Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Služby dodávané členom a nečlenom z hľadiska DPH | News Flash

29 októbra 2020
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V zmysle Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, od DPH sú oslobodené služby, ktoré poskytujú nezávislé skupiny osôb, ktoré vykonávajú činnosť s oslobodením od dane alebo vo vzťahu ku ktorej nevystupujú ako zdaniteľné osoby, a to na účely zabezpečovania služieb ich členom priamo potrebných pre realizáciu ich činnosti, keď tieto skupiny požadujú od svojich členov náhradu ich podielu na spoločných výdavkoch, za predpokladu, že takéto oslobodenie od dane nespôsobí deformáciu konkurenčného prostredia.

V tomto vydaní našich News Flash by sme Vám radi v skratke priblížili nedávne závery Európskeho súdneho dvora (ESD) v prípade keď nezávislá skupina osôb poskytovala služby okrem svojich členov aj nečlenom.

Stiahnuť PDF

Okolnosti prípadu C – 400/18  Infohos     

Združenie Infohos sa špecializuje na nemocničné informačné technológie, a v tejto oblasti poskytuje služby nemocniciam, ktoré sú členmi združenia.

Infohos uzavrelo zmluvu o spolupráci na spoločnom vývoji inovatívnych softvérov s nezávislou spoločnosťou IHC – Group NV. Infohos sa neregistrovalo ako zdaniteľná osoba na účely DPH, keďže zastávalo názor, že túto povinnosť nemá, a že poskytuje služby oslobodené od dane.

Daňový orgán v Belgicku sa po daňovej kontrole domnieval, že služby, ktoré si navzájom poskytovali Infohos a IHC – Group NV mali podliehať DPH. Navyše, taktiež plnenia poskytnuté členom združenia Infohos mali tiež podliehať DPH a teda združenie nemohlo uplatňovať oslobodenie od dane týkajúce sa služieb poskytovaných svojim členom.

Je potrebné poznamenať, že vyššie uvedené ustanovenie smernice bolo aplikované v belgickom práve s doplnením, že tieto činnosti sú oslobodené od dane ak spočívajú iba v poskytovaní služieb priamo svojim vlastných členom.

Otázka výlučnosti poskytovania služieb členom

Otázka, ktorou sa zaoberal ESD spočíva v tom, či dotknuté ustanovenie smernice sa má vykladať v tom zmysle, že členským štátom umožňuje, aby pre v ňom zakotvené oslobodenie od dane stanovili takúto podmienku výlučnosti, prostredníctvom ktorej sa nezávislá skupina osôb, ktorá poskytuje služby aj nečlenom, stane v plnom rozsahu zdaniteľnou osobou na účely DPH aj zo služieb poskytovaných svojim členom.

Rozhodnutie ESD

Vzhľadom na kritérium, že služby o aké ide v tomto rozsudku priamo prispievajú k vykonávaniu činnosti vo verejnom záujme a vzhľadom na kontext a ciele sledované týmto ustanovením smernice, ESD rozhodol, že aj keď nezávislá skupina osôb, akou je Infohos, poskytuje služby aj subjektom, ktoré nie sú jej členmi, nič to nemení na tom, že na služby, ktoré poskytuje svojim členom sa vzťahuje oslobodenie od dane.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram