Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Daň z pridanej hodnoty na Slovensku | eBook

16 januára 2024
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Viaceré opatrenia vzťahujúce sa na domácich, ale aj zahraničných podnikateľov, súvisia s povinnosťou registrácie na daň z pridanej hodnoty. Naši odborníci si pre vás pripravili komplexný eBook, v ktorom nájdete užitočné informácie o DPH. Zistite viac o sadzbách DPH, registrácii zdaniteľných osôb, komunikácii s miestnymi daňovými úradmi, dodržiavaní predpisov, podávaní priznania k DPH, pokutách a vrátení DPH do členských štátov EÚ alebo tretích krajín.

Stiahnite si náš eBook o DPH na Slovensku alebo si prečítajte viac nižšie.

Sadzby DPH

Základná a znížená sadzba DPH

Základná sadzba DPH na Slovensku je 20%. Prvá znížená sadzba 10% sa uplatňuje na vybrané tovary a služby. Druhá znížená 5% sadzba dane sa uplatňuje od 1. januára 2023 na transakcie súvisiace so štátom podporovaným nájomným.

Hoci sa znížená 10% sadzba dane uplatňuje na rozsiahlejší zoznam produktov a služieb, ktorý sa môže meniť, vo všeobecnosti sa používa na liečivá, niektoré medicínske produkty, knihy, mliečne alebo mäsové výrobky a ubytovanie.

V nadväznosti na osobitné opatrenie, ktoré bolo prijaté na konci roka 2022 ako reakcia na krízu na energetickom trhu a s cieľom podporiť podnikanie v cestovnom ruchu, sa znížená 10% sadzba od 1. januára 2023 vzťahuje aj na prepravu osôb lanovkami, lyžiarskymi vlekmi, sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu, vstupy do umelých kúpalísk, reštauračné a stravovacie služby.

Export do a mimo Európskej únie

Dodanie tovaru do iných členských štátov EÚ je oslobodené od DPH, ak je tovar dodaný zdaniteľnej osobe, ktorá je identifikovaná pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar je prepravený do tohto členského štátu. Vývoz mimo EÚ je tiež oslobodený od DPH, avšak podlieha potvrdeniu colných úradov o vývoze z EÚ.

Základ dane

Základom dane je všetko, čo tvorí protihodnotu za dodanie tovaru alebo služby. V prípade dovozu tovaru z tretích krajín sa základ dane odvíja od colnej hodnoty tovaru.

Registrácia na DPH tuzemskými zdaniteľnými osobami

Dobrovoľná a povinná registrácia

Dobrovoľná registrácia na  DPH na Slovensku je možná, ale len pre zdaniteľnú osobu, t. j. osobu (fyzickú alebo právnickú osobu), ktorá vykonáva nezávisle ekonomickú činnosť. Hranica obratu pre povinnú registráciu na DPH je 49 790 EUR za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Lehota na podanie povinnej registrácie na DPH pripadá na 20. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola dosiahnutá hranica obratu. V niektorých osobitných situáciách platí kratšia lehota.

Od 1. januára 2023 platí, že domáce zdaniteľné osoby, ktoré uskutočňujú výlučne oslobodené činnosti, ako finančné a poistné služby, dodanie či prenájom nehnuteľnosti sa môžu dobrovoľne rozhodnúť či po prekročení prahu obratu pre povinnú registráciu sa zaregistrujú na účely DPH alebo nie.

Skupinová registrácia pre daňové subjekty

Na Slovensku je skupinová registrácia možná pre vybrané zdaniteľné osoby:

Na skupinovej registrácii na DPH sa môže zúčastniť viacero zdaniteľných osôb, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň na území Slovenskej republiky a sú finančne, ekonomicky a organizačne prepojené, a teda sa môžu na účely DPH považovať za jednu zdaniteľnú osobu.

Ďalšie špecifikácie registrácie DPH

Na Slovensku sa môže zdaniteľná osoba stať platiteľom DPH zo zákona aj bez predchádzajúcej registrácie. Môže ísť o prípady predaja nehnuteľnosti, nadobudnutia podniku alebo časti podniku kúpou alebo iným spôsobom.

Okrem povinnej registrácie sa slovenské zdaniteľné osoby musia registrovať na účely dodania služby do iných členských štátov EÚ alebo na účely nadobudnutia tovaru alebo služby z iných členských štátov EÚ. Registrácia by sa mala vykonať vopred.

Pre zdaniteľné osoby, ktoré uskutočňujú elektronický obchod platia od 1. júla 2021 nové pravidlá, ktoré implementujú Smernicu Rady (EÚ) 2017/2455 a Smernicu Rady (EÚ) 2019/1995. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom eBooku.

Registrácia na DPH zahraničnými zdaniteľnými osobami

Definícia zahraničnej zdaniteľnej osoby

Zahraničné zdaniteľné osoby sú subjekty, ktoré nemajú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň na území Slovenskej republiky. V opačnom prípade sa považujú za tuzemské zdaniteľné osoby, t. j. pre zahraničné osoby s prevádzkarňou na Slovensku platia rovnaké pravidlá ako pre tuzemské zdaniteľné osoby.

Povinná registrácia pre zahraničné zdaniteľné osoby

Zahraničné subjekty na Slovensku sú povinné registrovať sa na DPH ešte pred začatím vykonávania činností, ktoré sú predmetom DPH. Od 1. júla 2021 platia v oblasti e-commerce nové pravidlá, ktoré implementujú Smernicu Rady (EÚ) 2017/2455 a Smernicu Rady (EÚ) 2019/1995.

Komunikácia s úradmi

Miestne štatutárne zastúpenie na DPH

Miestne zastúpenie daňovým poradcom nie je povinné na Slovensku.

Zahraničné osoby ale môžu v špecifických situáciách potrebovať miestne zastúpenie.

Úradný jazyk

Na komunikáciu s daňovými úradmi môže byť použitý len slovenský jazyk.

Komunikácia s úradmi

Zdaniteľná osoba môže komunikovať s daňovým úradom v elektronickej forme, prostredníctvom dátovej schránky správcu dane.

Pre elektronickú komunikáciu je potrebný kvalifikovaný elektronický podpis.

Dodržiavanie DPH povinností a podávanie daňových priznaní

Zdaňovacie obdobie a termín na podanie priznania k DPH

Za zdaňovacie obdobie sa na Slovensku považuje kalendárny mesiac. Neskoršia zmena na kalendárny štvrťrok je možná, je však viazaná na niekoľko podmienok.

Priznanie k DPH by malo byť vyplnené a podané do 25. dňa nasledujúceho po príslušnom zdaňovacom období.

Súhrnný výkaz a ďalšie dokumenty

Súhrnný výkaz sa podáva do 25. dňa nasledujúceho po príslušnom období, ktorým je spravidla kalendárny mesiac. Súhrnný výkaz možno podať za obdobie kalendárneho štvrťroka, ak hodnota dodaného tovaru do iných členských štátov EÚ nepresiahne v kalendárnom štvrťroku ani v predchádzajúcich 4 kalendárnych štvrťrokoch hranicu 50 000 EUR.

Okrem daňového priznania k DPH je potrebné podať aj kontrolný výkaz s uvedením údajov z vystavených a prijatých faktúr.

Dodatočné oznamovacie povinnosti bankových účtov

Od 15.novembra 2021 sú všetci registrovaní platitelia DPH povinní nahlásiť slovenskému správcovi dane čísla všetkých vlastných bankových účtov (platobné, vkladové), ktoré bude platiteľ DPH používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa slovenského zákona o DPH. Táto povinnosť sa vzťahuje na bankové účty vedené u domáceho poskytovateľa platobných služieb, ale aj na účty vedené u zahraničných poskytovateľov platobných služieb.

Novoregistrovaní platitelia DPH sú povinní splniť si ohlasovaciu povinnosť bezodkladne odo dňa, keď sa stali platiteľmi DPH, alebo bezodkladne odo dňa, keď si takýto účet zriadili po ich registrácii za platiteľa DPH daňovým úradom.

Platitelia DPH sú povinní bezodkladne oznámiť aj neskoršiu zmenu, doplnenie alebo zrušenie oznámených bankových účtov.

Cieľom tohto opatrenia je od 1. januára 2022 denne zverejňovať zoznam bankových účtov platiteľov DPH na webovej stránke Finančného riaditeľstva. Úhrada faktúry dodávateľa na bankový účet, ktorý nebol uvedený v čase platby v príslušnom zozname, môže viesť k uplatneniu inštitútu ručenia za daň. Odberatelia by preto mali venovať zvýšenú pozornosť bankovým účtom dodávateľa, na ktoré budú uhrádzať faktúry.

Taktiež platí, že daňový úrad vráti nadmerný odpočet len ​​na jeden z bankových účtov, ktoré mu oznámil platiteľ DPH v rámci uvedenej osobitnej oznamovacej povinnosti.

Osobitné oznamovanie povinnosti poskytovateľov platobných služieb

V dôsledku transpozície Smernice Rady (EÚ) 2020/284 do slovenskej DPH legislatívy s účinnosťou od 1. januára 2024 majú poskytovatelia platobných služieb na nové oznamovacie povinnosti.

Tuzemskí poskytovatelia platobných služieb sú povinní viesť záznamy za každý kalendárny štvrťrok (25 cezhraničných platieb a viac u jedného príjemcu) o príjemcoch platieb cezhraničných platieb a o cezhraničných platbách v súvislosti s platobnými službami, ktoré poskytujú. Zároveň, musia túto evidenciu sprístupniť aj Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky. Poskytovatelia platobných služieb sú povinní príslušné údaje uchovávať a po prekročení limitu ich predložiť daňovému úradu prostredníctvom štandardizovaného elektronického formulára (jednotného pre celú EÚ), a to najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku, ktorého sa informácie týkajú. Túto evidenciu musí každý členský štát zaslať do Centrálneho európskeho systému o platbách (CESOP), kde sa kontrolujú a vyhodnocujú.

Cieľom je zabrániť vyhýbaniu sa plateniu daní v súvislosti s cezhraničným e-commerce, ako aj ako kontrola správnosti vykázanej výšky daní.

Vrátenie DPH do členských štátov EÚ

Minimálna suma a príslušné obdobie na vrátenie DPH

Hodnota požadovanej DPH musí byť minimálne 50 EUR za príslušný kalendárny rok.

O vrátenie DPH je možné žiadať aj za kratšie obdobia ako je celý kalendárny rok, toto obdobie však nesmie byť kratšie ako 3 kalendárne mesiace a hodnota DPH musí byť najmenej 400 EUR.

Hodnota DPH za kratšie obdobie
400€

%
Hodnota DPH za kalendárny rok
50€

%

Lehota a miesto podania žiadosti o vrátenie DPH

Lehota na podanie žiadosti o vrátenie DPH je do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka. Žiadosť o vrátenie DPH sa podáva na miestnom daňovom úrade v inom členskom štáte EÚ. Lehota na vrátenie DPH je 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na doručenie rozhodnutia o vrátení DPH, čo môže byť 4 až 8 mesiacov od podania žiadosti o vrátenie DPH.

Vrátanie DPH zahraničnej zdaniteľnej osobe

Vrátenie DPH pre zahraničnú zdaniteľnú osobu je možné pri splnení konkrétnych podmienok.

Vrátenie DPH do tretích krajín

Podmienky vrátenia DPH

Vrátenie DPH do tretích krajín je možné  len na základe splnenia osobitných podmienok, vrátane reciprocity.

Minimálna suma a príslušné obdobie na vrátenie DPH

Hodnota požadovanej DPH musí byť minimálne 50 EUR za príslušný kalendárny rok.

O vrátenie DPH je možné požiadať za celý kalendárny rok alebo polrok. V druhom prípade ale hodnota DPH musí presiahnuť sumu 1 000 EUR.

Hodnota DPH za kalendárny polrok
1000€

%
Hodnota DPH za kalendárny rok
50€

%

Lehota a miesto podania žiadosti o vrátenie DPH

Lehota na podanie žiadosti o vrátenie DPH je do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. Žiadosť o vrátenie DPH sa podáva Daňovom úrade Bratislava. Lehota na vrátenie DPH je 6 mesiacov od podania žiadosti o vrátenie DPH.

Sankcie za nedodržanie povinnosti DPH

V závislosti od povahy porušenia zákona môže byť sankcia za nedodržanie povinností uložená v podobe pokuty, a to podľa situácie a závažnosti.

32 000 EUR je maximálna suma. 3x sadzba ECB alebo 10 % p.a. je maximálna výška úroku a 4x sadzba ECB alebo 15 % p.a. je úrok z omeškania za oneskorenú platbu.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
map-markerdownloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram