroj označiť skôr za kontroverzný.

V prípade, ak máte otázky k indexu daňovej spoľahlivosti alebo potrebujete poradiť v daňových záležitostiach, naši daňoví experti vám radi venujú svoj čas.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
useruserscrosschevron-leftarrow-leftarrow-rightcross-circlecircle-minus linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram