Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Vyplatené dividendy a zdravotné odvody | Accace v eTrend

1 júla 2017

Nájdete aj na eTREND

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Mám jednoodobovú spoločnosť a som aj jediným príjemcom dividend z nerozdelených ziskov za roky od 2011 do 2016, s ročnou výškou 50 000 eur (za 6 rokov 300 000 eur). V prípade že sa vyplatia dňa 1.6.2018, kedy a v akej výške musím odviesť odvod na zdravotné poistenie ako ich príjemca?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director & Partner, Accace Slovakia

Rozumieme, že ste osoba verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike, t.j. „poistenec“, a vlastníte slovenskú obchodnú spoločnosť. Berte prosím na vedomie, že v súlade s §29 ods. 20 Zákona o zdravotnom poistení (ďalej len „Zákon“) povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa nevzťahuje na dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo 1.1.2017.

Ďalej by sme chceli upozorniť na prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1.1.2011, konkrétnejšie na ustanovenie §36 ods. 12 Zákona, podľa ktorého povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po účinnosti tohto zákona. Podľa zdravotných poisťovní týmto obdobím je aj účtovné obdobie začínajúce 1.1.2011. To znamená, že odvodovej povinnosti na zdravotné poistenie podlieha aj príjem v podobe dividend za účtovné obdobia rokov 2011 až 2016 vyplatených aj v rokoch 2017 a neskôr. Vo Vašom prípade príjem z dividend treba rozdeliť na 2 skupiny: na dividendy za roky 2011 až 2012 a dividendy za roky 2013 až 2016.

Postup pri dividendách

Pri dividendách vyplatených za účtovné obdobia 2011 až 2012 vyplatených v roku 2017 a 2018 treba postupovať nasledovne:

  • Vymeriavacím základom  je  suma dividend, ktorá presiahne polovicu z priemernej mesačnej mzdy z pred dvoch rokov (v roku 2017 ide o sumu 441,5 eur, v roku 2018 pôjde o sumu 456 eur). T.j. len suma dividend presahujúca takúto hodnotu podlieha zdravotnému poisteniu.
  • Takýto príjem musí priamo poistený nahlasovať zdravotnej poisťovni, t.j. ten kto príjem z dividend v predmetnej výške dosiahol.
  • Vymeriavací základ je maximálne 60-násobok priemernej mesačnej mzdy z pred dvoch rokov, čo pre rok 2017 predstavuje sumu 52 980 eur, pre rok 2018 sumu 54 720 eur.
  • Sadzba poistného z dividend je 10 %, v prípade osoby so zdravotným postihnutím 5%.
  • Ak sú vám vyplatené dividendy za roky 2011 alebo 2012, ako poistenec ste povinný oznámiť zdravotnej poisťovni ich výšku (pozn. nad hodnotu 441,5 resp. 456 eur) na predpísanom tlačive, nakoľko sa z týchto príjmov neplatí daň a neuvádzajú sa v daňovom priznaní.
  • Termín na oznámenie za rok 2017 je do 31.05.2018.

Pri dividendách vyplatených za účtovné obdobia rokov 2013 až 2016 vyplatených v roku 2017 resp. 2018 treba postupovať nasledovne:

  • Ak  je poistencovi vyplatený príjem z dividend za účtovné obdobie od 1.1.2013 a neskôr (2014, 2015, 2016), preddavky do zdravotnej poisťovne odvádza za príjemcu platiteľ dividend, čiže spoločnosť.
  • Platiteľ dividend je právnická osoba (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným) so sídlom na území SR.
  • Platiteľ dividend je povinný vypočítať a odviesť preddavok najneskôr do 8 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy. Napr. ak dividendy budú vyplatené v mesiaci 6. 2017, platiteľ dividend bude povinný odviesť preddavky do 8.7.2017

Zároveň je platiteľ dividend povinný písomne alebo elektronicky vykázať zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do 8 dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy na Výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend. Elektronicky vykázať zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné je platiteľ povinný v prípade, ak vypláca dividendy najmenej 3 poistencom.

Vymeriavacím základom pri tomto druhu dividend je celá suma vyplatenej dividendy, teda už od vyplateného 0,01 eur. Vymeriavacím základom je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy z pred dvoch rokov, čo pre rok 2017 predstavuje sumu 52 980 eur, pre rok 2018 sumu 54 720 eur. Sadzba poistného z dividend je 14 %, pričom táto sadzba je platná aj pre osobu so zdravotným postihnutím. Berte prosím na vedomie, že maximálny vymeriavací základ na príjem z dividend je vždy maximálne ročne suma 52 980 eur za rok 2017, resp. 54 720 eur za rok 2018.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram