Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

DAC7: Pravidlá pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem nadobudli účinnosť

23 januára 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Slovenská republika s účinnosťou od 1. januára 2023 implementovala Smernicu EÚ 2021/514, ktorá je označovaná ako DAC7, a to zákonom č. 250/2022 Z .z., ktorým sa novelizoval zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Podrobnejšie informácie o pravidlách DAC7 nájdete v našom prehľadnom News Flash.

V tomto článku by sme vám radi pripomenuli niektoré dôležité termíny pre podnikateľské subjekty, ktoré z tejto legislatívy plynú.

Stiahnuť PDF

Povinnosti prevádzkovateľa platformy

Rok 2023 bude považovaný za prvé oznamovacie obdobie. Subjekty, ktoré sa z dôvodu prevádzkovania digitálnej platformy, ktorá umožňuje predávajúcim spojiť sa s kupujúcimi, kvalifikujú ako oznamujúci prevádzkovateľ platformy, budú musieť do 31. januára roku bezprostredne nasledujúceho po oznamovacom období oznámiť slovenskej finančnej správe všetky požadované informácie o predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu.

T. j. za rok 2023 sa budú požadované informácie oznamovať do 31. januára 2024. Formulár elektronického oznámenia bude zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR (pozn. autora: k dnešnému dňu zverejnený nie je).

Oznamované informácie bude prevádzkovateľ platformy povinný poskytnúť aj predávajúcemu podliehajúcemu oznamovaniu, ktorého sa týkajú, a to v rovnakej lehote.

Oznámenie o výbere členského štátu

V tejto súvislosti tiež pripomíname, že ak oznamujúci prevádzkovateľ platformy pôsobí vo viacerých členských štátoch (napr. má prevádzkareň mimo krajiny svojho sídla), vzniká mu v týchto štátoch aj povinnosť oznámiť, ktorý členský štát si vybral pre plnenie povinností vyplývajúcich z DAC7. Na Slovensku je táto lehota do 15 dní odkedy sa subjekt stane oznamujúcim prevádzkovateľom platformy.

Pre oznámenie sa použije formulár elektronického oznámenia Oznámenie o výbere členského štátu pre DAC7/DPI a oznámenie o zmene údajov (OZN_CS_DAC7), ktorý je zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Registrácia prevádzkovateľa platformy usadeného mimo EÚ

Ak oznamujúci prevádzkovateľ platformy je usadený mimo EÚ a nie je kvalifikovaným prevádzkovateľom platformy kvalifikovaného nečlenského štátu, upozorňujeme, že sa naňho vzťahuje osobitná registračná povinnosť. Ak sa bude registrovať v SR, bude potrebné sa registrovať elektronicky na Daňovom úrade Bratislava, a to bezprostredne po začatí vykonávania činnosti prevádzkovateľa platformy.

Pre uvedené slúži formulár Žiadosť o registráciu, oznámenie zmeny údajov, žiadosť o zrušenie registrácie DAC7/DPI (REGDAC7) zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Povinnosť preverenia predávajúceho

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy má povinnosť preverovať predávajúcich v zákonom definovanom rozsahu. Toto overovanie je potrebné vykonať do 31. decembra príslušného oznamovacieho obdobia. Pri predávajúcich, ktorí boli na platforme zaregistrovaní k 1. januáru 2023, je overovanie možné vykonať v dlhšej lehote, a to do 31. decembra 2024.

Súčinnosť predávajúceho

Predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy pri preverovaní. Ak požadované informácie neposkytne ani po opakovaných dvoch výzvach prevádzkovateľa, hrozí mu, že prevádzkovateľ platformy mu zruší jeho účet a zabráni mu sa na platforme registrovať. Prevádzkovateľovi je to dané ako jeho povinnosť takto konať.

Odporúčanie

Prevádzkovateľom digitálnych platforiem odporúčame nastaviť si svoje interné systémy a zmluvné vzťahy s predávajúcimi tak, aby boli schopní zbierať požadované údaje a plniť povinnosti plynúce z DAC7. Za neoznámenie požadovaných informácii o predávajúcich správcovi dane a neplnenie povinnosti preverovať predávajúceho hrozí v Slovenskej republike sankcia až do 10 000 EUR, za nesplnenie oznamovacej povinnosti o výbere členského štátu do 3 000 EUR a za nesplnenie hore uvedenej registračnej povinnosti do 5 000 EUR. Pokuta môže byť uložená aj opakovane.

V prípade, že by vám vznikli pri implementácii týchto pravidiel nejaké otázky, radi vám poskytneme našu súčinnosť.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram