Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

ESD rozsudok: Právo holdingovej spoločnosti na odpočítanie DPH na vstupe

29 augusta 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V tomto vydaní našich News Flash by sme vám radi priblížili prípad, o ktorom rozhodoval Európsky súdny dvor (ESD) v nedávnom období. Prípad sa týka uplatnenia práva na odpočítanie DPH z plnení, ktoré boli predmetom nepeňažného vkladu spoločníka do dcérskych spoločností.

V rozsudku C-98/21 zo dňa 8. septembra 2022 sa ESD zaoberá otázkou, či riadiacemu holdingu, ktorý poskytuje zdaniteľné plnenia na výstupe vo forme manažérskych a účtovných služieb svojim dcérskym spoločnostiam, patrí právo na odpočítanie dane aj z plnení, ktoré odoberá od tretích osôb, a ktoré vkladá do dcérskych spoločností za podiel na všeobecnom zisku.

Stiahnuť PDF

Nemecký daňový úrad zamietol nárok na odpočítanie DPH

Rozsudok sa týka nemeckej spoločnosti W, ktorá si prostredníctvom daňových priznaniach k DPH odpočítala celú sumu DPH zaplatenú na vstupe z plnení, ktoré následne vložila ako nepeňažný vklad spoločníka do dcérskych spoločností a taktiež z plnení, ktoré súviseli s poskytnutím účtovných a manažérskych služieb za protihodnotu.

Nemecký daňový úrad odmietol uznať nárok na odpočítanie DPH na vstupe, pretože tvrdil, že sumy zaplatené ako DPH na vstupe v súvislosti s nepeňažným vkladom spoločníka do dcérskych spoločností a vzhľadom na ich bezodplatný charakter nepredstavujú predmet obchodnej výmeny a mali by sa kvalifikovať ako nezdaniteľné činnosti, z ktorých nevzniká právo na uplatnenie odpočítania DPH.

Prípad sa dostal na Spolkový súd Nemecka, ktorý sa rozhodol konanie prerušiť a položiť ESD prejudiciálne otázky súvisiace s nárokom holdingovej spoločnosti na odpočet DPH na vstupe z plnení, ktoré holding vkladá do dcérskych spoločností za všeobecný podiel na zisku, avšak tieto plnenia nemajú priamy súvis so zdaniteľnými transakciami poskytovanými dcérskym spoločnostiam a nepatria medzi všeobecné nákladové prvky vlastnej hospodárskej činnosti holdingovej spoločnosti.

Nárok na odpočet DPH u holdingových spoločností – pravidlá podľa ESD

Aké podmienky je podľa ESD potrebné posudzovať pri uplatnení odpočítania DPH v prípade činností holdingových spoločností?

  • V zmysle smernice o DPH má spoločnosť nárok na uplatnenie odpočítania DPH, ak má postavenie zdaniteľnej osoby a využíva tovary a služby, z ktorých si uplatňuje odpočítanie DPH na vstupe na účely jej vlastných zdaniteľných plnení na výstupe.
  • Ak holdingová spoločnosť uskutočňuje zdaniteľné transakcie na výstupe voči svojim dcérskym spoločnostiam, môže mať právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe. Avšak toto právo existuje iba v prípade, ak plnenia na vstupe sú v priamej súvislosti s vlastnými transakciami holdingovej spoločnosti, a ak sa tieto plnenia premietajú do ceny transakcií na výstupe, alebo ak sú súčasťou jej všeobecných nákladov.
  • Holdingová spoločnosť, ktorej jediným účelom je nadobúdanie podielov v iných spoločnostiach, nemá právo na odpočítanie DPH.
  • Pri hodnotení, či existuje priama a bezprostredná súvislosť medzi transakciami na vstupe a transakciami na výstupe, sa musia posúdiť všetky okolnosti a skutočné využitie služieb nadobudnutých na vstupe.
  • Ak služby nadobudnuté na vstupe nesúvisia priamo so zdaniteľnými transakciami holdingovej spoločnosti, ale s transakciami dcérskych spoločností, táto holdingová spoločnosť nemá právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe.

Zhrnutie rozsudku ESD o odpočítaní DPH na vstupe

V danom prípade ESD konštatuje, že holdingová spoločnosť, ktorá vykonáva transakcie na výstupe v prospech svojich dcérskych spoločností (manažérske a účtovné činnosti), nemá právo na odpočítanie DPH na vstupe z plnení obstaraných od tretích strán, ktoré vkladá do dcérskych spoločností výmenou za podiel na celkovom zisku.

Uvedené platí ak:

  • plnenia na vstupe nie sú v priamej a bezprostrednej súvislosti s vlastnými transakciami holdingovej spoločnosti, ale s transakciami dcérskych spoločností,
  • tieto plnenia na vstupe sa nepremietajú do ceny zdaniteľných transakcií poskytovaných dcérskym spoločnostiam
  • a plnenia nepatria medzi všeobecné náklady vlastnej ekonomickej činnosti holdingovej spoločnosti.

ESD znova v rozsudku zdôraznil nevyhnutnosť súvislosti transakcií na vstupe s transakciami na výstupe. Argument nedostatočného preukázania súvislosti s transakciami na výstupe predstavuje čoraz častejšie aj dôvod dorubenia v prípade daňových kontrol na DPH. Prečítajte si viac aj o praktických problémoch v súvislosti s daňovými kontrolami.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram