Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

DAC7: Prevádzkovateľov digitálnych platforiem čakajú nové povinnosti | News Flash

24 februára 2022
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V minulom roku Rada EÚ schválila Smernicu 2021/514, ktorá je označovaná ako DAC7, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblastí dani. Smernicou DAC7 sa zavádzajú nové oznamovacie povinnosti pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem voči finančnej správe a nadväzne na to sa aj rozširuje rozsah automatickej výmeny informácií medzi daňovými orgánmi členských štátov. Prevádzkovatelia digitálnych platforiem budú povinní oznamovať príjmy, ktoré predávajúci dosiahnu prostredníctvom používania digitálnej platformy. Medzi oznamované aktivity vykonávané cez digitálne platformy budú patriť prenájom nehnuteľností, osobné služby, predaj tovaru a prenájom akejkoľvek formy dopravy.

Stiahnuť PDF

Nové pravidlá sa budú uplatňovať od 1. januára 2023 a budú sa týkať digitálnych platforiem prevádzkovaných prevádzkovateľmi z Únie ako aj jurisdikcií mimo Únie. Na transponovanie nových pravidiel do národnej legislatívy majú členské štáty čas do 31. decembra 2022.

Za účelom implementácie DAC7 do národnej legislatívy, Ministerstvo financií SR aktuálne pripravuje návrh novely zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, a to s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2023.

Nižšie uvádzame prehľad najdôležitejších informácii vyplývajúcich zo smernice DAC7.

Čo je cieľom úpravy DAC7?

Hlavným cieľom je podporiť daňovú transparentnosť, zabrániť daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam pri obchodných činnostiach vykonávaných prostredníctvom digitálnych platforiem. Štandardizáciou požiadaviek na oznamovanie pre prevádzkovateľov platforiem na úrovni Únie sa má zamedziť ich nadmernému administratívnemu zaťažovaniu cez individuálne požiadavky daňových správ a jednostranné oznamovacie povinnosti zavedené niektorými členskými štátmi.

Zavedená automatická výmena informácii medzi daňovými orgánmi umožní, aby prevádzkovatelia platformy oznamovaciu povinnosť o príjmoch, ktoré predávajúci dosiahnu prostredníctvom používania digitálnej platformy, plnili v jedinom členskom štáte.

Ako chápať digitálnu platformu pre tieto účely?

Je potrebné ju chápať široko. Ide o akýkoľvek softvér alebo elektronické rozhranie, ktoré umožňuje spojenie medzi predávajúcimi a kupujúcimi za účelom poskytnutia relevantných vybraných činností. Ide napríklad o internetové stránky, alebo ich časti, rôzne aplikácie, vrátane mobilných aplikácií. Avšak, internetová stránka podniku, ktorá výlučne uľahčuje online predaj vlastného tovaru týmto podnikom, nie je platformou pre účely DAC7.

Ktorých prevádzkovateľov digitálnych platforiem sa nová oznamovacia povinnosť bude týkať?

Prevádzkovateľom platformy je subjekt, ktorý sprístupňuje platformu predávajúcim na základe uzatvorenej zmluvy. Forma zmluvy však nie je špecificky stanovená, môže mať akúkoľvek podobu, nielen písomnú. Na základe definície sú z rozsahu prevádzkovateľov platformy pre účely DAC7 vylúčené fyzické osoby.

Oznamovacia povinnosť sa bude týkať prevádzkovateľov platforiem, ktorí sú

 • daňovými rezidentmi v Únii,
 • nie sú daňovými rezidentmi v Únii, ale sú v Únii zaregistrovaní alebo majú v Únii miesto vedenia alebo stálu prevádzkareň a nie sú kvalifikovaným prevádzkovateľom platformy mimo Únie,
 • zahraničnými prevádzkovateľmi platforiem (vykonávajú obchodnú činnosť v Únii ale nie sú daňovými rezidentmi, nie sú zaregistrovaní a nemajú vedenie ani stálu prevádzkareň v členskom štáte, ale sprostredkúvajú vykonávanie oznamovanej činnosti) a nie sú kvalifikovaným prevádzkovateľom platformy mimo Únie. Poznamenávame, že na takýchto zahraničných prevádzkovateľov sa budú vzťahovať aj osobitné registračné povinnosti.

Kvalifikovaní prevádzkovatelia platformy mimo Únie sú z oznamovacej povinnosti vylúčení, nakoľko oznamovaciu povinnosť plnia v kvalifikovanom nečlenskom štáte usadenia, ktorý kooperuje s členskými štátmi a podporuje automatickú výmenu rovnocenných informácii.

Pokiaľ prevádzkovateľ, ktorý by inak musel oznamovať informácie, vopred a každoročne preukáže príslušnému orgánu v členskom štáte, že celý obchodný model platformy je taký, že nemá predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu, bude z oznamovacej povinnosti vylúčený. V SR bude príslušným orgánom Finančné riaditeľstvo SR.

Aké príjmy predávajúcich sa kvalifikujú pre oznamovaciu povinnosť?

Ide o príjmy z prenájmu nehnuteľného majetku vrátane nehnuteľností určených na bývanie aj nehnuteľností určených na podnikanie, ako aj akéhokoľvek iného nehnuteľného majetku a parkovacích miest. Podotýkame, že ide o dlhodobé aj krátkodobé prenájmy bez ohľadu na formu vlastníckych práv predávajúceho voči prenajímanej nehnuteľnosti.

Ďalej sú to príjmy z osobných služieb – služby vykonávané fyzickými osobami, ktoré konajú nezávislé alebo v mene určitého subjektu, poskytované online, alebo osobne offline po tom, ako boli sprostredkované prostredníctvom platformy.

Tiež ide o príjmy z predaja tovaru a požičiavania akýchkoľvek dopravných prostriedkov.

Pod príjmom je potrebné rozumieť odmenu v akejkoľvek forme, bez akýchkoľvek poplatkov, provízií a daní zrazených alebo účtovaných zo strany prevádzkovateľa platformy, ktorá sa vypláca alebo pripisuje predávajúcemu v súvislosti s príslušnou činnosťou, pričom prevádzkovateľ platformy pozná výšku tejto odmeny alebo ju dokáže primerane určiť.

Oznamovacia povinnosť by sa mala vzťahovať na cezhraničné činnosti, ako aj činnosti, ktoré nemajú cezhraničný rozmer.

Ktorí predávajúci sa kvalifikujú pre oznamovaciu povinnosť?

Ide o fyzickú osobu alebo právny subjekt, ktorý je zaregistrovaný v rámci oznamovacieho obdobia na platforme a vykonáva príslušnú činnosť. Oznamovacia povinnosť sa týka predávajúcich s rezidenciou v členskom štáte alebo tých, ktorí prenajímajú nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v členskom štáte.

Predávajúcimi nepodliehajúcimi oznamovacej povinnosti sú vládne subjekty, subjekty kótované na burze vrátane ich spriaznených subjektov, veľkí poskytovatelia hotelového ubytovania s vysokou frekvenciou (viac ako 2 000 činností počas oznamovacieho obdobia) a malí predávajúci tovaru (menej ako 30 činností s tržbami v úhrne neprevyšujúcimi 2 000 EUR počas oznamovacieho obdobia).

Plynie pre prevádzkovateľa digitálnej platformy osobitná povinnosť preverovania predávajúceho?

Áno, prevádzkovatelia platforiem budú povinní nielen zhromažďovať informácie o predávajúcom (základné identifikačné údaje ako meno, primárna adresa, dátum narodenia, všetky pridelené DIČ v Únii, IČ DPH, IČO, informácie o stálych prevádzkarňach, informácie o nehnuteľnosti, ak relevantné), ale aj overovať údaje prijaté od predávajúcich (s výnimkou informácií o stálych prevádzkarňach) a splnenie podmienok pre naplnenie definície vylúčeného predávajúceho.

O podniknutých krokoch a informáciách, na základe ktorých vykonali preverovanie budú musieť viesť záznamy, a to minimálne 5 rokov. Procedúru preverovania bude potrebné plniť do 31. decembra oznamovacieho obdobia. Zavádza sa tiež prechodné obdobie; pre predávajúcich, ktorí budú registrovaní na platforme k 1. januáru 2023, budú prevádzkovatelia platforiem povinní vykonať previerku do 31. decembra 2024.

Aké údaje sa budú prevádzkovatelia oznamovať daňovému orgánu?

Prevádzkovatelia platforiem budú musieť oznamovať:

 1. identifikačné údaje prevádzkovateľa platformy ako aj obchodný názov platformy vrátane adresy webového sídla,
 2. za každého predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ktorý vykonával činnosť kvalifikovanú pre oznámenie:
  • informácie spojené s previerkou predávajúceho,
  • číslo finančného účtu,
  • celkovú odplatu vyplatenú alebo pripísanú za oznamovacie obdobie,
  • počet činností, za ktoré bola odplata vyplatená alebo pripísaná,
  • všetky poplatky, provízie alebo dane zrazené alebo účtované oznamujúcim prevádzkovateľom počas oznamovacieho obdobia
  • a ak predávajúci vykonával prenájom nehnuteľností, tiež adresu nehnuteľností a príslušné katastrálne číslo, počet dní prenajímania a druh nehnuteľností
  • a iné.

V ktorom členskom štáte budú prevádzkovatelia plniť oznamovaciu povinnosť?

Ak prevádzkovateľ platformy sa kvalifikuje pre oznámenie vo viacerých členských štátoch, zvolí si jeden z týchto štátov, v ktorom povinnosť splní a orgány ostatných členských štátov informuje o tom, ktorý členský štát si zvolil.

Aké budú lehoty pre prevádzkovateľov digitálnej platformy na plnenie oznamovacej povinnosti?

Oznamovacím obdobím bude kalendárny rok. Za oznamovacie obdobie budú mať prevádzkovatelia platforiem povinnosť vykonať príslušné oznámenie daňovému orgánu do 31. januára nasledujúceho roka, t.j. za rok 2023, ktorý bude prvým oznamovacím obdobím, bude potrebné splniť oznamovaciu povinnosť do 31. januára 2024. V rovnakej lehote bude musieť prevádzkovateľ určité informácie poskytnúť aj predávajúcemu podliehajúcemu oznamovaniu.

Bude nesplnenie oznamovacej povinnosti sankcionované?

Voľba sankcií ostáva na uvážení členských štátov, ustanovené sankcie by však mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. Ministerstvo financií SR navrhuje výšku pokuty za neplnenie povinností oznamovania informácií príslušnému orgánu SR a postupov preverovania na úrovni 10 000 EUR, pričom môže byť uložená aj opakovane.

Čo odporúčame prevádzkovateľom digitálnych platforiem?

Prevádzkovatelia digitálnych platforiem by mali zvážiť aktualizáciu svojich interných systémov a zmluvných vzťahov s predávajúcimi, aby boli schopní zbierať požadované údaje a plniť povinnosti plynúce z DAC7.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram