Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Accace v eTrend: Zdanenie dividend zo zahraničia

11 septembra 2014

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Som zamestnaný na TPP s hrubou mzdou 1100 EUR v hrubom. Okrem tohto príjmu nepoberám momentálne žiadny iný. Založil som si investičný účet a plánujem nakúpiť v tomto roku akcie zahraničných spoločností, ktoré zvyčajne vyplácajú dividendy. Konkrétne ide o spoločnosti v ČR, USA, a Nemecku. U svojho obchodníka som sa informoval, že dividendy mi budú pripísané netto na môj obchodný účet a budú zdanené v zahraničí.

Ako sa zdaňujú dividendové príjmy zo zahraničia, ktoré už v zahraničí raz zdanené boli? Čo musím uviesť do daňového priznania? Treba tieto príjmy priznať, ak už boli zdanené v zahraničí? Existuje limitAccace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni” aj na Slovensku?

Len pre informáciu, s obchodníkom sme vyplnili formulár W-8BEN týkajúci sa zdaňovania príjmov z USA.

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director Accace Slovakia

Podiely na zisku (dividendy) vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti, určené na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti, aj keď sú zamestnancami tejto spoločnosti, nie sú predmetom dane FO podľa § 3 ods. 2 písm. c) Zákona o dani z príjmov (ďalej len “ZDP”). V súlade s § 52 ods. 24 ZDP sa toto ustanovenie, podľa ktorého uvedené plnenia nie sú zdaňované, použije na podiely na zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, t. j. od 1.1.2004. Vyššie uvedené znamená, že pokiaľ Vám budú vyplácané dividendy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobia po 01.01.2004 predmetné dividendy nebudú predmetom dane, t.j. nebudete ich uvádzať v slovenskom daňovom priznaní. Pokiaľ Vám pri ich výplate v krajine zdroja príjmu (pozn. ČR, Nemecko, USA) bola zrazená daň, tú nebude možné v SR započítať, keďže Vám v SR z daného príjmu nevzniká žiadna daňová povinnosť, t.j. nejedná sa o príjem, ktorý by bol zdaniteľný.
Existuje však aj možnosť, že by Vám boli vyplatené aj dividendy za účtovné obdobia z pred roku 2004, ktoré sú predmetom dane aj naďalej. Treba však upozorniť, že ak podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie do 31.12.2003 plynie slovenskému daňovému rezidentovi od subjektu, ktorý má sídlo v inom členskom štáte EU a tento daňovník má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech, aspoň 25 % priamy podiel na jeho základnom imaní, nie je tento príjem predmetom dane. Keďže vychádzame z predpokladu, že vyššie uvedený priamy podiel z nákupu Vašich akcií nedosiahnete predmetné vyňatie sa na Vás nebude vzťahovať, t.j. predmetné dividendy z pred roku 2004 musíte v daňovom priznaní normálne priznať a zdaniť. Sadzba dane sa aplikuje v súlade s §15 ZDP, t.j. berúc do úvahy výšku Vášho celkového základu dane za príslušný kalendárny rok. Len v prípade prijatia dividend za obdobie z pred roku 2004 existuje predpoklad, že by ste si mohli “daň” zaplatenú v štáte zdroja (pozn. daň zrazená v ČR, Nemecku resp. v USA) započítať so svojou daňovou povinnosťou v SR. Ak však ale predpokladáme, že spoločnosti do ktorých plánujete investovať svoje prostriedky Vám budú vyplácať  dividendy za účtovné obdobia po 2003, žiaden z daných príjmov nebude predmetom dane v SR. Treba však upozorniť, že prípadné daňové povinnosti, ktoré Vám môžu vzniknúť v krajinách zdroja príjmu z dividend treba prediskutovať s príslušným a lokálnym daňovým poradcom.

Berte prosím na vedomie, že príjem v podobe dividend nepodlieha sociálnemu poisteniu. Rovnako však treba upozorniť, že prijem z dividend podlieha za určitých okolností zdravotnému poisteniu v SR. Chceli by sme upozorniť, že ak sa jedná o dividendy vzťahujúce sa na účtovné obdobie, ktoré sa začalo do 31.12.2010 je potrebné vychádzať z §36 ods. 12 Zákona o zdravotnom poistení (ďalej len “ZZP”), ktorý upravuje, že na dané dividendy vťahuje ZZP platný do konca roku 2010. V súlade so znením ZZP účinného do 31.12.2010 neboli dividendy považované za príjem zo zárobkovej činnosti, ktorá by mohla byť predmetom zdravotného poistenia. Vyššie uvedené v podstate znamená, že pokiaľ Vám budú vyplatené dividendy za účtovné obdobia, ktoré začali pred 31.12.2010,  zdravotné poistenie z daného príjmu platiť nebudete.

V prípade dividend vyplatených v roku 2014, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie, ktoré začalo v období medzi 1.1.2011 až 31.12.2012, vymeriavacím základom je suma dividendy prijatá v roku 2014, ktorá presahuje sumu 50% z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve z pred dvoch rokov, čo pre rok 2014 predstavuje 402,50 EUR (50% z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2012). Vymeriavací základ je pritom najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy z pred dvoch rokov, čo je pre rok 2014 suma 48 300 EUR. Do maximálneho vymeriavacieho základu sa nezapočítajú len príjmy z dividend, ale napríklad aj príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania a iné. Sadzba poistného z dividend za toto obdobie je 10 %, v prípade osoby so zdravotným postihnutím 5%. Berte prosím na vedomie, že ak sú poistencovi vyplatené dividendy za roky 2011 alebo 2012, poistenec je povinný oznámiť ich výšku zdravotnej poisťovni na predpísanom tlačive, nakoľko tieto príjmy nie sú predmetom dane, t.j. neuvádzajú sa v daňovom priznaní. Predmetné oznámenie treba za rok 2014 podať do 31.05.2015. Tejto oznamovacej povinnosti podliehajú aj príjmy z dividend, ktoré sú vyplatené zo zahraničia.

V prípade dividend vyplatených v roku 2014, vzťahujúcich sa na účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2013 a neskôr je potrebné upozorniť, že je potrebné zraziť preddavky do zdravotnej poisťovne, pričom ich zráža a odvádza za príjemcu platiteľ dividend. Platiteľom dividend je právnická osoba (napr. s.r.o., a.s.) so sídlom na území SR. Platiteľ dividend je povinný vypočítať a odviesť preddavok najneskôr do 8 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy. Zároveň je platiteľ dividend povinný písomne alebo elektronicky vykázať zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do 8 dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy na Výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend.

Vyššie uvedené neplatí pokiaľ sú dividendy vyplácané zo zdrojov zo zahraničia, čo bude aj Váš prípad. V danom prípade je poistenec povinný oznámiť zdravotnej poisťovni na predpísanom tlačive výšku príjmu vyplatených dividend právnickou osobou so sídlom mimo územia SR sám, a to do 31. mája. Napr. príjem z dividend za rok 2013, ktoré boli vyplatené v roku 2014, je poistenec povinný oznámiť do 31.5.2015. Vymeriavacím základom je celá suma vyplatenej dividendy, t.j. už suma od 0,01 EUR. Predmetná suma sa započítava do maximálneho vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie, ktorý je stanovený ako 60-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve z pred dvoch rokov, t.j. pre rok 2014 to činní 48 300 EUR. Sadzba poistného z dividend za roky 2013 a neskôr je 14 %, pričom táto sadzba je platná aj pre osobu so zdravotným postihnutím.

Vyššie uvedené znamená, že na účely zdravotného poistenia je potrebné rovnako preveriť na aké účtovné obdobie sa predmetné dividendy vzťahujú, pretože dividendy vzťahujúce sa na účtovné obdobia, ktoré sa začali do konca roku 2010 zdravotnému poisteniu nepodliehajú. Vyššie uvedené platí bez ohľadu na to, či sú dividendy vyplácané slovenskými spoločnosťami alebo spoločnosťami zo zahraničia. Dôležitý je fakt, či Vy ako FO podliehate systému zdravotného poistenia v SR, t.j. či ste povinný platiť zdravotné poistenie v SR. Preto bude pre Vás vždy dôležité získať detail k vyplácaným dividendám.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram