Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zdanenie služieb pri správe zamestnaneckých dôchodkových fondov | News Flash

14 júna 2021
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V tomto vydaní našich News Flash by sme Vám radi priblížili prípad týkajúci sa uplatnenia DPH pri službách spočívajúcich v správe zamestnaneckých dôchodkových fondov, o ktorom rozhodoval Európsky súdny dvor (ESD) v nedávnom období.

V rozsudku C-235/19 zo dňa 8. októbra 2020 sa ESD zaoberá otázkou, či je poskytovanie služieb pri správe dôchodkových fondov, možné považovať za poisťovaciu transakciu, ktorá by mala byť v súlade so Smernicou Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH (ďalej len „Smernica o DPH“) oslobodená od dane.

Stiahnuť PDF

Okolnosti prípadu

Tento rozsudok sa týka britských spoločností United Biscuits (Pensions Trustees) Ltd. a United Biscuits Pension Investments Ltd., ktoré spravujú zamestnanecký dôchodkový systém zriadený pre zamestnancov United Biscuits (UK) Ltd. Obe tieto spoločnosti pri správe dôchodkových fondov využili služby investičných manažérov, ktorí boli poisťovateľmi, ako aj nepoisťovateľmi. Status poisťovateľa mali subjekty, ktoré ponúkali služby správy dôchodkových fondov na základe oprávnenia udeleného v súlade s britským zákonom o poisťovniach. Nepoisťovateľmi boli subjekty, ktoré poskytovali rovnaké služby, ale na základe povolenia udeleného v zmysle iných právnych predpisov.

V súlade s lokálnou právnou úpravou, z poskytnutých služieb boli od DPH oslobodené tie, ktoré poskytovali poisťovatelia, keďže sa malo za to, že vykonávajú činnosť, ktorá patrí do odvetvia poisťovacej činnosti vykonávanej v súlade so zákonom o poisťovniach. Naopak, služby poskytnuté nepoisťovateľmi nemohli byť od DPH oslobodené.

Spoločnosti United Biscuits (Pensions Trustees) Ltd. a United Biscuits Pension Investments Ltd. sa na takúto právnu úpravu sťažovali a neúspešne žiadali daňovú správu o vrátenie dotknutej DPH, ktorú zaplatili. Obrátili sa preto na Vrchný súd, ktorý žalobu zamietol a následne Odvolací súd rozhodol prerušiť konanie a položil ESD prejudiciálnu otázku, či je poskytovanie služieb správy dôchodkových fondov, aké poskytujú a) poisťovatelia a b) nepoisťovatelia žalobcom, poisťovacou transakciou v zmysle článku 135 ods. 1 písm. a) Smernice o DPH, a teda či sa môže na ne vzťahovať oslobodenie od DPH v zmysle ustanovenia Smernice.

Poisťovacie transakcie

ESD v tejto veci uvádza, že pojem poisťovacie transakcie je podľa ustálenej judikatúry charakterizovaný skutočnosťou, že poistiteľ sa zaväzuje na základe predchádzajúcej platby poistného poskytnúť poistenému v prípade, že dôjde k pokrytému riziku, plnenie dohodnuté pri uzatvorení zmluvy.

V prejednávanej veci bolo potvrdené, že služby poskytované na zmluvnom základe spočívali len v správe investícií, s vylúčením akejkoľvek náhrady škody za riziko.

Ďalej ESD uvádza, že ani z judikatúry ESD ani z práva Únie v oblasti poistenia nevyplýva žiadny iný hraničný ukazovateľ súvisiaci s pojmom „poisťovacie transakcie“ ako ten vyššie spomenutý.

Rozsudok ESD

ESD teda dospel k záveru, že služby pri správe investícií poskytované v rámci zamestnaneckého dôchodkového systému s vylúčením akejkoľvek náhrady škody za riziko nemožno považovať za poisťovacie transakcie a nemôže sa tak na ne vzťahovať oslobodenie od DPH stanovené článku 135 ods. 1 písm. a) Smernice o DPH.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram