Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Úprava DPH na vstupe z množstevných rabatov | News Flash

28 októbra 2020
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Úprava odpočítanej dane sa vykoná najmä vtedy, keď sa zmeny vo faktoroch, ktoré boli použité pri určení výšky odpočítanej dane, objavia po podaní daňového priznania k DPH, napríklad v prípadoch zrušenia nákupu alebo získania cenovej zľavy.

Súdny dvor Európskej únie sa 28. mája 2020 vo veci World Comm Trading (vec C-684/18) zaoberal dôsledkami zliav na DPH pre podniky, ktoré ich dostávajú.

Stiahnuť PDF

Poskytnutá zľava pri odobraní určitého množstva dodaného tovaru

World Comm Trading Gfz (so sídlom v Rumunsku), ďalej len „World Comm“ a skupina Nokia (s ústredím vo Fínsku) uzavreli distribučnú dohodu, na základe ktorej World Comm zakúpila sériu produktov mobilných telefónov od skupiny Nokia.

Výrobky boli dodané spoločnosti World Comm v Rumunsku z Fínska, Nemecka, Maďarska a Rumunska. Nokia bola v týchto krajinách registrovaná pre DPH, v čase, keď dodávala tovar do a z týchto krajín.

World Comm dostala zľavu pri dosiahnutí určitého množstva bez ohľadu na miesto, odkiaľ boli produkty Nokia dodané (Rumunsko alebo v rámci Spoločenstva). Za tieto zľavy vystavila spoločnosť Nokia Corporation (HQ) každý štvrťrok jednu opravnú faktúru  vystavenú pod  fínskym IČ DPH.

Spor sa týkal rumunskej časti zliav spracovaných prostredníctvom jedného dobropisu (ako súčasť globálneho vyrovnania) bez úpravy akejkoľvek DPH, bez ohľadu na to, že počiatočné dodávky boli fakturované s rumunskou DPH.

Získanie zľavy za miestne aj intrakomunitárne nákupy na jednej faktúre

World Comm zaznamenala celú sumu ako akvizíciu v rámci Spoločenstva, aj keď bola časť tovaru dodaná z Rumunska. Rumunské daňové orgány s týmto prístupom nesúhlasili. Daňové úrady tvrdili, že World Comm nesprávne upravil právo na odpočet celej prijatej zľavy.

World Comm mala rozlišovať medzi domácimi dodávkami a dodávkami v rámci Spoločenstva.

Poznámka: Spoločnosť Nokia už v čase daňovej kontroly mala ukončenú  svoju činnosť v Rumunsku. V dôsledku toho by už nemala možnosť osobitne fakturovať zľavy na tuzemské dodávky.

Rozhodnutie súdneho dvora

Súdny dvor rozhodol, že daňové orgány členského štátu sú povinné požadovať úpravu DPH na vstupe, ktorá bola pôvodne odpočítaná v dôsledku zníženia základu dane v rozsahu, v akom súvisí s miestnymi nákupmi. Článok 185 smernice 2006/112 sa má vykladať v tom zmysle, že úpravu pôvodne vykonaného odpočítania dane z pridanej hodnoty (DPH) treba vykonať vo vzťahu k zdaniteľnej osobe so sídlom v jednom členskom štáte, aj keď dodávateľ tejto zdaniteľnej osoby ukončil svoje činnosti v tomto členskom štáte, a aj keď uvedený dodávateľ z tohto dôvodu už nemôže žiadať o vrátenie časti DPH, ktorú zaplatil.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram